Eksemplet omhandler hovedprojekterings-fasen, hvor bygherren og dennes rådgiver står over for beslutninger vedrørende materialer, produkter osv. I dette specifikke eksempel ses der på 4 forskellige typer af vinduer for at vurdere hvilket vinduer, der er mest fordelagtigt at vælge totaløkonomisk.

Projektet

Projektet er et bolig etagebyggeri i 3 etager med 3 vinduespartier per etage og 22 opgange. Bygherren og dennes rådgivere står over for et valg om hvilken type vinduer, som de skal bruge. Det antages at hver vinduesareal er 2 m2.

Formål

Formålet er at foretage en simpel LCC beregning for to forskellige vinduestyper, hvor der for hver type er to udgaver tilgengældlige. Forskellen på de to til gengæld lige udgaver anskaffelses omkostningerne, samt forskel i transmissionstabet og på g-værdien.

  • 1-1 Massive trævinduer: med en energiramme på 30 kWh/m2/år.
  • 1-2 Massive trævinduer: med en energiramme på 27 kWh/m2/år.
  • 2-1 Træ/alu-vinduer: med en energiramme på 30 kWh/m2/år.
  • 2-2 Træ/alu-vinduer: med en energiramme på 27 kWh/m2/år

G-værdien er den procentvise solvarme, som kommer gennem vinduets rude og jo højere g-værdien er, jo mere varme tilfører vinduerne til bygningen.

Metode og forudsætninger

Her er det vigtigt at gå fra et kortsigtet perspektiv til livscyklus, hvor både omkostninger til forsyning (dvs. varmetab) og renhold også inkluderes. Følgende renholds-poster er inkluderet i beregningen:

  • Indvendig renhold af vinduer er antaget til at være let.
  • Udvendig renhold af vinduerne er delt op i to, let for stueetagen og krævende for de andre etager, hvor der vil være behov for en lift el. lign.
BegrebKategoriVærdi
Beregningsperiode/ kalkulationsperiode 50 år
Prisudvikling – energi (realt)Fjernvarme
Gas
Flydende brændsel Fast brændsel
El
1,0%
-1,0%
4,0%
-0,5%
1,5%
Prisudvikling – øvrige omkostninger (realt)Vand
Vandafledningsafgift
2,0%
5,0%
Prisudvikling – reparation og vedligeholdelse (realt)Reparation of vedligeholdelse5%
KalkulationsrentePrivate bygherre3,0%
Genopretningsprocent 125%
LevetiderBygningsdeleSBi-rapport 2013:30
PriserEstimeret ud fra Molios pris-datablade 
Tabel 1: Oversigt over beregningsforudsætningerne.

Resultater

Figur 1: Opsummerede hovedposter for hvert alternativ.

Det ses tydeligt på Figur 1, at forskellen mellem alternativerne primært ligger i anskaffelsesomkostningerne. Anskaffelsesomkostningerne udgør dog kun omkring halvdelen eller mindre af de samlede omkostninger over beregningsperioden. 

Tabel 2: Hovedposter og nutidsværdier for hvert alternativ.

Diskussion

Alternativerne med de massive trævinduer er klart de mest omkostningsfulde, både i anskaffelen og når vi ser på nutidsværdien.

Forskellen mellem alternativerne med træ/alu-vinduer er dog minimalt, når der ses på nutidsværdien. Det løber dog til fordel for alternativ 2-1 træ/alu vinduer, der har den laveste anskaffelses omkostning, men til gengæld en lidt højere forsyning ift. alternativ 2-2.

Den største forskel for alle alternativerne ligger i anskaffelsesomkostningen og vedligehold på vinduerne. Renhold er antaget til at værende ens for alle scenarier. Det er dog værd at bemærke, at disse kan ændres, hvis det f.eks. er muligt eller ønskeligt at anvende mindre vinduer, eller det er muligt at etablere andre løsninger, som letter vinduespudsningen.

Konklusion

Forskellen mellem alternativerne ligger primært i anskaffelsen og omkostningerne til vedligehold. Alternativet der har det mest fordelagtige nutidsværdi, er 2-1 træ/alu vinduer.

Erfaringer og gode råd

Det er en typisk faldgrube, at man glemmer at medtage alle relevante omkostningstyper. Især er der en tilbøjelighed til at overse vigtigheden af renhold. I dette tilfælde har driften i form af forsyning og renhold den største andel af den samlede nutidsværdi.