Forudsætninger

Bemærk: Rente og prisudvikling er for skabeloner vist i ‘Enkel grænseflade’ sat til fast realrente. Herved undgår du som brugere, at tage stilling til beregningsforudsætningerne. 

’Forudsætninger’ fastlægger en række generelle beregningsforudsætninger, dvs. kalkulationsrente og prisudvikling for forskellige omkostningsgrupper.

Skærmbilledet for ‘Forudsætninger’ omfatter disse hovedelementer:

Figur 1: Skærmbilledet for forudsætninger

Den valgte værdi for ‘Rente og prisudvikling’

Brugeren af LCCbyg skal være særlig opmærksom på, hvilke former for prisudvikling og kalkulationsrente, der arbejdes med. Hvis der arbejdes i løbende priser, skal der anvendes en nominel kalkulationsrente. Hvis man derimod arbejder med faste priser, skal der anvendes en real kalkulationsrente, som er renset for inflation. Valget af beregningsprincip vil automatisk ændre værdierne nedenfor under ‘Kalkulationsrente og prisudvikling’.

Kalkulationsrente og Prisudvikling

LCCbyg giver mulighed for, at brugeren kan arbejde med enten en ensartet eller forskellige kalkulations- eller diskonteringsrenter over tid.

Kalkulationsrente

Der er mulighed for at opdele i tre perioder. Værdien i den første boks angiver den anvendte kalkulationsrente fra starttidspunktet for beregningerne. Betegnelsen ’Fra år’ markerer starttidspunktet for brugen af den næste værdi for kalkulationsrenten, og så fremdeles med den sidste periode.

Som udgangspunkt er det ikke muligt at ændre værdier angivet i ‘Forudsætninger’, hvis du arbejder i en standardskabelon, skabelon for Almene boliger med SfB klassificering eller skabelon for Almene boliger DFK klassificering, idet disse værdier er låste og dermed beskyttet mod ændring (værdier er vist med grå farve).

Du kan kopiere den valgte rente og prisudvikling (tryk på symbolet for at kopiere). Derefter er det muligt at inddatere i kopien af den pågældende rente og prisudvikling, idet værdierne i kopien ikke er låste (se figur 2).

Figur 2; Kalkulationsrente og prisudviklinger

Hvis du arbejder med skabeloner for DGNB-certificering eller den engelske skabelon, vil værdierne ikke være låste, og du har dermed mulighed for at indtaste de relevante værdier. Det er ikke muligt at kopiere rente og prisudvikling, når du arbejder i skabeloner for DGNB-certificering eller den engelske skabelon. Når værdierne er låste, vises de med grå farve (felt B på figuren øverst på siden), og når værdierne derimod ikke er låste, skifter farven til sort med fed (se nedenstående figur).

Figur 3: Skærmbilledet under forudsætninger under DGNB skabelonerne

Offentlige bygherrer er forpligtet til at følge en faldende rentetrappe ift. Finansministeriets budgetvejledning med tillæg. Standardindstillingen viser den faldende rentetrappe. Som udgangspunkt er LCCbyg sat op til brug med rentetrappen for offentlige bygherrer, dvs. med en realrente og faste priser. Hvis du vil arbejde med en nominel kalkulationsrente og løbende priser, skal du huske at ændre indstillingen til ‘Nominel rente og løbende priser’.

Prisudvikling

Der er to forskellige måder at arbejde med prisudvikling på i LCCbyg: Enten med faste eller løbende priser. Hvis der arbejdes med faste priser, vil beløbet være det samme år efter år. Det vil sige, at et beløb på fx 100 kr. i år 1 også vil optræde som 100 kr. i alle de efterfølgende år. Hvis der arbejdes med løbende priser, vil beløbet ændre sig år for år svarende til prisudviklingen for den pågældende type af omkostninger. Ved en årlig prisudvikling på 2 % vil 100 kr. eksempelvis blive til 102 kr. i år 1, 122 kr. i år 10 og 269 kr. i år 50.

Brugeren af LCCbyg skal være særlig opmærksom på, om der er typer af omkostninger, som forventes at stige eller falde mere end den gennemsnitlige prisudvikling. Hvis det er tilfældet, kan standardværdierne blot overskrives med egne værdier. Hvis det ikke er tilfældet, kan standardværdierne anvendes eller blot overskrives med egne værdier. Du skal dog være opmærksom på, at dine egne værdier i så fald fradrages den generelle prisudvikling. Hvis du fx vil anvende en prisudvikling på 6 % på en omkostning, og den generelle prisudvikling er sat til 2 % i applikationen, så skal du skrive 4 % ud for den pågældende omkostning.