Rapporter (enkel visning)

Når du er tilfreds med inddateringen, kan du generere brugertilpassede rapporter. I ‘Rapporter’ har du mulighed for at sammensætte og tilpasse rapporten til din modtager, som eksempelvis kan være bygherre, beslutningstagere, brugere-/beboererepræsentanter eller driftsherre. Alt afhængig af modtageren kan du trække og indsætte relevante afsnit i din rapport, således, at modtageren kun får de relevante informationer.

‘Rapporter’ omfatte tre overordnede elementer:

 • A. Menupunktlinje.
 • B. Rapportafsnit, som indeholder de forskellige afsnit, der skal indgå i rapporten.
 • C. Afrapporteringsfelt, hvor du kan medtage de relevante afsnit.

Menupunktlinje – ‘Rapport’ og ‘Projektinformation’

Menupunktet består af do dele:

 • Rapport, beskrives i ‘Afrapporteringsfelt’ i det følgende afsnit.
 • Projektinformation

Projektinformation

Feltet ’Projektinformation’ giver dig mulighed for at indtaste en række stamoplysninger om rådgivere samt tilføje en beskrivelse af projektet og/eller formålet med analysen (se den nedenstående figur). De indtastede informationer kan eksporteres direkte til PDF, og kan gemmes i dokumenter eller i skyen.

‘Rapportafsnit’

Rapportafsnittet består af følgende dele:

 • Banner
 • Logo
 • Illustration
 • Overskrift og tekst
 • Stamoplysninger
 • Tekstfelt
 • Alternativer
 • Nutidsværdi
 • Gruppeomkostninger
 • SfB hovedgrupper (kun gældende for Standardprojekt og DGNB kontorbyggeri)
 • Klassifikations hovedgrupper (kun gældende for Almene boliger med SfB og DFK, og den engelske skabelon)
 • BOSSINF (kun gældende for Almene boliger med SfB og DFK, og den engelske skabelon)
 • Undergrupper (kun gældende for Almene boliger med SfB og DFK klassificering)
 • DGNB Rumtyper (kun gældende for DGNB kontorbyggeri)
 • Hovedomkostningsgrupper: graf
 • Hovedomkostningsgrupper: tabel
 • Omkostninger i beregningsperiode
 • Opsummerede nutidsværdier
 • Forsyning
 • Omkostningsgrupper
 • Årlige tilbagediskontrerede omkostninger
 • Begreber

For hvert enkelt afsnit finder du et symbol til højre for navnet på afsnittet, der illustrerer om afsnittet vises i billedform, tekstform, graf eller tabel. Du kan vælge at medtage alle afsnit eller blot de relevante afsnit i den endelige rapport. Du vælger at medtage et afsnit ved at holde cursoren over det pågældende afsnit og trække det ind i afrapporteringsfeltet (felt C på figuren). Du kan frit vælge, hvor du vil placere det pågældende afsnit. Du kan fjerne et afsnit ved at trykke på det grå ‘X’ i cirklen øverst til højre i hvert afsnit.

Afrapporteringsfelt

I afrapporteringsafsnit vælger du hvilke afsnit, du ønsker at medtage i den endelige rapport. De rapportafsnit ses i højre side af skærmbilledet (felt B på figuren). Du kan vælge en lang række rapportafsnit som fx ‘Banner’, ‘Logo’, ‘Illustration’, ‘Stamoplysninger’, ‘Alternativer’, ‘Hovedomkostningsgrupper’ (både som tabel og graf), ‘Opsummerede nutidsværdier’ osv.

Sammensætning af rapporten

En række afsnit er på forhånd sat til at komme med i rapporten, men det kan du ændre som det passer dig. Som udgangspunkt er følgende afsnit sat til at komme med i rapporten:

 • ‘Logo’, hvor du kan indsætte et billede. Hvis du ønsker at indsætte et større billede, kan du også vælge at indsætte ‘Banner’ og/eller ‘Illustration’ hvis det er relevant for projektet. Du kan indsætter et billede, banner eller illustration ved at klikke på billedet (hus-symbol på den øverste figur) eller klikke på symbolet med overskriften DGNB (gælder kun DGNB kontorbyggeri).
 • ‘Overskrift og tekst’.
 • ‘Stamoplysninger’.
 • ‘Nutidsværdi’ vist i tabelform.
 • ‘Årlig tilbagediskonterede omkostninger’.
 • ‘Opsummerede nutidsværdier’ vist som graf
 • ‘Begreber’ viser definitionen af de vigtige begreber.
‘Alternativer’

Du kan vælge at medtage ‘Alternativer’ i rapporten ved at trække afsnittet i afrapporteringsfeltet. Det giver mulighed for at sammenligne to eller flere alternativer med udgangspunkt i ‘Bruttoareal’ og ‘Beskrivelse’.

‘Nutidsværdi’ og ‘Gruppeomkostninger’

Nutidsværdien defineres som summen af de tilbagediskonterede fremtidige pengestrømme. Nutidsværdien er et udtryk for, hvor mange penge, der skal sættes til side i dag for at kunne afholde alle fremtidige omkostninger i beregningsperioden.

Afsnittet ‘Nutidsværdier’ opsummerer de vigtigste beregninger i tabelform. Tabellen giver en oversigt over fordelingen af omkostningerne på hovedomkostningsgrupper. Anskaffelse angiver summen af omkostningerne forbundet med anskaffelsen i ’År nul’. De øvrige hovedomkostningsgrupper omfatter driftsomkostningerne over tid.

Du kan sammenligne de valgte alternativer med udgangspunkt i følgende omkostninger og indtægter:

 • Anskaffelse
 • Engangudgift
 • Vedligehold
 • Genopretning
 • Forvaltning
 • Forsyning
 • Renhold
 • Indtægt
 • Engangsindtægt
 • Nutidsværdi uden restværdi
 • Restværdi
 • Nutidsværdi

‘Gruppeomkostninger’ for hvert alternativ vises i tabelform og opsummerer omkostningerne forbundet med de forskellige hovedomkostningsgrupper.

‘Hovedomkostningsgrupper’ – grafisk afbildning og i tabelform

‘Hovedomkostningsgrupper’ viser summen af omkostninger i hele beregningsperiode. Alternativer vises i samme graf, så resultaterne kan sammenlignes. Hver post har en bestem farve, som gør det nemmere at genkende den pågældende post i de forskellige alternativer.

Du kan fremvise værdierne i listeform ved at holde cursoren over en vilkårlig farve på grafen (se den nedenstående graf).

‘Hovedomkostningsgrupper’ kan også vises i tabelform, hvis det ønskes.

‘Opsummerede nutidsværdier’

‘Opsummerede nutidsværdier’ viser de årlige nutidværdier for de valgte alternativer i hele beregningsperiode. Værdierne for de forskellige alternativer vises som graf, hvor y-aksen viser omkostning, mens x-aksen viser årstal (den angivne beregningsperiode). For at fremvise nutidsværdien i et bestemt årstal, skal du holde cursoren over årstallet, hvorefter der dukker en tekstboks op, som viser værdier for de valgte alternativer (se den nedenstående graf) i det pågældende år (årstal vises med sort-fed skrift).

‘Omkostningsgrupper’ – grafisk afbildning

‘Omkostningsgrupper’ viser de årlige omkostninger for alternativer i hele beregningsperioden. Værdierne er sammenlignelige, idet de vises på samme graf.

‘Årlig tilbagediskonterede omkostninger’

Årsomkostningen defineres som en annuitet af nutidsværdien. Årsomkostningen udtrykker hvor mange penge, der gennemsnitligt skal afsættes hvert år i beregningsperioden. Af grafen fremgår restværdien for hvert år i hele beregningsperiode.

Eksport af rapport

Når du er tilfreds med dine valg, kan du generere en rapport ved at trykke på  i ‘Rapport’ i den øverste menubjælke. Dermed åbner et nyt skærmbillede, hvor du vælger, hvor du vil gemme rapporten på sædvanlig vis. Når applikationen har gemt projektfilen, bliver du spurgt, om du vil åbne den gemte fil. Klik ‘Ja’ hvis du vil se rapporten med det samme. Klik ‘Nej’ hvis du vil vente med at se rapporten, men husk hvor du har gemt den.

Rapporten bliver gemt som et pdf-dokument, der fx kan sendes til beslutningstagere mfl., som kun er interesserede i at læse rapporten. Hvis modtageren også skal kunne arbejde videre med beregningerne, skal du i stedet sende projektfilen, som gemmes i xml-format (lccxml) og kan genindlæses i applikationen hos modtageren. Det kan du gøre ved at klikke på ‘FilerGem som’ eller bruge genvejstasten Ctrl+S.

På tilsvarende vis kan du gemme projektinformation som en selvstændig PDF fil.

Hvis du gerne vil overføre tabeller fra rapporten til Excel fil, skal du kopiere tabelindholdet. Dette gør du ved at trykke et vilkårligt sted i tabellen og derefter trykke ctrl+A for at markere indholdet. Tryk derefter ctrl+C for at kopiere og ctrl+V for at indsætte indholdet i en Excel fil.