Inddatering – Almindelig grænseflade

I ‘Inddatering’ kan du inddatere data og sammensætte din beregning med henblik på at foretage en totaløkonomisk analyse af byggeriet og/eller af forskellige alternativer. Du kan vælge at foretage en samlet beregning for et helt byggeri, hvis det eksempelvis drejer sig om totalrenovering. Du kan også vælge at basere din beregning på enkelte bygningsdele, hvis blot enkelte bygningsdele ønskes renoveret.

Alle skabeloner kan vises i ‘Almindelig grænseflade’. Almindelig grænseflade er opbygget af en ‘Inddatering’, ‘Forudsætninger’ og ‘Rapporter’. Under ‘Inddatering’ kan de valgte bygningselementer trækkes over i ‘Mine opgaver’. Her kan de inddeles i grupper under forskellige alternativer.

Skærmbilledet for ‘Inddatering’ omfatter følgende dele:

Figur 1: Inddatering og kontoplaner

Inddateringsfelt – Almindelig grænseflade

Skabelonerne er som udgangspunkt tomme, med undtagelse af standardværdier/nøgletal. Projekt specifikke data kan indtastes i de tomme felter, ønskes beregninger med andre værdier en standardværdierne, kan disse redigeres og farvekoden på standardværdierne ændres fra grøn til sort, hvilket indikere en brugerinddatering (se mere under Farvekoder)

Almindelig grænseflade er opbygget af en ‘Inddatering’, ‘Forudsætninger’ og ‘Rapporter’. Under ‘Inddatering’ kan de valgte bygningselementer trækkes over i ‘Mine opgaver’. Her kan de inddeles i grupper under forskellige alternativer. 

Figur 2, Skabeloner åbnet i ‘Almindelig grænseflade’.

Grupper & rækker

Du kan folde gruppen ud ved at klikke på den. Du kan tilføje rækker ved at åbne en gruppe og trække den fra højre felt ‘Kontoplaner’ (felt C på figur 1) og slippe dem i den ønskede gruppe (felt D på figur 1) (se figur 3).

Som udgangspunkt er grupperne tom, når du åbner en skabelon. Du kan folde gruppen ud ved at klikke på gruppenavnet.

Figur 3. Træk og slip rækker under den ønskede gruppe.

Du kan frit lave din egen struktur ved at omdøbe navne, tilføje nye grupper og rækker eller slette eksisterende grupper og rækker:

 • Nye grupper tilføjes ved at trykke på ‘+’.
 • Rækker slettes ved at trykke på det røde ‘papirkurv’ i cirklen yderst til højre for rækken, mens grupper slettes ved at trykke på det grå ‘papirkurv’ i cirklen.
 • Navne på en gruppe kan ændres ved at trykke på navnet og overskrive det. De kendte tastaturknapper ‘Delete’ og ‘Backspace’ virker også her.

Du kan tilføje lige så mange grupper som du vil, men der skal altid være mindst én gruppe med tilhørende rækker under hver kontoplan. Bemærk at låste rækker ikke kan slettes. Hvis du kommer til at slette en række eller en gruppe ved en fejl, kan du fortryde dit valg. Hvis du tilføjer en eller flere grupper, vil de optræde med navnet ’Unavngiven gruppe’, indtil du omdøber dem.

Alle grupper og rækker kan klappes sammen eller foldes ud ved hjælp af den lille pil i cirklen i venstre side ud for navnet på en hovedgruppe eller omkostningstype. Det kan især være nyttigt for kontoplanerne ‘Terræn og bygning’ og ‘Renhold’, da de ofte vil indeholde så mange rækker, at de bliver uoverskuelige.

Tilføj eller slet grupper og rækker

For hver kontoplan skal du vælge hvilke omkostningstyper (rækker), der skal med i den aktuelle beregning. Du kan tilføje en gruppe ved at trykke på ‘+’ symbolet eller fjerne en gruppe ved at trykke på ‘X’. Bemærk, at eventuelle rækker og inddateringer slettes, når du sletter en gruppe. En undtagelse her er DGNB skabelonen, hvor grupperne er låste og kan dermed ikke slettes (se figur 5 herunder).

Figur 5: Låste grupper I DGNB skabeloner.

Tilpasning af rækker og grupper

Du kan ændre rækkefølgen af rækker ved at holde symbolet foran den pågældende række ned, og trække den enten op eller ned. Du kan også gøre kolonner bredere eller smallere ved at trække i kanten af kolonnens overskrift. Det er også muligt at trække en omkostningstype eller bygningsdel fra en gruppe til en anden gruppe ved at trække og slippe den i den gruppe som du vil have den i. 

Når du åbner en standardskabelon, skabelon for Almene boliger med SfB eller DFK klassificering eller den engelske skabelon, vil projektet være tomt, bortset fra standardværdier, og er klar til indtastning af projektspecifikke data. Det tomme projekt er at foretrække, hvis man ønsker at lave en ny totaløkonomisk beregning.

De værdier, som LCCbyg skal bruge til at beregne nutidsværdier og restværdier med, inddateres i grupperne. Omkostnings- og indtægttyper varierer for de enkelte grupper. Omkostningstyper for ‘Grund, rådgivning og bygherre’ (felt D på figur 1) omfatter anskaffelsesomkostninger, levetid, medregnes fra startår og slutår af beregningsperioden, mængder og enhedspriser. Omkostningstyper for ‘Terræn og bygning’ (felt D på figur 1) omfatter anskaffelsesomkostninger, vedligehold, interval for vedligehold, udskiftning, levetid, medregnes fra år og udgår/fjernes i år af beregningsperioden, mængder og enhedspriser. Åbner man en skabelon for Almene boliger, enten med SfB elle DFK klassificering, vil der også være mulighed for opmærkning efter ‘BOSSINF’, samt angivelse af ‘Type’ af omkostningen (figur 3). 

Under ‘Inddatering’ skal der indtastes mængder og enhedspriser for hver bygningsdel, mens vedligehold og udskiftning beregnes af LCCbyg. For både vedligehold og udskiftning beregnes og vises værdierne som nutidskroner, dvs. omkostningen som den ville være, hvis den skulle afholdes i dag. LCCbyg sørger for at udregne omkostningen til en nutidsværdi for det pågældende år, hvor omkostningen forfalder. 

Farvekoder

LCCbyg bruger en farvekode og symboler for at synliggøre, hvor data kommer fra. Data med grøn farvekode indikerer at værdierne er arvet fra kontoplanen, hvor sort farvekode indikerer at værdierne er indtastet af brugeren selv. Ønskes det at gå tilbage til de arvet værdier, kan den egenindaterede værdi slettes.

Når du har tilføjet de ønskede rækker fra kontoplanen til højre, kan du begynde at inddatere værdierne. LCCbyg anvender tre typer af værdier:

 • Prædefinerede værdier
 • Inddaterede værdier
 • Åbne værdier.  

De prædefinerede værdier (grønne værdier) er programmet født med og benytter et arve-princip. De inddaterede værdier angives af brugeren (sorte værdier) og over skriver de prædefinerede værdier. De sidste værdier er åbne, hvor der på forhånd ikke er nogle prædefinerede værdier. De angiver eksempelvis mængden eller i nogle skabeloner størrelsen af omkostningen forbundet med rækken.

Bemærkninger

Grupperne omfatter også feltet ‘Bemærkninger’. Dette felt kan være nyttigt fx til at lave henvisninger til kilden for en omkostning (fx kalkulation foretaget via Molio Prisdata eller egen prisdata), kilden til mængder (fx beregning foretaget i energiprogrammet Be18) eller behov for hjælp hos en kollega (fx “Susanne: tjek venligst vinduesskema for mængder”). Kommentarerne i feltet ‘Bemærkninger’ kommer ikke med i rapporten (pdf-format), men vil naturligvis være tilgængelig i projektfilen (xml-format). Derudover omfatter Inddateringen feltet ‘Sum’, som viser det totale beløb for hver enkelt omkostningstype.

De prædefinerede værdier har som udgangspunkt grøn farve. Farven ændres til sort, hvis værdien overskrives af brugeren, derved kan der skelnes mellem de prædefinerede værdier og inddaterede værdier. Når man har inddatere eller over skriver værdier i de relevante felter, vil LCCbyg beregne nutidsværdi og restværdi for hver enkelt omkostningstype. Beregning af nutidsværdi, restværdi og den valgte materialetype bliver vist under den pågældende række.

Du kan tilføje en beskrivelse af det valgte alternativ i feltet umiddelbart under ‘Beregningsperiode’, ‘Bruttoareal’ og ‘Rente og prisudvikling’ .

Prisudvikling

Under hver række er der automatisk opmærkning prisudvikling, som bestemmes ift Rente og prisudviklingen der valgt på alternativ niveau. Rente og prisudviklingen bestemmes under Forudsætninger.

Brug kun talværdier: Fejlmeddelelser

Der kan kun inddateres talværdier i skemaerne under ’Inddatering’ i LCCbyg. Indtastes bogstaver eller både tal og bogstaver bliver feltet markeret med en rød firkant rundt om indtastningsfeltet. Den røde firkant indikerer, at applikationen ikke kan beregne omkostningen så længe, der er indtastet bogstaver i feltet. Hvis man indtaster tal i feltet ved siden af, vil applikationen automatisk rette feltet med bogstaver ved at slette de indtastede værdier (bogstaver og tal). Herudover formaterer LCCbyg talværdier med tusindtalsseparator i form af punktummer. Talværdierne rundes desuden op til nærmeste hele tal.

Slet

Ændring eller sletning af en værdi fx en mængde sker ved at stille sig i datafeltet og overskrive værdien eller alternativt bruge ‘Backspace’ eller ‘Delete’ på dit tastatur. Arvet værdier fra kontoplanen der er redigeret af brugeren og derved mærkeret sort (se Farvekoder), vil hvis slettet gå tilbage til det arvet værdier fra kontoplanen og derved blive markeret med grøn.

Husk at du også kan bruge funktionerne ’Fortryd’ og ’Gendan’ fx ved hjælp af genvejstasterne Ctrl+Z og Ctrl+Y.

Resultatfeltet

I ‘Inddatering’ vises løbende opdateringer af resultater for den aktuelle kontoplan (felt E på figuren). Resultaterne for det pågældende aktive alternativer vises. Det giver mulighed for en umiddelbar sammenligning af resultater på tværs af alternativerne indenfor det pågældende projekt. De detaljerede resultater omfatter følgende beregninger/kosttyper:

 • Anskaffelse
 • Engangsudgift
 • Løbende vedligehold
 • Udskiftning
 • Forvaltning
 • Forsyning
 • Renhold
 • Løbende indtægt
 • Engangs indtægt
 • Restværdi
 • Nutidsværdi

Nogle af disse udgifts- og indkomsttyper er en sum af flere forskellige kosttyper (læs mere under Udgifts og indkomsttype).