Rapporter

Bemærk: Når der benyttes “Enkel grænseflade”, er der ikke mulighed for at redigere rapporten. Her er der nemlig på forhånd valgt de afsnit der typisk bør indgå (se Rapport – Enkel grænseflade).

Når du er tilfreds med inddateringen, kan du generere brugertilpassede rapporter. I ‘Rapporter’ har du mulighed for at sammensætte og tilpasse rapporten til din modtager, som eksempelvis kan være bygherre, beslutningstagere, brugere-/beboererepræsentanter eller driftsherre. Alt afhængig af modtageren kan du trække og indsætte relevante afsnit i din rapport, således, at modtageren kun får de relevante informationer.

‘Rapporter’ omfatter tre overordnede elementer:

Figur 1: Rapporter

Projektinformation

Feltet ’Projektinformation’ giver dig mulighed for at indtaste en række stamoplysninger om rådgivere samt tilføje en beskrivelse af projektet og/eller formålet med analysen (se den nedenstående figur). De indtastede informationer kan eksporteres direkte til PDF, og kan gemmes i dokumenter eller i skyen.

Figur 2: Projektinformation under Rapport

Rapportafsnit

Under ‘Rapportafsnit’ kan du vælge at medtage alle afsnit eller blot de relevante afsnit for den endelige rapport. For hvert enkelt afsnit finder du et symbol til højre for navnet på afsnittet, der illustrerer om afsnittet vises i billedform, tekstform, graf eller tabel. 

Rapportafsnittet består af følgende dele:

Figur 3: Afsnittene der kan vælges under ‘Rapporter’

Du vælger at medtage et afsnit ved at holde cursoren over det pågældende afsnit og trække det ind i venstre side (felt C på figuren øverst). Du kan frit vælge, hvor du vil placere det pågældende afsnit ved at trække det op/ned i venstre side. Du kan fjerne et afsnit ved at trykke på det grå ‘X’ i cirklen øverst til højre i hvert afsnit.

Rapport

I rapportafsnit vælger du hvilke afsnit, du ønsker at medtage i den endelige rapport. De rapportafsnit ses i højre side af skærmbilledet (felt B på figuren). Du kan vælge en lang række rapportafsnit som fx ‘Banner’, ‘Logo’, ‘Illustration’, ‘Stamoplysninger’, ‘Alternativer’, ‘Hovedomkostningsgrupper’ (både som tabel og graf), ‘Opsummerede nutidsværdier’ osv.

Sammensætning af rapporten

En række afsnit er på forhånd sat til at komme med i rapporten, men det kan du ændre som det passer dig. Som udgangspunkt er følgende afsnit sat til at komme med i rapporten:

 • ‘Logo’, hvor du kan indsætte et billede. Hvis du ønsker at indsætte et større billede, kan du også vælge at indsætte ‘Banner’ og/eller ‘Illustration’ hvis det er relevant for projektet. Du kan indsætte et billede, banner eller illustration ved at klikke på billedet (hus-symbol på den øverste figur) eller klikke på symbolet med overskriften DGNB (gælder kun DGNB kontorbyggeri).
 • ‘Overskrift og tekst’.
 • ‘Stamoplysninger’.
 • ‘Nutidsværdi’ vist i tabelform.
 • ‘Årlig tilbagediskonterede omkostninger’.
 • ‘Opsummerede nutidsværdier’ vist som graf
 • ‘Begreber’ viser definitionen af de vigtige begreber.
Alternativer

Du kan vælge at medtage ‘Alternativer’ i rapporten ved at trække afsnittet i afrapporteringsfeltet. Det giver mulighed for at sammenligne to eller flere alternativer med udgangspunkt i ‘Bruttoareal’ og ‘Beskrivelse’.

‘Nutidsværdi’ og ‘Gruppeomkostninger’

Nutidsværdien defineres som summen af de tilbagediskonterede fremtidige pengestrømme. Nutidsværdien er et udtryk for, hvor mange penge, der skal sættes til side i dag for at kunne afholde alle fremtidige omkostninger i beregningsperioden.

Afsnittet ‘Nutidsværdier’ opsummerer de vigtigste beregninger i tabelform. Tabellen giver en oversigt over fordelingen af omkostningerne på hovedomkostningsgrupper. Anskaffelse angiver summen af omkostningerne forbundet med anskaffelsen i ’År nul’. De øvrige hovedomkostningsgrupper omfatter driftsomkostningerne over tid.

Du kan sammenligne de valgte alternativer med udgangspunkt i følgende omkostninger og indtægter:

 • Anskaffelse
 • Engangsudgift
 • Vedligehold
 • Udskiftning
 • Forvaltning
 • Forsyning
 • Renhold
 • Indtægt
 • Engangsindtægt
 • Nutidsværdi uden restværdi
 • Restværdi
 • Nutidsværdi

‘Gruppeomkostninger’ for hvert alternativ vises i tabelform og opsummerer omkostningerne forbundet med de forskellige hovedomkostningsgrupper.

‘Hovedomkostningsgrupper’ – grafisk afbildning og i tabelform

‘Hovedomkostningsgrupper’ viser summen af omkostninger i hele beregningsperiode. Alternativer vises i samme graf, så resultaterne kan sammenlignes. Hver post har en bestem farve, som gør det nemmere at genkende den pågældende post i de forskellige alternativer.

Du kan fremvise værdierne i listeform ved at holde cursoren over en vilkårlig farve på grafen (se den nedenstående graf).

900
Figur 4: Rapport afsnit: ‘Opsummerede hovedposter for hvert alternativ’
‘Nutidsværdier’

‘Opsummerede nutidsværdier’ viser de årlige nutidværdier for de valgte alternativer i hele beregningsperiode. Værdierne for de forskellige alternativer vises som graf, hvor y-aksen viser omkostning, mens x-aksen viser årstal (den angivne beregningsperiode). For at fremvise nutidsværdien i et bestemt årstal, skal du holde cursoren over årstallet, hvorefter der dukker en tekstboks op, som viser værdier for de valgte alternativer (se den nedenstående graf) i det pågældende år (årstal vises med sort-fed skrift).

Figur 5: Rapportafsnit: ‘Opsummeret nutidsværdi (uden restværdi)
‘Omkostningsgrupper’

‘Omkostningsgrupper’ viser de årlige omkostninger for alternativer i hele beregningsperioden. Værdierne er sammenlignelige, idet de vises på samme graf.

‘Årlig tilbagediskonterede omkostninger’

Årsomkostningen defineres som en annuitet af nutidsværdien. Årsomkostningen udtrykker hvor mange penge, der gennemsnitligt skal afsættes hvert år i beregningsperioden. Af grafen fremgår restværdien for hvert år i hele beregningsperiode.