Rapporter

Bemærk: Når der benyttes “Enkel grænseflade”, er der ikke mulighed for at redigere rapporten. Her er der nemlig på forhånd valgt de afsnit, der typisk bør indgå (se Rapport – Enkel grænseflade).

Når du er tilfreds med inddateringen, kan du generere brugertilpassede rapporter. I ‘Rapporter’ har du mulighed for at sammensætte og tilpasse rapporten til din modtager, som eksempelvis kan være bygherre, beslutningstagere, brugere-/beboererepræsentanter eller driftsherre. Alt afhængig af modtageren kan du trække og indsætte relevante afsnit i din rapport, således, at modtageren kun får de relevante informationer.

‘Rapporter’ omfatter tre overordnede elementer:

Figur 1: Rapporter

Rapporten ‘Rapport

Den første rapport er hovedrapporten, som man typisk bruger, når der gemmes en fil i pdf-format med tekst, grafer og tabeller, resultater og beskrivelser fra projektet.
Rapporter får automatisk indsat sidehoved og sidefod samt et afsnit med projekttitel, dato, forfatter/firmanavn og beskrivelse. Disse felter bliver benyttet i LCCbygs titellinje og i rapporternes sidefod.

Rapporten ‘Projektinformation’

Flere skabeloner har en ekstra rapport kaldet ‘Projektinformation’. Den er et eksempel på, hvordan stamoplysninger, og noter kan gemmes i en selvstændig rapport til internt brug.


Figur 2: Rapport med noter

Rapportafsnit

‘Rapportafsnit’ er en liste over afsnit med tekst, grafer og tabeller, du kan trække ind i din rapport. 
Tabelafsnit kan farvelægges, efter de er indsat. Det gøres med farvepaletten i afsnittets øverste venstre hjørne.
De enkelte tabeller kan eksporteres til regneark. Tryk på eksportikonet til højre for farvepaletten. Således kan der arbejdes videre med data fra LCCbyg i andre sammenhænge.

Rapportafsnittet består af typisk af følgende, men de kan variere fra skabelon til skabelon:

Figur 3: Afsnit, der kan vælges under ‘Rapporter’, kan variere alt efter skabelon

Du vælger at medtage et afsnit ved at holde cursoren over det pågældende afsnit og trække det ind i venstre side (felt C på figuren øverst). Du kan frit vælge, hvor du vil placere det pågældende afsnit ved at trække det op/ned i venstre side. Du kan fjerne et afsnit ved at trykke på det grå ikon for skraldespand øverst til højre i hvert afsnit.

Rapport

I rapportafsnit vælger du hvilke afsnit, du ønsker at medtage i den endelige rapport. De tilgængelige rapportafsnit ses i højre side af skærmbilledet (felt B på figuren). Du kan vælge en lang række rapportafsnit som fx ‘Illustration’, ‘Stamoplysninger’, ‘Alternativer’, ‘Hovedomkostningsgrupper’ (både som tabel og graf), ‘Opsummerede nutidsværdier’ osv.

Sammensætning af rapporten

Som standard er der en række afsnit indsat på forhånd i rapporten, men disse kan du ændre, så det passer til dine behov. Som udgangspunkt er følgende afsnit sat til at komme med i rapporten:

  • ‘Illustration’, hvor du kan indsætte et billede, relevant for projektet. Du kan udskifte billedet ved at klikke på det og vælge et nyt.
  • ‘Overskrift og tekst’.
  • ‘Stamoplysninger’.

Alternativer

Du kan vælge at medtage ‘Alternativer’ i rapporten ved at trække afsnittet i rapportfeltet i venstre side af skærmbilledet. Det giver mulighed for at sammenligne to eller flere alternativer med udgangspunkt i ‘Bruttoareal’ og ‘Beskrivelse’.

Nutidsværdi og Gruppeomkostninger: Nutidsværdien defineres som summen af de tilbagediskonterede fremtidige pengestrømme. Nutidsværdien er et udtryk for, hvor mange penge, der skal sættes til side i dag for at kunne afholde alle fremtidige omkostninger i beregningsperioden.

Afsnittet ‘Nutidsværdier’ opsummerer de vigtigste beregninger i tabelform. Tabellen giver en oversigt over fordelingen af omkostningerne på hovedomkostningsgrupper. Anskaffelse angiver summen af omkostningerne forbundet med anskaffelsen i ’År nul’. De øvrige hovedomkostningsgrupper omfatter driftsomkostningerne over tid.

‘Gruppeomkostninger’ for hvert alternativ vises i tabelform og opsummerer omkostningerne forbundet med de forskellige hovedomkostningsgrupper.

Hovedomkostningsgrupper – grafisk afbildning og i tabelform: ‘Hovedomkostningsgrupper’ viser summen af omkostninger i hele beregningsperiode. Alternativer vises i samme graf, så resultaterne kan sammenlignes. Hver type af udgifter og indtægter har en bestemt farve, som gør det nemmere at genkende den pågældende post i de forskellige alternativer.

Du kan fremvise værdierne i listeform ved at holde cursoren over en vilkårlig farve på grafen (se den nedenstående graf).

Figur 4: Rapportafsnit: ‘Opsummerede hovedposter for hvert alternativ’

Nutidsværdier: ‘Opsummerede nutidsværdier’ viser de årlige nutidsværdier for de valgte alternativer i hele beregningsperiode. Værdierne for de forskellige alternativer vises som graf, hvor y-aksen viser omkostning, mens x-aksen viser årstal (den angivne beregningsperiode). For at fremvise nutidsværdien i et bestemt årstal, skal du holde cursoren over årstallet, hvorefter der dukker en tekstboks op, som viser værdier for de valgte alternativer (se den nedenstående graf) i det pågældende år (årstal vises med sort-fed skrift).

Figur 5: Rapportafsnit: ‘Opsummeret nutidsværdi (uden restværdi)’

Omkostningsgrupper: ‘Omkostningsgrupper’ viser de årlige omkostninger for alternativer i hele beregningsperioden. Værdierne er sammenlignelige, idet de vises på samme graf.

Årlig tilbagediskonterede omkostninger: Årsomkostning defineres som en annuitet af nutidsværdien. Årsomkostning udtrykker hvor mange penge, der gennemsnitligt skal afsættes hvert år i beregningsperioden. Af grafen fremgår restværdien for hvert år i hele beregningsperiode.