Eksemplet omfatter energirenovering af en større kontorbygning. Det belyser inddragelsen af totaløkonomiske overslag tidligt i designfasen ved hjælp af LCCbygs standardskabeloner for de tidlige faser. Det peger på, at det er nemt at anvende LCCbyg i de tidlige faser, men der er også en række ikke energiøkonomiske fordele (non energy benefits – NEB), som ikke er behandlet.

Projektet

Nærværende eksempel omfatter renoveringen af en større kontorbygning. Kontorbygningen rummer en række centrale funktioner, herunder kontorfunktioner samt kantine med produktionskøkken. Formålet med renoveringen er at skabe bedre forhold for de ansatte i bygningen ved bl.a. at forbedre dagslys- og indeklimaforholdende i bygningen. I forbindelse med renoveringen udføres der totaløkonomiske beregninger for forskellige energiforbedrende renoveringsscenarier. Bygningen er opvarmet med naturgas.

Formål

Der udføres totaløkonomiske beregninger for nedenstående scenarier for at finde frem til den meste hensigtsmæssige løsning:

 • 1. Eksisterende forhold (til sammenligning)
 • 2. Udskiftning af facadevinduer inklusiv montering af solafskærmning
 • 3. Opdatering af ventilationssystem
 • 4. Udskiftning af belysning til LED
 • 5. Kombination af renoveringstiltag 2, 3 og 4

Der er valgt udelukkende at fokusere på energiforbedrende tiltag, som ligger inden for renoveringsbudgettet. Alle ikke-energiforbedrende tiltag (non energy benefits) er ikke inkluderet i den totaløkonomiske beregning.

Metode og forudsætninger

Priser er enten hentet fra producenten eller fra V&S prisdata. LCCbyg er anvendt til at opstille de totaløkonomiske scenarier. Der er anvendt følgende beregningsforudsætninger:

 • Beregningsperiode: 50 år
 • Levetid for ramme/karm af træ/alu: 60 år
 • Levetid for ruder: 25 år
 • Levetid for ventilationssystem: 25 år
 • Levetid for solafskærmning: 25 år
 • Levetid for belysning: 25 år
 • Vedligehold af eksisterende facadevinduer: 11.700 kr/år
 • Vedligehold af eksisterende ventilationssystem: 150.000 kr/år
 • Genopretning af eksisterende ventilationssystem: 1.000.000 kr.
 • Vedligehold af eksisterende belysning: 8816 kr/år
 • Genopretning af eksisterende belysning: 1.102.000 kr.
 • Pris for naturgas: 0,43 kr/kWh (4,76 kr/m³)
 • Pris for el: 0,75 kr/kWh

Forudsætningerne ved de eksisterende forhold er summeret nedenfor:

De eksisterende energiforbrug er baseret på målinger fra 2016:

 • El: 1.088 MWh
 • Naturgas: 126.790 m³

I beregningen anvendes de energibesparelser for de enkelte renoveringstiltag, som den rådgivende ingeniør på projektet har beregnet, og som fremgår af nedenstående tabel.

Tiltag

 

Energibesparelse, varme

kWh/år

Energibesparelse, el

kWh/år

Udskiftning af facadevinduer + solafskærmning

21.727

15.000

Opdatering af ventilationssystem (alene)

0

174.080

Opdatering af ventilationssystem (kombination)

0

73.440

Udskiftning af belysning til LED

0

167.504

Resultater

Resultaterne fra LCCbyg fremgår af nedenstående figur. Figuren illustrerer, at scenarie 4 med udskiftning af den eksisterende belysning til LED er det mest rentable renoveringstiltag. De totaløkonomiske resultater skal dog opvejes i forhold til den merværdi, som de enkelte tiltag også skaber. Udskiftning af vinduerne kan eksempelvis medføre bedre dagslysforhold, mens en opdatering af ventilationssystemet kan medføre en forbedret luftkvalitet i bygningen.

Konklusion

De totaløkonomiske beregninger er udført på opfordring af bygherren og er blevet inddraget aktivt og tidligt i designfasen, som input til beslutningsprocessen. Der er endnu ikke valgt en endelig løsning i projektet.

Erfaringer og gode råd

Det har været nemt at benytte LCCbyg i de tidlige faser og godt med faseinddelingen i LCCbyg, der er med til at reducere antallet af nødvendige indtastninger. I dette tilfælde var det ikke det billigste tiltag, der havde bedst totaløkonomi, hvilket i sig selv er interessant.

Dog kan LCC-analyser ikke stå alene, da der ofte vil være en række NEBs, som også skal medtages i den samlede vurdering af ”værdi-tilvæksten” i valg af tiltag.

Det kan være gavnligt at foretage nogle simple parametervariationer for de enkelte scenarier for at undersøge om for eksempel vedligehold eller levetid har stor betydning for det samlede resultat. Det samme bør undersøges omkring rente-forudsætninger, der nøje bør gennemgås med bygherren i forbindelse med beregning.

 • Fakta
 • BYGHERRE: Anonym
 • ARKITEKT: Arkitema
 • UDBUDSFORM: Totalrådgivning

Eksemplet er blevet udarbejdet i forbindelse med projektet “LCC i praksis”, som er blevet støttet af InnoBYG.

Eksemplet er udarbejdet af:

Arkitema Architects tegner og opfører byggerier for at skabe de bedste arkitektoniske rammer for mennesker. Vores tilgang til arkitekturen har rødder helt tilbage til tegnestuens oprindelse i 1969, hvor vi igennem årene har opbygget en solid erfaring og ekspertise inden for arkitektfaget.Vi lever os ind i stedet, tager højde for samfundets behov – og vi er altid i dialog med bygherren, brugeren og vores samarbejdspartnere. Således vokser arkitekturen ud af summen af opgavens mange forskellige interessenter, og i denne proces sikrer vi et både bygbart, brugbart, bæredygtigt og æstetisk værk, der gør en forskel for mennesker. Vi kalder det People in Architecture.

Vi leverer lokalt forankrede og højt specialiserede ydelser lige fra de første spæde tanker og idéer om et projekt, frem til det færdige byggeri er i drift. Vores viden, kompetencer og ydelser organiseres i Arkitema Architecture og Arkitema Consulting.

I Arkitema Architecture arbejder vi i alle skala inden for arkitekturen. Men vi har specialiseret vores faglighed inden for seks markedssegmenter: Bolig, Erhverv, Sundhed, Læring, Kultur og Urban. Tilsammen udgør de seks segmenter grundlaget for den moderne, skandinaviske by.

Arkitema Consulting er en integreret del af vores arkitektvirksomhed. Her leverer vores fagspecialister ydelser og rådgivning inden for byggeledelse, bæredygtighed, aktørinvolvering, BIM og bygherrerådgivning.

Arkitema Architects er grundlagt i Aarhus i 1969. I dag er tegnestuen en af Skandinaviens største arkitektvirksomheder med 12 danske partnere, en svensk partner, to norske partnere og 500 medarbejdere fordelt på kontorerne i København, Aarhus, Oslo, Stockholm og Malmø.

Frederiksgade 32 • DK-8000 Aarhus C • T +45 7011 7011 • info-danmark@arkitema.dk

Arkitemas hjemmeside