Dette eksempel er baseret på Build rapport 2020:25.

Projektet

Projektet omhandler en analyse af to alternativer vedrørende hoved-bygningsdele i et etagebyggeri på 1300 m2. I analysen inkluderes ydervægs-opbygningen, indervægge og energirammen.

Figur 1: Etageejendommen der danner grundlag for dette projekt [Build rapport 2020:25].

Formål

Formålet er at foretage en analyse af hovedbygningsdele i de indledende faser af byggeriet og allerede her tænke driften ind. I denne analyse ses der på disse to alternativer:

 • Beton/tegl byggeri:
  • Bagvægge af letklinkerbetonelementer og formur af tegl.
  • Indervægge af gips med stålskelet.
  • Etagedæk er opbygget i letklinkerbetonelementer, med svømmende gulvopbygning. Lejlighedsskel og hovedskillerum er opbygget i letklinkerbetonelementer.
  • Energiramme på 30 kWh/m2/år.
 • Træbyggeri:
  • Facaden er en pladebeklædning i træ.
  • Indervægge af gips med træskelet.
  • Lejlighedsskel opbygges i konstruktionstræ, med ekstra lydisolerende beklædning på begge sider.
  • Energiramme på 30 kWh/m2/år.

Metode og forudsætninger

To alternativer sættes op mod hinanden med følgende antagelser:

 • Ens energiramme for begge alternativer
BegrebKategoriVærdi
Beregningsperiode/ kalkulationsperiode 50 år
Prisudvikling – energi (realt)Fjernvarme
Gas
Flydende brændsel Fast brændsel
El
1,0%
-1,0%
4,0%
-0,5%
1,5%
Prisudvikling – øvrige omkostninger (realt)Vand
Vandafledningsafgift
2,0%
5,0%
Prisudvikling – reparation og vedligeholdelse (realt)Reparation of vedligeholdelse5%
KalkulationsrentePrivate bygherre3,0%
Genopretningsprocent 125%
LevetiderBygningsdeleSBi-rapport 2013:30
PriserEstimeret ud fra Molios pris-datablade 
Tabel 1: Oversigt over beregningsforudsætningerne.

Resultater

Figur 2: Opsummerede hovedposter for hvert alternativ.

Trods der ingen udskiftning er for beton/tegl byggeriet, er dette alternativ det mest omkostningsfulde. Det største post er her anskaffelsen og dernæst kommer vedligehold.

Figur 3: Opsummeret nutidsværdi (uden restværdi).

Vedligeholdelsen falder over 4 omgange for træbyggeriet, med 10 års intervaller og starter allerede i år 10.

Tabel 2: Hovedposter og deres nutidsværdi for hvert alternativ.

Diskussion

I dette tilfælde er anskaffelse den største økonomisk post i levetiden. Det mest vedligeholdelseskrævende alternativ er træbyggeriet, hvor der også er behov for en del udskiftninger i beregningsperioden.

Beslutningen om at etablere et træ- eller beton/tegl- byggeri kan have betydning for mange flere aspekter af byggeriet. Tykkelsen af ydervægskonstruktionen kan udover at have betydning for energirammen, som er medtaget i analysen, også have betydning for grundarealet, der anvendes til konstruktionen og ikke mindst det indvendige nettoareal. Betydningen af dette aspekt kan være udfordrende at inddrage i LCC-analysen.

Konklusion

Ses der udelukkende på LCC-beregningen, er forskellen mellem de to alternativer minimalt, men til fordel for træbyggeriet. Ift. anskaffelen er træbyggeriet klart det mest økonomisk fordelagtig, men når der også fokuseres på vedligehold og udskiftningen, udlignes fordelen tildeles. Restværdi beregnes i henhold til principperne om lineær afskrivning over bygningsdelenes respektive levetider.

Erfaringer og gode råd

LCC kan med fordel udføres parallelt med de første økonomiske overslag trods mangel på detaljeret data. På denne måde kan økonomiberegningen formateres tilsvarende og udbygges undervejs, når data bliver mere og mere præcis, og det bliver nemmere at relatere data til bygningsmodellen (BIM).

Den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK)

I forbindelse med færdigmelding af en bygning til den Frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) skal der foreligge beregninger af totaløkonomi (LCC) for mindst tre væsentlige valg, hvor to eller flere alternativer sammenlignes for hvert af de tre valg. Disse LCC beregninger skal opbygges med følgende beregningsforudsætningerne:

BegrebKategoriVærdi
Beregningsperiode/ kalkulationsperiode 50 år
Prisudvikling – energi (realt)Fjernvarme
Gas
Flydende brændsel Fast brændsel
El
1,0%
-1,0%
4,0%
-0,5%
1,5%
Prisudvikling – øvrige omkostninger (realt)Vand
Vandafledningsafgift
2,0%
5,0%
Prisudvikling – reparation og vedligeholdelse (realt)Reparation of vedligeholdelse5%
KalkulationsrenteOffentlig bygherre År 1- 35: 4,0%
År 36 – 50: 3,0%
KalkulationsrentePrivate bygherre3,0%
Genopretningsprocent 125%
LevetiderBygningsdeleSBi-rapport 2013:30
Tabel 1: Oversigt over beregningsforudsætningerne.

Totaløkonomisk væsentlige valg kan fx være det bærende system i bygningen, vinduer, facadebeklædning eller ventilation. Omfanget af beregningen og hvilke omkostninger, der inddrages, vil afhænge af formålet med den konkrete analyse. I nogle tilfælde skal man blot sammenligne to alternative bygningsdele f.eks. mekanisk versus naturlig ventilation, hvorimod det i andre tilfælde kan være mere interessant at se de samlede omkostninger for hele bygningen f.eks. for at sammenligne nybyggeri med renovering af en eksisterende ejendom eller køb/leje af en anden ejendom.

I mange tilfælde kan man derfor tillade sig at undlade en række omkostninger, da de enten ikke er relevante for analysen eller er negligerbare, da det drejer sig om små beløb i det store hele. Derfor er en væsentlig del af analysen at tage stilling til, hvad der skal med, og hvad der med rimelighed kan udelades. Man skal dog være opmærksom på, at det ikke altid er muligt at afgøre dette på forhånd. Herudover er det vigtigt at tage stilling til levetiderne. Jo kortere levetiden er for en bygningsdel, jo hyppigere skal bygningsdelen udskiftes. Ud over omkostningen til anskaffelse af bygningsdelen kommer også supplerende omkostninger til eksempelvis nedtagning af den eksisterende løsning og reetablering omkring løsningen. Det kunne f.eks. være supplerende malerarbejde og/eller stilladsarbejde.

Disse eksempler er tænkte eksempler, hvis formål er at illustrere, hvordan LCC beregninger kan bruges i alle faser i byggeriet.

[wp-tiles post_type=”page” orderby=”title” order=”DESC” posts_per_page=”auto” category=”” tag=”” tax_operator=”IN” offset=”0″ post_parent=”current” post_status=”publish” ignore_sticky_posts=”false” exclude_current_post=”true” grids=”News” small_screen_grid=”List” breakpoint=”800″ padding=”5″ pagination=”ajax” grid_selector_color=”#444444″]