Konklusion

’Konklusion’ kan anvendes til at udpege hvilket alternativ, der er mest fordelagtigt for beslutningstageren at vælge. ‘Konklusion’ består af tre dele:

  • Et tekstfelt, hvor der kan skrives en analyse og konklusion.
  • En markering med en gul stjerne af det foretrukne alternativ.
  • En opsummering af beregningerne i tabelform.

Tekstfelt til konklusion

Øverst finder du et tekstfelt, hvor du kan skrive en redegørelse for, hvorfor et alternativ foretrækkes frem for andre. Tekstfeltet udvider sig efterhånden, som du tilføjer tekst.

Valg af det foretrukne alternativ

Under tekstfeltet er de analyserede alternativer vist. Over hvert alternativ findes en stjerne i gråt og med teksten ‘Vælg’. Hvis du klikker på stjernen bliver den markeret med gul farve og teksten skifter til ‘Foretrukket alternativ’. Hvis du klikker igen på stjernen, så fjernes den gule markering. Valget af ‘Foretrukket alternativ’ vises også som en gul stjerne ud for alternativet under ‘Inddatering’.

Opsummering af beregninger i tabelform

Den nederste del af ‘Konklusion’ opsummerer beregningerne i tabelform. Tabellen giver en oversigt over fordelingen af omkostningerne på hovedomkostningsgrupper både absolut i kroner (med sort) og relativt i procent (med grønt).

Anskaffelsesomkostningerne angiver summen af omkostningerne forbundet med anskaffelsen i ’År nul’. De øvrige hovedomkostningsgrupper omfatter driftsomkostningerne over tid.

Nutidsværdien angiver summen af anskaffelsesomkostninger og de årlige nutidsværdier for de valgte omkostningsgrupper fordelt over beregningsperioden for hvert alternativ. Nutidsværdien udregnes både som sum og per kvadratmeter.

Årsomkostningen eller den årlige omkostning per kvadratmeter udregnes ved at dividere den samlede nutidsværdi med bruttoarealet og herefter omregne værdien til en annuitet.

Desuden opsummerer ’Konklusion’ den totaløkonomiske analyse i tre punkter:

  • Hvilket alternativ har den laveste samlede nutidsværdi.
  • Hvilket alternativ har de laveste anskaffelsesomkostninger.
  • Hvilket alternativ har den laveste årsomkostning, dvs. de laveste årlige omkostninger per kvadratmeter.

Applikationen foretager en automatisk analyse og vurdering af hvilket alternativ, der er det bedste set ud fra laveste anskaffelsesomkostning, nutidsværdi eller årsomkostning. Det bedste alternativ markeres med et ‘Ja’, mens de øvrige alternativer markeres med et ‘Nej’. Hvis der er flere alternativer med den laveste anskaffelsesomkostning, nutidsværdi eller årsomkostninger, vil applikationen markere dem alle med et ‘Ja’. Som et eksempel kan alternativerne 1, 2 og 5 have den laveste nutidsværdi på 77.729.127 kr. I så fald vil der i konklusionen stå: ”Den laveste nutidsværdi er på 77.729.127 kr. for Alternativ 1, Alternativ 2, Alternativ 5.”