Antagelser

Fanebladet ’Antagelser’ bruges til at konfigurere de efterfølgende inddateringer og beregninger. Det er her, at brugeren fastlægger en række generelle beregningsforudsætninger, dvs. beregningsperiode, kalkulationsrente og prisudvikling for forskellige omkostningsgrupper.

Beregningsperiode

I rækken ‘Beregningsperiode’ angives beregningsperioden i hele år. LCCbyg beregner de årlige omkostninger ud fra denne beregningsperiode. Kalkulations- eller beregningsperioden er som udgangspunkt sat til 50 år, men kan ændres til en værdi mellem 0 og 120 år, hvis det ønskes. Man bør vælge en beregningsperiode, som er længere end 25 år, da mange bygningsdele har en levetid på omkring 25 år. En beregningsperiode på mindre end 25 år vil dermed ikke vise, hvilken effekt udskiftning eller genopretning af bygningsdelene vil medføre for den samlede nutidsværdi. Hvis kalkulationsperioden sættes til 0 år, vil programmet kun beregne anskaffelsesomkostningerne.

Kalkulationsrente

Kalkulations- eller diskonteringsrenten kan enten vælges som en ensartet rente over alle år eller som en rentetrappe. Offentlige bygherrer er som udgangspunkt forpligtet til at følge rentetrappen i henhold til Finansministeriets budgetvejledning med tillæg. Betegnelsen ’Fra år’ markerer starttidspunktet for brugen af den anførte værdi.

Brugeren af LCCbyg skal være særlig opmærksom på hvilke former for priser og kalkulationsrente, der arbejdes med, og om nødvendigt justere værdierne for prisudvikling og rentesats. Hvis der arbejdes i løbende priser, skal der anvendes en nominel kalkulationsrente. Hvis man derimod arbejder med faste priser, skal der anvendes en real kalkulationsrente, som er renset for inflation. Hvis du følger Finansministeriets retningslinjer (dvs. realrente og faste priser), skal prisudviklingen for de forskellige typer af omkostninger sættes til 0 %, med mindre der for nogle typer af omkostninger skal regnes med en prisudvikling, som ligger udover den almindelige prisudvikling.

Den ensartede kalkulationsrente kan både tage udgangspunkt i en nominel og en real rente. Du skal derfor være særlig opmærksom på, om du arbejder med løbende priser (ved brug af nominel rente) eller faste priser (ved brug af real rente).

Prisudvikling

Der er to forskellige måder at arbejde med prisudvikling på i LCCbyg: Enten med faste eller løbende priser. Hvis der arbejdes med faste priser, vil beløbet være det samme år efter år. Det vil sige, at et beløb på fx 100 kr. i år 1 også vil optræde som 100 kr. i alle de efterfølgende år. Hvis der arbejdes med løbende priser, vil beløbet ændre sig år for år svarende til prisudviklingen for den pågældende type af omkostninger. Ved en årlig prisudvikling på 2 % vil 100 kr. eksempelvis blive til 102 kr. i år 1, 122 kr. i år 10 og 269 kr. i år 50.

Som udgangspunkt er LCCbyg sat op til brug med rentetrappen for offentlige bygherrer, dvs. med en real rente og faste priser. Hvis du vil arbejde med en nominel kalkulationsrente og løbende priser, skal du huske at justere prisudviklingen for alle omkostningstyper med den generelle prisudvikling. Du kan justere alle prisudviklingerne med den generelle prisudvikling på 2 % på én gang under ‘Arbejder du med en real eller nominel kalkulationsrente? Du kan justere alle prisudviklingerne samtidigt her:’.