Totaløkonomiske beregninger med værktøjet LCCbyg danner grundlag for at vurdere omfanget af udskiftningen af et belysningsanlæg i forbindelse med renovering af kontorbyggeri. Eksemplet søger at give svar på spørgsmålene: Kan det bedst betale sig at beholde eksisterende anlæg, skal der etableres LED og er det totaløkonomisk fordelagtigt at etablere kontinuerlig dæmpning efter dagslysniveauet?

Projektet

I forbindelse med udflytning af statslige arbejdspladser indretter Bygningsstyrelsen nye kontorpladser til Energinet/Energistyrelsen i et eksisterende kontorbyggeri i Esbjerg. Bygningsstyrelsen stiller krav om inddragelse af totaløkonomi i alle projekter. Det kan være enten i form af vurderinger, simple overslag eller deciderede beregninger i det dertil udviklede beregningsværktøj LCCbyg.

Den eksisterende kontorbygning er opført i 2003 og har tidligere været lejet ud til Aalborg Universitet og anvendt som kontorarbejdspladser for undervisere og forskere. I projektet ombygges og nyindrettes bygningen med storrumskontorer og ny kantine.

Projektet udbydes i totalentreprise. LCC-beregningen udføres før udarbejdelse af byggeprogram, men opdateres med faktiske priser efter udbud. Scenarierne fra beregningen er således med i udbuddet i form af optionspriser.

Formål

Der udarbejdes en totaløkonomisk beregning på udskiftning af det eksisterende belysningsanlæg fra 2003 til et mere tidssvarende anlæg med LED-belysning med lavt effektoptag. Bygningsstyrelsen ønsker at minimere driftsomkostningerne for de fremtidige brugere, men det er uklart, hvorvidt det eksisterende belysningsanlæg er udskiftningsklart, og om investeringen i et nyt anlæg dermed er rentabel.

De eksisterende systemlofter ønskes bibeholdt og tilpasset den nye indretning. Desuden genanvendes den eksisterende ventilation og dermed ventilationsarmaturer i systemloftet. I udbuddet lægges således op til, at totalentreprenøren kun kan optimere på belysningsløsningen indenfor rammerne af de eksisterende lofter.

Det eksisterende belysningsanlæg med cirkulære lysstofrør og on/off styring ved bevægelsessensorer sammenlignes med:

  • LED-belysningsanlæg med lyskilder, der kan dæmpes kontinuerligt efter dagslysniveauet i lokalerne, og samtidig udskiftning af eksisterende belysningsstyring.
  • LED-lyskilder uden dæmpning og dermed genanvendelse af eksisterende PIR-styring.

Den eksisterende styring med tilstedeværelsessensorer fungerer og har fortsat levetid igen, men en udskiftning til kontinuerlig styring efter dagslyset i lokalet overvejes som energibesparende tiltag.

Be15 tages i brug til at vurdere forskellen i energiforbrug ved de to løsningerne. Dermed opnås sammenlignelige resultater, selvom det faktiske energiforbrug vil være afhængigt af driften. Her vurderes den største fejlkilde i beregningen at ligge.

Metode og forudsætninger

Beregningerne blev gennemført med LCCbyg baseret på de sædvanlige standardberegningsforudsætninger i værktøjet.

Resultater

Graferne nedenfor viser nutidsværdien af det eksisterende belysningsanlæg samt de to alternative belysningsanlæg efter en beregningsperiode på 50 år. Beregningerne vises først med priser i henhold til Molio Prisdata (tidligere V&S prisbøger).

Dernæst vises beregningerne baseret på priser indhentet i udbud.

Beregningerne viser, at det under alle omstændigheder er rentabelt at udskifte det nuværende belysningsanlæg til et energieffektivt LED-anlæg. Break-even-punktet for anlæggene henholdsvis med og uden dagslysstyring ligger ved ca. 17 år, når de teoretiske priser fra Molio Prisdata anvendes. Dette overstiger den teoretiske levetid for et belysningsanlæg. Når de faktiske priser indhentes, falder break-even-punktet til ca. 10 år. Af entreprenøren prissættes det mest omfattende arbejde altså relativt lavere end det mindre omfattende.

Konklusion

Det nyere belysningsanlæg, ønsket om at genanvende eksisterende lofter og den eksisterende rimeligt velfungerende belysningsstyring gør, at der opstår tvivl om rentabiliteten af en totaludskiftning af hele belysningsanlægget. Den første beregning viser, at det med givne forudsætninger er rentabelt at udskifte cirkelrør til LED-armaturer, men den endelige beslutning tages først efter udbud og opdatering af LCC-beregningen.

I udbuddet medtages de to scenarier med LED-lyskilder som optionspriser. Først herefter tages den endelige beslutning om at tilkøbe den fulde pakke, med både nye sensorer om dæmpbare armaturer, da de indhentede priser viser god totaløkonomi.

Bygherre håber at udføre flere beregninger af lignende scenarier, så der til slut kan dannes en evidensbaseret erfaringsramme for totaløkonomien i udskiftning af belysningsanlæg.

Erfaringer og gode råd

Hold inddata simple og sammenlignelige – også med henblik på fremtidige tilpasninger. I dette eksempel måtte der rettes til for at få beregningen, der var lavet på én enkelt etage, til at modsvare tilbudspriserne for hele bygningen.

  • Fakta
  • BYGHERRE: Bygningsstyrelsen
  • ADRESSE: Niels Bohrs Vej 8, 6700 Esbjerg
  • AREAL: 2.090 m2 fordelt på 4 etager
  • BYGHERRERÅDGIVERTEAM: Arkitema Architects og SlothMøller

Eksemplet er blevet udarbejdet i forbindelse med projektet “LCC i praksis”, som er blevet støttet af InnoBYG.

Dette eksempel er udarbejdet af:

SlothMøller er en rådgivende ingeniørvirksomhed med rødder i Sønderborg. Firmaets styrke er medarbejdernes brede faglighed kombineret med evnen til at samarbejde konstruktivt og progressivt med alle involverede parter i projekterne. SlothMøller er således en værdibaseret virksomhed, der altid søger at yde bæredygtig rådgivning, både i social, økonomisk og miljømæssig henseende.

I SlothMøller er tilgangen til bæredygtighed, at vi tager ansvar for at optimere og føre projekterne i en positiv retning i forhold til kundens ønsker og behov, samtidig med at vi minimerer det aftryk, vi sætter på vores omgivelser. At inddrage totaløkonomi er en måde at få bæredygtighed til at skabe reel værdi for kunden, så det ikke bare bliver et moderne begreb uden mærkbar effekt.

SlothMøller beskæftiger i øjeblikket 46 medarbejdere, fordelt på kontorerne i København, Aarhus og Sønderborg.

Vestergade 58N, 3. • 8000 Aarhus C • T +45 8827 3480

Kontaktperson: Ingeniør (energi, bæredygtighed og indeklima) Anne Sophie Hansen • E ash@sloth-moller.dk • T +45 5219 9908

Sloth-Møllers hjemmeside