Inddatering – DGNB-skabelon for byområder

Denne skabelon er baseret på DGNB’s standard (2020-manual) og beregner de samlede levetidsomkostninger og CO2-udledninger forbundet med et byområde.

Skærmbilledet for ‘Inddatering’ omfatter følgende dele i denne skabelon:

Figur 1: Inddatering og kontoplaner

Miljøpåvirkningsscenarier

I denne skabelon er det muligt at vælge miljøpåvirkningsscenarier på samme vis som for rente- og prisudvikling. I skabelonen er det muligt at vælge mellem to miljøpåvirkningsscenarier:

  • Ingen udvikling (det scenarie der anvendes i DGNB)
  • Fremskrivning 2020 (denne fremskrivning er baseret på politiske mål om at øge andelen af vedvarende energi i dansk energiforsyning i perioden 2020-2050). Fremskrivningen gælder for el og fjernvarme. Kilde: Trafik-, Bygge, og Boligstyrelsen: Nye emissionsfaktorer for el og fjernvarme 2020.

Miljøpåvirkningscenarierne findes under fanen ‘Forudsætninger’ i denne skabelon. Her kan de konkrete værdier for de to nævnte scenarier ses (figur 2).

Figur 2: Miljøpåvirkningsscenarierne i skabelonen DGNB-byområde.

På samme vis som det er muligt at opbygge sin egen sæt af rente- og prisudvikling i LCCbyg, er det her også muligt at opbygge sit eget miljøpåvirkningscenarie. Dette gøres ved at oprette en kopi af et af de to scenarier og ændre i værdierne herfor til det ønskede scenarie. Der skal dog gøres opmærksom på, at i DGNB-regi opereres der endnu ikke med en udvikling for miljøpåvirkningsscenarier.

Kontoplan: DGNB byrum

Denne kontoplan er opbygget af arealer, forsyning og renhold. Kontoplanens struktur er opbygget med udgangspunkt i strukturen i DGNB Byområde Manualen 2020. Kontoplanen kommer med levetider, priser på forsyning og renhold samt CO2-miljøpåvirkning (GWP) referenceværdier.

Beregninger med værktøjet giver et overslag over de forventede omkostninger og CO2-miljøpåvirkning (GWP) til gennemførelse af en byudviklingsopgave og den efterfølgende drift heraf over en 50-årig periode samt eventuelle udskiftninger undervejs. Beregningerne bygger på generiske nøgletal, som ikke nødvendigvis er retvisende for den konkrete opgave. Priser er baseret på vejledende overslag fra Molio Prisdata. Forventede levetider er bearbejdet fra levetidstabellen i rapporten SBi2013: 30.

Miljøpåvirkningerne stammer fra BMVBS 2012, her er A1-3 Produktfasen opgivet. Denne værdi er på baggrund af en erfaringsbaseret fordelingsnøgle (ses herunder) anvendt til at fastlægge de resterende moduler under areal-rækkerne, nemlig B2 Vedligehold og B4 Udskiftning, som anvendes i denne skabelon. Den erfaringsbaserede fordelingsnøgle er bestemt ud fra SBi 2020:04.

  • A1-3 Produkt: Svarende til 50 % af den samlede udledning.
  • B2 Vedligeholdelse: Svarende til 10 % af A1-3 Produktfasen.
  • B4 Udskiftning: Svarende til A1-3 adderet med C3/C4.
  • B6 Forsyning: Svarende til 25 % af A1-3 Produktfasen – dette indtaster man dog separat på samme måde som Renhold.
  • C3/C4 Bortskaffelse: Svarende til 15 % af A1-3 Produktfasen (Modulerne vedrørende bortskaffelse er ikke en del af DGNB Byområde).

Usikkerheden på resultaterne afhænger af de anvendte beregningsforudsætninger og data til beregningerne. Ændringer af disse kan have stor betydning for resultaterne. Ved mere komplekse byggeopgaver eller behov for mere retvisende beregninger bør en rådgiver konsulteres og følsomhedsanalyser gennemføres.

Resultatfeltet

I ‘Inddatering’ vises løbende opdateringer af resultater for den aktuelle kontoplan (felt E på figur 1). Resultaterne for det pågældende aktive alternativer vises. Det giver mulighed for en umiddelbar sammenligning af resultater på tværs af alternativerne inden for det pågældende projekt. De detaljerede resultater omfatter følgende kosttyper og CO2-udledninger for de respektive faser i kontoplanen.

Figur 3: Resultatfeltet i DGNB byområde.

Nogle af disse udgifts- og indkomsttyper er en sum af flere forskellige kosttyper (læs mere under Udgifts- og indtægtstype).