Udgifts og indkomsttype

Når du bruger LCCbyg, vil du støde på forskellige rækker med inddateringsfelter. Her er nogle af de vigtigste typer:

  • Generelt
  • Årlig vedligehold
  • Periodisk vedligehold
  • Løbende vedligehold
  • Udskiftning
  • Renhold
  • Forvaltning

Alt afhængig af række typen, kan der fremkomme forskellige typer og antal kosttyper.

Figur 1; Eksempel på række detaljer og nogle af de typiske kosttyper.

Generelt

Under ‘Generelt’ indtastes anskaffelsesomkostningerne for hver af de omkostningstyper, der er har valgt. Her er det også muligt at indskrive en levetid og hvornår rækken bør medregnes. Nogle skabeloner indeholder disse værdier, som arvet tal fra kontoplanen (skabeloner under ‘Til alle brugere’).

Vedligehold

OBS. LCCbyg version 3 og frem benytte alle denne opdeling af vedligeholdelsesposten.

Årligt vedligehold & Periodisk vedligehold

Vedligeholdelses posten er delt i et årligt – og periodisk vedligehold. Det årlige vedligeholdelses post dækker primært over inspektion, rensning og små reparationer. Når intervallet =1, medregnes vedligehold i alle år, også i det år bygningsdelen udskiftes.
Interval =1, bruges derfor til at angive et teoretisk gennemsnit eller til at supplere et periodisk vedligehold, med opgaver der også udføres samme år som en del udskiftes.

Det periodiske vedligeholdses post dækker over alt andet vedligehold der gentages i en periode over 1 år. Ved værdier der er >1, startes intervallet forfra, når en del udskiftes. Ved udskiftning bortfalder det periodiske vedligehold det pågældende år. Når intervallet er større end udskiftningsintervallet, vedligeholdes der ikke.

Ønskes det at ændre vedligeholdelses posterne, kan dette gøres på to måder, enten ved at ændre %- satsen, eller ved at indsætte en pris under Kr./gang og hermed udgår/over skrives vedligeholdelses-procenten. 

Løbende vedligehold

I nogle af skabelonerne er der ikke to rækker til at beskrive vedligehold, men blot ét. Det fungerer dog på samme måde, så intervallet bestemmer hvor hyppigt denne handling bør gentages.

Udskiftning 

Udskiftningsprocenten udregnes ud fra anlægsprisen. Ønskes det at ændre udskiftningen, kan dette gøres på to måder: Enten ved at ændre %- satsen, eller ved at indsætte en pris under Kr./gang og hermed udgår/over skrives udskiftningsprocenten. 

LCCbyg beregner udskiftning med udgangspunkt i ‘Levetid (år)’ og ‘Startår’ året for beregningsperioden. Hvis ‘Startår’ af udskiftning er større end slut af beregningsperioden, vil programmet ikke kunne beregne udskiftningen.

For inventar og udstyr er det nok at indtaste en anskaffelsesomkostning for hvert stykke inventar eller udstyr, mens drift og genopretning beregnes af applikationen.

Renhold

Renhold omfatter omkostninger til forskellige typer af renhold i beregningen baseret på standardværdier for frekvens (per år) og enhedspriser.

  • Frekvens, dvs. hvor mange gange årligt rengøringen skal udføres (opgjort i antal/år).  For eksempel, en frekvens på 4 betyder, at der skal gøres rent 4 gange om året. En frekvens på 0,25 betyder derimod, at der skal gøres rent hvert fjerde år.
  • Enhedspris, dvs. omkostningerne for rengøringspersonale inklusive overheadomkostninger (opgjort i kr/m2 eller kr/styk).

Under ‘Inddatering’ skal du alene indtaste mængder. Du kan dog om nødvendig over skrive standardværdierne under ‘Inddatering’.

Forsyning

Forsyning omfatter omkostninger til vand, varme, elektricitet og anden forsyning i beregningen baseret på forslag til enhedspriser i applikationen. Enhedspriserne kan over skrives med egne værdier fx fra det lokale forsyningsselskab. Forslagene til standardværdierne kan om nødvendig over skrives under inddatering.

Under ‘Inddatering’ skal du alene indtaste de samlede mængder fx energibehov opgjort i kWh. Disse mængder vil normalt fremgå af de obligatoriske energirammeberegninger eller energimærker.

Forvaltning

Forvaltning omfatter omkostninger til skatter, forsikring osv. Under denne kosttype, skal mængden, enhedsprisen samt start- og slutår inddateres.