Eksemplet omhandler renovering af og tilbygning til en kommunal folkeskole, nemlig Brønshøj Skole i København. Proces, metode og forudsætninger er fastlagt på forhånd af bygherren Københavns Ejendomme (KEjd), idet KEjd kræver, at der anvendes et særligt værktøj kaldet ”Projektberegneren”, som KEjd selv har udviklet. Eksemplet omfatter beregninger af LCC på henholdsvis gulve og indvendige vægge. I begge tilfælde er den dyrere, men materialemæssig set ”bedre” løsning blevet valgt.

Projektet

Projektet “Brønshøj Skole” omfatter renovering og tilbygning af Brønshøj Skole, mens skolen er i drift. Tegnestuerne Vandkunsten og COBE vandt 1. præmie i en tilbudskonkurrence i 2013.

Brønshøj Skole står overfor forandring og nye muligheder. Med bydelens udvikling indfinder der sig i dag et behov for at udvide skolen fra 3 til 4 spor, samtidig med at man får integreret indskolingsdelen, der førhen var placeret i en mindre filial-bygning afsondret fra hovedbygningen. Med denne bygningsomdannelse og -udvidelse opstår potentiale til at opdatere bygningens lokaler og uderum, så de er tidssvarende med hensyn til pædagogiske og sociale værdier, men er også en udfordring med at skabe en tilbygning, der indskriver sig i bygningens, kvarterets og bydelens sammenhæng på en god måde.

En af visionerne for Brønshøj Skole er at skabe en samlet skole, hvor nyt og gammelt indgår i en arkitektonisk, rumlig og funktionel helhed, der understøtter det sociale fællesskab og en interaktion på tværs af nyt og gammelt. Det indvendige af tilbygningen er udformet som en serie af nært forbundne ”verdener” og rumligheder, der fortolker Brønshøjs ”villa-skala” og samtidig skaber oplevelsesmæssig nedskalering og forskellige intime rum i den store skole.

De mange nye faglokaler er organiseret omkring store grønne lysgårde under en ny hævet skolegård. Visuelt bindes rummene sammen af ét arkitektonisk greb – et samlende facadebånd, som omsvøber bygningen og skaber en samlet skole. Facadebåndet favner forskellige egenskaber – det agerer samtidig som solafskærmning, muliggør klatreplanter, integrerer værn på terrasser og skolegård, skaber ind- og udgange samt opgange til skolegården.

Formål

Bygherren KEjd krævede anvendelsen af LCC i planlægningen på bygningsdelsniveau. Fra rådgiverside blev LCC anvendt for at argumentere for anvendelsen af materialer med højere æstetisk kvalitet og levetid, som skulle vægtes op mod en højere anlægsudgift.

Fokusområderne i LCC-analyserne var rettet mod de indvendige overflader, herunder gulve og vægbeklædning.

Metode og forudsætninger

Proces, metode og forudsætninger var fastlagt på forhånd, idet bygherren KEjd krævede, at der blev anvendt et særligt regneark som værktøj kaldet ”Projektberegneren”, som KEjd selv har udviklet.

LCC blev anvendt i projektforslaget på samme tidspunkt, hvor også anlægsøkonomien blev beregnet. Motivationen til at anvende LCC kunne dog primært findes i KEjd’s krav om anvendelsen af LCC under planlægningen. Især det første eksempel (gulve) viser, at LCC eventuelt kunne have været mere til gavn i en tidligere fase for at kvalificere yderligere materialer.

Resultater

Gulve

To mulige alternativer til gulve blev undersøgt mht. LCC:

 1. Linoleum
 2. Stavparket

Linoleumsgulvets levetid regnes til ca. 20-50 år, mens stavparket har en forventet levetid på 50-100 år. Arealet udgør ca. 830 m².

Linoleumsgulvet viste sig at være den økonomisk billigste variant med hensyn til både anlægssum og totaløkonomi. Stavparket er i anlægssummen ca. 40 % dyrere end linoleumsgulvet set over 30 år (standardberegningsperioden), mens nutidsværdien af stavparket ligger ca. 12 % over linoleum. På årsbasis udgør forskellen ca. 25.000 kr/år.

Detaljerne i beregningerne kan ses her: Brønshøj_Skole_LCC_gulve

Vægbeklædning, indervægge

To mulige alternativer til indervægge blev undersøgt mht. LCC:

 1. Standard gipsvæg
 2. Krydsfinerbeklædning

Arealet er opgjort til ca. 2.600 m².

Anlægsøkonomisk er begge løsninger omtrent lige dyre, om end krydsfinerbeklædningen ligger ca. 2 % højere i anlægsomkostning.  Totaløkonomisk set er krydsfinerbeklædningen den billigste variant, idet driftsomkostninger kun udgør ca. 60 % af omkostningerne for gipsbeklædningen. Der skal tilføjes, at vedligeholdelsesomkostningerne for gipsvæggen er antaget forholdsvis lavere, idet der er tale om en skolebygning (der antages maling af indervægge med et interval på 15 år i beregningen). På årsbasis udgør besparelsen ved valget af krydsfiner ca. 15.000 kr/år.

Detaljerne i beregningerne kan ses her: Brønshøj_Skole_LCC_indv-vægge

 

Konklusion

I begge tilfælde er den dyrere, men materialemæssig set ”bedre” løsning blevet valgt.

Gulve: For stavparket var det især den lange levetid, som var relevant for beslutningen. Begge løsninger kræver en omfattende vedligeholdelse én gang om året, hvor dog stavparket er klart dyrere (op til en faktor 4). Alligevel er det interessant, at den kortere levetid på linoleum (antaget 37,5 år) er en faktor i en skolebygning, da udskiftning af gulve vil medføre mange andre følgeomkostninger og forstyrre driften i en længere periode. Desuden er stavparket æstetisk set en bedre løsning og er ”stærk identitetsgivende”, hvilket forventes at have en positiv social effekt.

Vægbeklædningen: Krydsfiner blev valgt både af økonomiske og æstetiske grunde. Anlægsøkonomien er næsten éns, og driftsomkostninger taler klart for, at krydsfiner vil være den økonomisk set bedre løsning. Krydsfineroverfladerne er desuden identitetsgivende for en skolebygning, og det vurderes også, at indeklimaet vil blive påvirket positivt af materialet.

Erfaringer og gode råd

Erfaringerne fra projektet peger på følgende erfaringer og gode råd:

 • LCC kan med fordel anvendes tidligere i processen.
 • Større fokus på levetider i forskellige anvendelsesscenarier med meget forskellige brugspåvirkninger (skole!).
 • Bedre kortlægning af faktiske udskiftningsomkostninger af en bygningsdel – hvilke andre bygningsdele eller processer bliver påvirket?
 • Fakta
 • BYGHERRE: Københavns Ejendomme (KEjd), nu Byggeri København
 • ADRESSE: Klintholmvej 5, 2700 Brønshøj
 • AREAL: Projektet omfatter ca. 6.400 m² renovering og ca. 4.800 m² nybyggeri. Desuden skal skolen udvides med otte nye basisrum, tre gymnastiksale, diverse faglokaler og et fællesrum.
 • BUDGET: Ca. 180 mio. kr.
 • TIDSPLAN: Forventes færdigt i 2017
 • UDBUDSFORM: Fagentreprise
 • AKTØRER:

  • Arkitekt: Vandkunsten (totalrådgiver) med COBE
  • Ingeniør: Orbicon
  • Landskabsarkitekt: Marianne Levinsen Landskab
  • Konsulent: Learning Spaces
  • Entreprenør: Skjøde & Knudsen

Eksemplet er blevet udarbejdet i forbindelse med projektet “LCC i praksis”, som er blevet støttet af InnoBYG.

Dette eksempel er udarbejdet af:

Hos Vandkunsten har vi fokus på mennesker. Boliger, bygninger og byer udgør rammerne om den menneskelige gøren og laden. Det kan måske lyde højstemt, men vi forbeholder os retten til at tro og mene, at god arkitektur evner at gøre samfundet til et bedre sted at leve. Dermed ikke sagt, at arkitektur skal larme. Vores arkitektur skriger sjældent til himlen, men den åbner for dialog med de mennesker og fællesskaber, der indtager den.

Gennem 45 år har vi udfordret byggeriets rutiner og til stadighed forsøgt at udvikle byggeriet mod sociale og bæredygtige mål. Arbejdet begynder altid med historien, med udgangspunktet. Arkitekturen skal formes af det bestående og vende sig mod mennesker.

Vandkunsten beskæftiger sig med hele arkitektfagets faglige bredde. Vi bygger boliger og arbejder med alt fra landskabs- og byplanlægning til bebyggelsesplaner, byfornyelse og bygningsrenovering af både bolig- og erhvervsbyggeri. Desuden har vi lang tradition for at løse arkitekturopgaver for sociale og kulturelle institutioner.

Vores geografiske virkefelt er først og fremmest Skandinavien og Nordeuropa.

Vandkunsten har eksisteret siden 1970, og vores egen fortælling er i høj grad formet af samfundet omkring os. Gennem vores arbejde har vi dog selv fået lov til at bidrage til den større historie om dansk arkitektur

Krudtløbsvej 14 • DK-1439 København K • (+45) 32 54 21 11 • vandkunsten@vandkunst.dk

Vandkunstens hjemmeside