Kontoplaner – inddatering

Overblik

Skærmbilledet for ‘Inddatering’ omfatter fire dele:

Inddateringsfelterne for hver kontoplan anvendes til at inddatere de værdier, som LCCbyg skal bruge til at beregne nutidsværdier med. De inddaterede værdier varierer for de enkelte kontoplaner, men omfatter generelt anskaffelsesomkostninger, mængder, enhedspriser og årlige driftsomkostninger.

Inddateringsfelterne omfatter også feltet ‘Bemærkninger’. Dette felt kan være nyttigt fx til at lave henvisninger til kilden for en omkostning (fx kalkulation foretaget via V&S Prisdata), kilden til mængder (fx beregning foretaget i energiprogrammet Be15) eller behov for hjælp hos en kollega (fx “Susanne: tjek venligst vinduesskema for mængder”). Kommentarerne i feltet ‘Bemærkninger’ kommer ikke med i rapporten (pdf-format), men vil naturligvis være tilgængelig i projektfilen (xml-format).

Rækker og kolonner

De poster, som fremgår af skemaerne over hovedomkostningsgrupper i rapporten, er de poster, som er blevet valgt under de enkelte kontoplaner. Mangler der en post eller fremgår der for mange poster i skemaerne, kan posterne tilføjes eller fjernes under ‘Kontoplaner’.

For at gøre navigationen lettere er inddateringen bygget op som et grid-system bestående af hovedgrupper fulgt af relevante undergrupper, som fyldes ud med de valgte rækker.

Du kan ændre rækkefølgen af kolonner ved at markere en overskrift og trække den enten til højre eller venstre.

Du kan også gøre kolonner bredere eller smallere ved at trække i kanten af kolonnens overskrift.

Brug kun talværdier: Fejlmeddelelser

Der kan kun inddateres talværdier i skemaerne under ’Inddatering’ i LCCbyg. Indtastes bogstaver eller både tal og bogstaver bliver feltet markeret med en rød firkant, og der sættes et lille rødt udråbstegn til venstre for den pågældende række. Den røde firkant indikerer, at programmet ikke kan beregne omkostningen så længe, der er indtastet bogstaver i feltet. Brugeren kan ikke foretage sig andet i skemaerne, før værdien er rettet til et tal.

Herudover formaterer LCCbyg talværdier over tusinde med tusindtalsseparator i form af punktummer.

Talværdierne rundes desuden op til nærmeste hele tal.

Valg af enheder

Inddateringsskemaerne for ’Terræn og bygning’, ’Forsyning’ og ’Renhold’ har alle dropdown-menuer, så du kan vælge passende enheder til mængderne og priserne. Valg af enhed fra dropdown-menuen har ikke indflydelse på beregningen. Uanset om du har valgt enheden ’stk’, ‘m2’ eller ’lbm’, så anvender programmet værdien i kolonnen for mængder i beregningen. Dropdown-menuen er alene en hjælp til dig som bruger, således at mængden og enhedsprisen bedre kan sættes i relation til hinanden.

Sammenlign to alternativer

Det er muligt at sammenligne to alternativer med hinanden ved hjælp af funktionen ‘Vis forskelle fra:’ og så vælge et alternativ til sammenligning i drop-down-menuen. Funktionen er nyttig, hvis man har brug for at finde forskellene imellem to alternativer. Forskellene markeres med en tynd rød understregning under de felter, som er forskellige. Sammenligning sker for mængde, enhedspris, beregnet omkostning til vedligehold og beregnet omkostning til genopretning.

Kopiering af værdier fra et alternativ til et andet

I de tidligere versioner af LCCbyg blev der anvendt et automatisk arvesystem, hvor værdier fra et alternativ automatisk blev arvet af det næste alternativ. Dette princip er nu forladt. I stedet er det blevet muligt at kopiere værdier fra et alternativ til et andet. Hvis du trykker på ikonet med de to pile til højre, kommer der en dialogboks op, hvor du i drop-down-menuen kan vælge hvilket alternativ, som du vil kopiere værdier fra.

Eksport af data

Data fra ‘Inddatering’ kan eksporteres til regneark fx MS Excel eller som Open Document Format. LCCbyg har to eksportfunktioner til regneark for henholdsvis resultatdata fra det aktuelle projekt (‘Eksportér resultater til regneark’) og de generelle nøgletal i programmet (‘Eksportér nøgletal til regneark’). Proceduren er beskrevet under ‘Hovedmenu’.

Slet

Ændring eller sletning af en værdi fx en mængde sker ved at stille sig i datafeltet og overskrive værdien eller alternativt bruge ‘Backspace’ eller ‘Delete’ på dit tastatur.

Ønsker du at slette alle inddateringer, kan du bruge ’Slet inddateringer’ under ’Handlinger’ i menubjælken. Funktionen gør, at alle indtastninger i inddateringsskemaerne bliver slettet fra filen. Husk, at alle indtastningerne vil være tabt, hvis der vælges ’Slet inddateringer’. Det er derfor en god idé at gemme projektet, inden du sletter.