Dette eksempel er baseret på Build rapport 2020:25.

Projektet

Projektet omhandler en analyse af to alternativer vedrørende hoved-bygningsdele i et etagebyggeri på 1300 m2. I analysen inkluderes ydervægs-opbygningen, indervægge og energirammen.

Figur 1: Etageejendommen der danner grundlag for dette projekt [Build rapport 2020:25].

Formål

Formålet er at foretage en analyse af hovedbygningsdele i de indledende faser af byggeriet og allerede her tænke driften ind. I denne analyse ses der på disse to alternativer:

 • Beton/tegl byggeri:
  • Bagvægge af letklinkerbetonelementer og formur af tegl.
  • Indervægge af gips med stålskelet.
  • Etagedæk er opbygget i letklinkerbetonelementer, med svømmende gulvopbygning. Lejlighedsskel og hovedskillerum er opbygget i letklinkerbetonelementer.
  • Energiramme på 30 kWh/m2/år.
 • Træbyggeri:
  • Facaden er en pladebeklædning i træ.
  • Indervægge af gips med træskelet.
  • Lejlighedsskel opbygges i konstruktionstræ, med ekstra lydisolerende beklædning på begge sider.
  • Energiramme på 30 kWh/m2/år.

Metode og forudsætninger

To alternativer sættes op mod hinanden med følgende antagelser:

 • Ens energiramme for begge alternativer
BegrebKategoriVærdi
Beregningsperiode/ kalkulationsperiode 50 år
Prisudvikling – energi (realt)Fjernvarme
Gas
Flydende brændsel Fast brændsel
El
1,0%
-1,0%
4,0%
-0,5%
1,5%
Prisudvikling – øvrige omkostninger (realt)Vand
Vandafledningsafgift
2,0%
5,0%
Prisudvikling – reparation og vedligeholdelse (realt)Reparation of vedligeholdelse5%
KalkulationsrentePrivate bygherre3,0%
Genopretningsprocent 125%
LevetiderBygningsdeleSBi-rapport 2013:30
PriserEstimeret ud fra Molios pris-datablade 
Tabel 1: Oversigt over beregningsforudsætningerne.

Resultater

Figur 2: Opsummerede hovedposter for hvert alternativ.

Trods der ingen udskiftning er for beton/tegl byggeriet, er dette alternativ det mest omkostningsfulde. Det største post er her anskaffelsen og dernæst kommer vedligehold.

Figur 3: Opsummeret nutidsværdi (uden restværdi).

Vedligeholdelsen falder over 4 omgange for træbyggeriet, med 10 års intervaller og starter allerede i år 10.

Tabel 2: Hovedposter og deres nutidsværdi for hvert alternativ.

Diskussion

I dette tilfælde er anskaffelse den største økonomisk post i levetiden. Det mest vedligeholdelseskrævende alternativ er træbyggeriet, hvor der også er behov for en del udskiftninger i beregningsperioden.

Beslutningen om at etablere et træ- eller beton/tegl- byggeri kan have betydning for mange flere aspekter af byggeriet. Tykkelsen af ydervægskonstruktionen kan udover at have betydning for energirammen, som er medtaget i analysen, også have betydning for grundarealet, der anvendes til konstruktionen og ikke mindst det indvendige nettoareal. Betydningen af dette aspekt kan være udfordrende at inddrage i LCC-analysen.

Konklusion

Ses der udelukkende på LCC-beregningen, er forskellen mellem de to alternativer minimalt, men til fordel for træbyggeriet. Ift. anskaffelen er træbyggeriet klart det mest økonomisk fordelagtig, men når der også fokuseres på vedligehold og udskiftningen, udlignes fordelen tildeles. Restværdi beregnes i henhold til principperne om lineær afskrivning over bygningsdelenes respektive levetider.

Erfaringer og gode råd

LCC kan med fordel udføres parallelt med de første økonomiske overslag trods mangel på detaljeret data. På denne måde kan økonomiberegningen formateres tilsvarende og udbygges undervejs, når data bliver mere og mere præcis, og det bliver nemmere at relatere data til bygningsmodellen (BIM).