Kontoplaner – inddatering

Overblik

Skærmbilledet for ‘Inddatering’ omfatter fire dele:

Inddateringsfelterne for hver kontoplan anvendes til at inddatere de værdier, som LCCbyg skal bruge til at beregne nutidsværdier med. De inddaterede værdier varierer for de enkelte kontoplaner, men omfatter generelt anskaffelsesomkostninger, mængder, enhedspriser og årlige driftsomkostninger for forskellige typer.

Inddateringsfelterne omfatter også feltet ‘Bemærkninger’. Dette felt kan være nyttigt fx til at lave henvisninger til kilden for en omkostning (fx kalkulation foretaget via V&S Prisdata), kilden til mængder (fx beregning foretaget i energiprogrammet Be10) eller behov for hjælp hos en kollega (fx “Susanne: tjek venligst vinduesskema for mængder”).

Rækker og kolonner

De poster, som fremgår af skemaerne over hovedomkostningsgrupper i rapporten, er de poster, som er blevet valgt under de enkelte kontoplaner. Mangler der en post eller fremgår der for mange poster i skemaerne, kan posterne tilføjes eller fjernes under kontoplaner.

Det er muligt at skjule eller vise kolonnerne ‘Hovedgrupper’ og ‘Undergrupper’ ved at trykke på pilen til venstre for skemaet. Denne funktion kan især være nyttig ved bl.a. kontoplanen for ‘Terræn og bygning’, da navnene her ellers kan blive ganske lange og fylde alt for meget i skærmbilledet.

Du kan ændre rækkefølgen af kolonner ved at markere en overskrift og trække den enten til højre eller venstre.

Du kan også gøre kolonner bredere eller smallere ved at trække i kanten af kolonnens overskrift.

Brug kun talværdier: Fejlmeddelelser

Der kan kun inddateres talværdier i skemaerne under ’Inddatering’ i LCCbyg. Indtastes bogstaver eller både tal og bogstaver bliver feltet markeret med en rød firkant. Den røde firkant indikerer, at programmet ikke kan beregne omkostningen så længe, der er indtastet bogstaver i feltet. Brugeren kan ikke foretage sig andet i skemaerne, før værdien er rettet til et tal.

Herudover formaterer LCCbyg talværdier over tusinde med tusindtalsseparator i form af punktummer.

Talværdierne rundes desuden op til nærmeste hele tal.

Valg af enheder

Inddateringsskemaerne for ’Bygningsdele’, ’Forsyning’ og ’Renhold’ har alle dropdown-menuer, så du kan vælge passende enheder til mængderne og priserne. Valg af enhed fra dropdown-menuen har ikke indflydelse på beregningen. Uanset om du har valgt enheden ’stk’ eller ’lbm’, så anvender programmet værdien i kolonnen for mængder i beregningen. Dropdown-menuen er alene til hjælp for dig, således at mængden og enhedsprisen bedre kan sættes i relation til hinanden.

Eksport af data

Data fra ‘Inddatering’ kan eksporteres til regneark fx MS Excel eller som Open Document Format. LCCbyg har to eksportfunktioner til regneark for henholdsvis resultatdata fra det aktuelle projekt (‘Eksportér resultater til regneark’) og de generelle nøgletal i programmet (‘Eksportér nøgletal til regneark’). Proceduren er beskrevet under ‘Hovedmenu’.

Slet

Ønsker du at slette alle inddateringer, kan du bruge ’Slet inddateringer’ under ’Handlinger’ i menubjælken. Funktionen gør, at alle indtastninger i inddateringsskemaerne bliver slettet fra filen. Husk, at alle indtastningerne vil være tabt, hvis der vælges ’Slet inddateringer’. Det er derfor en god idé at gemme projektet, inden du sletter.