Kontoplaner – struktur

Beregningsmetode og postering

I toppen af skærmbilledet finder du et blåt felt med angivelse af henholdsvis ‘Beregningsmetode’ og ‘Postering’. ‘Beregningsmetode’ henviser til den metode, som applikationen anvender til beregningerne. Fx vil du under ‘Terræn og bygning’ kunne se, at metoden er angivet som ‘Anskaf, drift og genopret’. Det betyder, at denne kontoplan beregner anskaffelsesomkostningerne, de løbende driftsomkostninger og de punktvise omkostninger til genopretning/udskiftning. ‘Postering’ henviser til, hvor omkostningerne posteres. Fx vil du under ‘Terræn og bygning’ kunne se, at posteringen er angivet som ‘Anskaffelse, Bygning (D&V)’. Det betyder, at omkostningerne posteres under henholdsvis hovedomkostningsgrupperne ‘Anskaffelse’ for anskaffelsesomkostningerne og ‘Bygning (D&V)’ for de løbende driftsomkostninger og de punktvise omkostninger til genopretning/udskiftning.

Brug af kontoplaner

Du skal bruge ’Kontoplaner’ til at sammensætte og tilpasse dine beregninger til det aktuelle behov. En LCCbyg projektskabelon består typisk af seks kontoplaner, som findes i listen til venstre:

  • Grund, rådgivning og bygherre.
  • Terræn og bygning.
  • Inventar og udstyr.
  • Forvaltning.
  • Forsyning.
  • Renhold.

De seks kontoplaner går igen på tværs af mange skabeloner, men detaljeringsgraden mv. er forskellig fra skabelon til skabelon. Beregningsmetoderne for de seks kontoplaner varierer også fra at regne alene på anskaffelsesomkostninger til alene at regne på driftsomkostninger i forskellige varianter og videre til en kombination af både anskaffelses- og driftsomkostninger, herunder udskiftning/genopretning.

Vælg omkostningstyper og prisudvikling

For hver kontoplan skal du vælge hvilke omkostningstyper (rækker), der skal med i den aktuelle beregning. Du vælger omkostningstyper til og fra ved at klikke én gang i den lille firkant til venstre for omkostningstypen. Når du har valgt omkostningstyper til, vil disse fremgå under ’Inddatering’, hvor de konkrete værdier kan inddateres. Bemærk at eventuelle inddateringer slettes, når du fravælger en omkostningstype.

Du kan frit lave din egen klassifikation eller struktur ved at omdøbe navne, tilføje nye eller slette eksisterende omkostningstyper og –grupper.

  • Nye rækker tilføjes ved at trykke på det grønne ‘+’. Hvis du sætter cursoren lidt til højre eller lidt til venstre for det grønne plus, vil der komme en grøn pil op eller ned. Det betyder, at du kan indsætte den nye række over eller under rækken, som du står i. Det tilsvarende princip gælder også for undergrupper og hovedgrupper.
  • Rækker slettes ved at trykke på det røde ‘X’.
  • Navne ændres ved at stille sig på navnet og overskrive det. De kendte tastaturknapper ‘Delete’ og ‘Backspace’ virker også her.

Når der nogle gange ikke optræder et rødt kryds ud for en gruppe eller række, er det fordi LCCbyg automatisk holder øje med, om gruppen/rækken er låst eller er den sidste hovedgruppe, undergruppe eller række i en kontoplan. Disse kan nemlig ikke slettes.

Vær opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit valg, hvis du sletter en række. Hvis du tilføjer en ny omkostningstype, vil den optræde med navnet ’Unavngiven række’ (eller undergrupper eller hovedgruppe), indtil du omdøber den. Indsætter du flere rækker eller grupper vil de blive nummererede fx ‘Unavngiven række1’, ‘Unavngiven række2’ osv. En ny række (eller undergruppe eller hovedgruppe) vil automatisk være valgt til.

Du kan tilføje lige så mange omkostningstyper, som du vil. Men der skal altid være mindst én hovedgruppe med tilhørende undergruppe og række under hver kontoplan. De behøver dog ikke at være aktiverede som en del af beregningen.

For de fleste kontoplaner er prisudviklingen defineret på forhånd af programmet til at være lig med den generelle prisudvikling. I andre tilfælde som kontoplanen for ’Forvaltning’ og ’Forsyning’ vil der være en dropdown-menu på række- eller gruppeniveau, hvor du skal vælge den relevante prisudvikling.

Alle hovedgrupper kan klappes sammen eller foldes ud ved hjælp af den lille pil i cirklen i venstre side ud for navnet på en hovedgruppe. Det kan især være nyttigt for kontoplanerne ‘Terræn og bygning’ og ‘Renhold’, da de ofte vil indeholde så mange rækker, at de bliver uoverskuelige.

Låsning af kontoplan

Det er muligt at låse kontoplanens struktur og standardværdier. Det vil fortrinsvis være relevant, hvis du vil lave en skabelon, som skal bruges af kollegaer eller sendes til eksterne samarbejdspartnere fx en rådgiver. Låsen aktiveres ved brug af den grønne hængelås, som bliver rød, når kontoplanen er låst.

Nogle kontoplaner er låst med kode, fordi det ikke er tanken at du skal låse dem op. Det er typisk kontoplaner med fælles standardværdier.

Standardværdier

I LCCbyg betegnes de værdier, som ofte går igen på tværs af projekter for standardværdier. Standardværdier findes i fire kontoplaner under For- og Hovedprojekt: ’Terræn og bygning’, ’Inventar og udstyr’, ’Forsyning’ og ’Renhold’. Værdierne kan enten være født i systemet (felter er farvet lyserøde) eller være indtastet som eksempler (felter er hvide).

Tilsvarende er skabelonen ‘DGNB Kontorbyggeri’ født med en række standardværdier, som de er i defineret i DGNB’s kontormanual.

Et eksempel på en standardværdi kan være levetiden for en bygningsdel. Ofte vil levetiden for en bygningsdel være den samme ved flere analyser. Eksempelvis kan en levetid på 120 år for en ydervæg af tegl anvendes ved flere analyser. Hvis der ikke er inddateret en levetid, vil applikationen regne med en levetid på 0 år, dvs. svarende til kun at regne på anskaffelsesomkostninger. Derimod mængden og enhedsprisen for ydervæggen vil variere fra projekt til projekt. Det er standardværdierne, der gemmes i en skabelon (læs mere herom under afsnittet ’Startsiden’).

Standardværdierne kan overskrives under ’Inddatering’ (læs mere herom under afsnittet ’Kontoplaner – inddatering’).

Skabelongrupper

Skabelongrupper er en særlig funktion, som kan være nyttig, hvis man vil lave sine egne skabeloner. Skabelongrupper er undergrupper, der automatisk kopierer alle deres rækker ind i en ny undergruppe. Funktionen virker kun, når kontoplanen er låst.

Når kontoplanen er låst, kopieres skabelongruppen med alle dens rækker, når man indsætter en ny undergruppe over eller under den ved hjælp af pilene op/ned ved siden af det grønne ‘+’.

Hvis kontoplanen ikke er låst, vil applikationen som normalt blot indsætte en ny undergruppe med tilhørende række over eller under den eksisterende undergruppe, når du klikker på pilene op/ned ved siden af det grønne ‘+’.

Vær særligt opmærksom på, at når en kontoplan bliver låst op, så fjernes alle undergrupper, der er baseret på samme skabelongruppe, med undtagelse af én.

De tilføjede undergrupper (eller originalen) kan slettes, undtagen den sidste kopi, der herefter udgør skabelonen.