Konklusion

’Konklusion’ kan anvendes til at udpege hvilket alternativ, der er mest fordelagtigt for beslutningstageren at vælge. ‘Konklusion’ består af tre dele:

  • Et tekstfelt, hvor der kan skrives en konklusion.
  • En markering med en gul stjerne af det foretrukne alternativ.
  • En opsummering af beregningerne i tabelform.

Tekstfelt til konklusion

Øverst finder du et tekstfelt, hvor du kan skrive en redegørelse for, hvorfor et alternativ foretrækkes frem for andre. Tekstfeltet udvider sig efterhånden, som du tilføjer tekst.

Valg af det foretrukne alternativ

Under tekstfeltet er de analyserede alternativer vist. Under hvert alternativ findes en stjerne i gråt og med teksten ‘Vælg’. Hvis du klikker på stjernen bliver den markeret med gul farve og teksten skifter til ‘Foretrukket alternativ’. Valget af ‘Foretrukket alternativ’ vises også som en gul stjerne ud for alternativet under ‘Inddatering’.

Opsummering af beregninger i tabelform

Den nederste del af ‘Konklusion’ opsummerer beregningerne i tabelform. Tabellen giver en oversigt over fordelingen af omkostningerne på hovedomkostningsgrupper både absolut i kroner (med sort) og relativt i procent (med grønt).

Desuden opsummerer ’Konklusion’ den totaløkonomiske analyse i tre punkter:

  • Hvilket alternativ har de laveste anskaffelsesomkostninger.
  • Hvilket alternativ har den laveste samlede nutidsværdi.
  • Hvilket alternativ har den laveste årlige omkostning per kvadratmeter.

Anskaffelsesomkostningerne angiver summen af omkostningerne forbundet med anskaffelsen i ’År nul’. Nutidsværdien angiver summen af anskaffelsesomkostninger og de årlige nutidsværdier for de valgte omkostningsgrupper fordelt over beregningsperioden for hvert alternativ. Årsomkostningen eller den årlige omkostning per kvadratmeter udregnes ved at dividere den samlede nutidsværdi med bruttoarealet og herefter omregne værdien til en annuitet.

Der kan være flere alternativer, der har den laveste anskaffelsesomkostning, nutidsværdi eller de laveste årsomkostninger. I dette tilfælde vil alle de pågældende alternativer stå i konklusionen. Som et eksempel kan alternativerne 1, 2 og 5 have den laveste nutidsværdi på 77.729.127 kr. I så fald vil der i konklusionen stå: ”Den laveste nutidsværdi er på 77.729.127 kr. for Alternativ 1, Alternativ 2, Alternativ 5.”