LCCbyg er et værktøj, der beregner totaløkonomi og fremstiller en overskuelig oversigt over levetidsomkostninger for et helt byggeri og for enkelte bygningsdele. LCCbyg kan bl.a. hjælpe beslutningstagere med at sammenligne to eller flere alternativer, som har forskellige omkostningsprofiler over tid.

Det vil som oftest umiddelbart være vanskeligt at afgøre om en løsning med en høj anskaffelsespris og lave årlige omkostninger er billigere på langt sigt i forhold til en løsning med en lav anskaffelsespris og højere årlige omkostninger. Værktøjet løser dette ved at udregne en samlet nutidsværdi eller en årsomkostning for hvert af alternativerne på basis af de typer af omkostninger, som beslutningstageren har valgt skal inddrages i vurderingen. Nutidsværdierne eller årsomkostningerne for hvert alternativ kan derefter sammenlignes, og den på langt sigt billigste løsning kan dermed findes.

LCCbyg letter arbejdet ved at automatisere beregningerne, fordi værktøjet rummer en række standardindstillinger og -værdier, der kan imødekomme de fleste behov. LCCbyg giver samtidig brugeren mulighed for at skræddersy sine egne beregninger til egne formål ved at ændre på en række parametre, hvis de på forhånd definerede standardværdier i værktøjet ikke er hensigtsmæssige for brugeren.

For både offentlige og private bygherrer såvel som developere kan værktøjet være en støtte til at træffe mere langsigtede valg af hensigtsmæssige løsninger. LCCbyg kan således hjælpe med at inddrage relevante omkostninger fra driftsfasen i vurderingerne på systematisk vis og fx illustrere forskellen mellem forskellige energiklasser.

LCCbyg kan hjælpe især offentlige bygherrer med at sikre dokumentation for, at de har gennemført de lovpligtige totaløkonomiske  beregninger. Ambitionen bag dette krav er at sikre det offentlige bedre og billigere byggeri.

Kombineret med en totaløkonomisk strategi kan LCCbyg hjælpe rådgivere til at foretage systematiske vurderinger af et begrænset antal alternative løsninger og præsentere disse i et sammenligneligt format overfor bygherren.

Tilsvarende kan entreprenører have fordel af at anvende LCCbyg til input i forbindelse med fx sparerunder, hvor alternative løsninger skal vurderes.

For producenter kan LCCbyg bruges til at opstille, vurdere og beskrive en business case for egne produkter eller systemer i forhold til konkurrerende produkter og systemer. Dermed kan de ofte mere usynlige gevinster i form af besparelser i driftsfasen tydeliggøres overfor kunderne.