Værktøjet LCCbyg er udviklet af Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet med økonomisk støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

LCCbyg er udviklet af:

 • Seniorforsker, ph.d. Kim Haugbølle, som har været projektleder og ansvarlig for det faglige indhold.
 • Seniorforsker, ph.d. Nils Lykke Sørensen, som har været ansvarlig for udarbejdelse af datamodel og dokumentation.
 • Softwarearkitekt Peter Scheutz, Scheutz & Clementsen Design, som har været ansvarlig for udarbejdelse af datamodel, interface og programmering.

Styregruppen for udviklingsprojektet har bestået af:

 • Specialkonsulent Charlotte Micheelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
 • Fuldmægtig Morten Buus, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
 • Forskningschef Søren Aggerholm, SBi/Aalborg Universitet.
 • Seniorforsker Kim Haugbølle, SBi/Aalborg Universitet.

En stor tak rettes til følgegruppen, som på værdifuld vis har bidraget aktivt og konstruktivt til udviklingen af LCCbyg. Følgegruppen har undervejs haft deltagelse af:

 • Formand for DK-GBC Nikolaj Hertel, NCC Property Development.
 • Konsulent Lau Raffnsøe Markussen, Green Building Council Denmark.
 • Senior bæredygtighedskonsulent Vibeke Grupe Larsen, NCC Construction Danmark.
 • Direktør Mikael Koch, Træinformation.
 • Konsulent Peter Andreas Sattrup, Danske Ark.
 • Informationschef Inge Ebbensgaard, FRI.
 • Projektleder Line Maj Aagreen, Bygherreforeningen.
 • Chefkonsulent Flemming Løkke Petersen, Dansk Industri.
 • Branchedirektør Per Thomas Dahl, Dansk Byggeri.
 • Konsulent, arkitekt Mette Mens Rasmussen, Dansk Byggeri.
 • Branchedirektør Thomas Uhd, Dansk Byggeri.
 • Direktør Christen Galsgaard, Dansk Ventilation.
 • Specialkonsulent Karsten Hjorth Hansen, Bygningsstyrelsen.
 • Fuldmægtig Niels Bøttger-Rasmussen, Bygningsstyrelsen.
 • Chefkonsulent Karsten Gullach, Ministeriet for By, Bolig og Landskab.
 • Underdirektør Christian Mølholm, fra ATP Ejendomme.
 • Fuldmægtig Henrik Sørensen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
 • Planchef Mette Preisler, Rudersdal Kommune.
 • Projektleder Kristian Lindegaard Sørensen, Hoffmann.
 • Specialkonsulent Jens Runge, Københavns Ejendomme.
 • Chefkonsulent Poul Heller Bunde, Region Hovedstaden.
 • Chefkonsulent Helle Lunde Obers, Region Hovedstaden.
 • Projektkonsulent Lone Nyholm Christensen, Region Hovedstaden.
 • Juridisk konsulent Marianne Kaae Nielsen, Region Hovedstaden.
 • Direktør Henrik Funch, Hfabc Pro.
 • Salgsdirektør John Sommer, MTHøjgaard.
 • Bæredygtighedsspecialist Jonas Vendel Jensen, MT Højgaard.
 • Markedschef Annette Walter, COWI.
 • Kompetencechef Steffen Maagaard, MOE.
 • Kristian Lindegaard Sørensen, HOFFMANN.
 • Arkitekt MAA Flemming C. Østergaard, Årstiderne Arkitekter P/S.
 • Innovationschef Morten Zimmermann, EKJ.

En stor tak rettes også til gruppen af testpersoner og firmaer, som har afprøvet og kommenteret foreløbige versioner af LCCbyg. Disse test har givet mange værdifulde og konkrete input og forslag til det videre arbejde med at udvikle LCCbyg.

Vilkår for brug af beregningsprogrammet LCCbyg

LCCbyg-værktøjet og tilhørende dokumentation er udviklet af Statens Byggeforskningsinstitut på foranledning af Energistyrelsen. LCCbyg-værktøjet er til brug for bygherrer, rådgivende ingeniører, arkitekter, entreprenører og andre konsulenter, der arbejder med projektering af byggeri. Det forudsættes således, at brugerne af LCCbyg-værktøjet har fornøden viden og kendskab til LCC, samt til byggeri, herunder har byggeteknisk viden og kendskab til regler og lovgivning for byggeri, herunder relevante bestemmelser i Bygningsreglement og i standarder.

LCCbyg-værktøjet er udarbejdet på grundlag af den viden og teknik, Statens Byggeforskningsinstitut råder over på tidspunktet for arbejdets udførelse. SBi er uden ethvert ansvar, hvis en senere udvikling måtte vise, at Statens Byggeforskningsinstituts viden og teknik var mangelfuld eller urigtig på tidspunktet for arbejdets udførelse. LCCbyg-værktøjet bliver løbende opdateret med nye versioner. Det er til enhver tid den enkelte bruger, der har ansvaret for, at benytte den seneste version.

Statens Byggeforskningsinstitut er ikke ansvarlig for fejl og mangler ved LCCbyg-værktøjet, bortset fra fejl og mangler som måtte skyldes grov uagtsomhed eller forsættelighed fra Statens Byggeforskningsinstituts side. Statens Byggeforskningsinstitut påtager sig i intet tilfælde ansvar for beregninger, som foretages med LCCbyg-værktøjet eller resultaterne heraf og Statens Byggeforskningsinstitut kan således ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, følgeskader, tabt arbejdsfortjeneste eller andre konsekvenstab, som følge af beregninger foretaget med LCCbyg-værktøjet. Driftstab, tab af data, invalidering af programmel eller andet indirekte tab, samt følgeskader, som brug af LCCbyg-værktøjet måtte medføre, erstattes ikke.

I forhold til tredjemand er Statens Byggeforskningsinstitut ansvarsfri og du er som bruger forpligtet til, i ethvert henseende at holde Statens Byggeforskningsinstitut skadesløs for krav mod brugeren fra tredjemand, i anledning af brug af LCCbyg-værktøjet.

Du må som bruger kun kopiere LCCbyg-værktøjet, i det omfang det er nødvendigt for programmets drift og sikkerhed. LCCbyg-værktøjet må ikke videredistribueres til tredjemand.

Ved offentliggørelse af resultater af beregninger foretaget med værktøjet, samt ved skriftlig eller mundtlig henvisning til LCCbyg-værktøjet er brugeren forpligtet til at henvise til Energistyrelsen og Statens Byggeforskningsinstitut. Brugeren forpligter sig desuden til at henvise interesserede tredjemænd til LCCbyg-værktøjet og til Energistyrelsen og Statens Byggeforskningsinstitut.

Som bruger accepterer du ved ibrugtagen af LCCbyg-værktøjet ovenstående vilkår og forpligter dig til overholdelse af disse.