Generelt

Nedrivning og oprensning

Nedrivning og oprensning omfatter bl.a. omkostninger til at nedrive og bortskaffe eksisterende konstruktioner, at oprense forurenet jord og fjerne miljøfarlige stoffer som fx asbest og bly, inden nye konstruktioner og bygningsdele kan opføres.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse

Byggeplads og stillads

Byggeplads og stillads omfatter omkostninger til indretning og drift af byggeplads fx i form af opsætning af skure til mandskab og materialer, byggepladsstrøm mv. Stillads omfatter omkostninger til opstilling, leje og nedtagning af stillads.

Omkostninger til stillads kan være betydelige, og det kan med fordel overvejes at klumpe opgaver sammen fx renovering af tag og udskiftning af vinduer fremfor at udføre opgaverne hver for sig med et par års mellemrum.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse

Rådgivning

Omkostninger til rådgivning omfatter alle typer af rådgivning fx fra en arkitekt, ingeniør eller advokat. I visse tilfælde vil det være nødvendigt eller ønskeligt at knytte en rådgiver til opgaven. Rådgiveren kan fx hjælpe med at fastlægge de nødvendige krav til løsningen, indhente nødvendige tilladelser, føre tilsyn med udførelsen af opgaven mv. Det konkrete omfang og indhold af rådgiverens arbejde skal aftales nærmere i det enkelte projekt.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse

Administration og projektforsikring

Administration og projektforsikring kan fx omfatte omkostninger til en ekstern administrator til at forestå administrationen af et byggeprojekt og tegning af en projektansvarsforsikring, hvis en sådan er relevant for projektet.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse

Genhusning

I visse tilfælde er en renovering af en ejendom så omfattende og tager så lang tid, at beboerne er nødt til at flytte ud af deres bolig i en periode. Omkostninger til genhusning omfatter fx udgifter til leje af anden bolig eller hotel, indkvartering i en midlertidig bolig som en container mv.

Omkostninger til genhusning kan være meget betydelige og bør derfor nøje overvejes.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse

Andet

Omkostninger til andet omfatter alle andre typer af omkostninger, som er nødvendige for at gennemføre renoveringsprojektet.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse

Afløb og kloak

Afløb, stikledninger og overfladeafvanding

Funktion: En stikledning kan være offentlig eller privat og fører afløbsvand fra afløbsinstallationen til hovedafløbs- systemet.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Ved etagebyggeri med mere end 2 etager anbefales eftersyn hver 3. måned for b.la. at tjekke tætheden.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Af defekte dele (ingen fast interval).
 • Rensning: Af til stoppelser, for at undgå luftgener fra afløb, skader på kloakledningerne mv.

Godt at vide:

 • Jævnlig rens af afløb forbygger større udfordringer. Gamle afløbsrør vil med tiden stoppe til, fordi organisk materiale og andet danner et lag slam, der sætter sig på indersiden af røret. Men også nye rør kan stoppe til, hvis de ikke passes.
 • Kemiske midler som afløbsrens, kaustisk soda og klorin skal du undgå, bl.a. af miljømæssige hensyn. Kaustisk soda og afløbsrens kan være effektivt til at opløse propper, vær dog varsom, da midlerne er stærkt ætsende.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
25000 stk 80
Årligt vedligehold 0.25 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.3 1 Reparation. Resning.

Drænledninger

Funktion: Drænledning, er typisk et omfangsdræn langs fundamentet med stikdræn fra et kapillarbrydende lag under gulvet til omfangsdrænet, eller flere forbundne drænrør og/eller net dræn under gulvet ført til omfangsdrænet. Drænledninger ligger typisk i frostfri dybde 0.75 m nede i terræn.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Dræn efterses min. 1 gang årligt om dræn ”trækker” vand.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Dæksler kan behandles med asfalt efter behov (hvert 3. år) eller børstes rene med en stålbørste for rust mm, derved undgås at de ruster fast og levetiden forlænges.

Godt at vide:

 • Tegn på drift problemer kan være fugt på bund af kælder udover det normale.
 • Dræn bør spules og eventuelt tv-inspiceres, hvis drænsystemet svigter.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
300 lbm 60
Årligt vedligehold 0.25 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.75 3 Reparation.

Afløb under bygning (til nærmeste brønd eller ledning)

Funktion: Transportere spildevand. Kan enten ligge frit i krybekælder, være dækket af jord eller ophængt til konstruktionsdele der ikke sætter sig.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Vedligehold og efterse husets brønde mindst 2 gange om året. Forår og sent efterår er de bedste årstider.
 • Rensning:

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Af defekte dele, fx opstropning af utætte rør (ingen fast interval).

Godt at vide:

 • Hvis der er en septiktank, skal denne jævnligt tømmes. En septiktank opsamler spildevand i de kloaksystemer, der ikke er tilkoblet et rensningsanlæg. De enkelte kommuner har fastsat regler for, hvor ofte septiktanke skal tømmes. Ofte er kravet 1 gang årligt. Der skal bruges en slamsluger til tømningen, det er derfor ikke noget, du selv kan gøre.
 • Lugtgener tyder på, at et afløb og/eller kloakken er tilstoppet. Hjælper det ikke at hælde kogende vand i afløbet, bør en kloakmester kontakte.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1000 m2 50
Årligt vedligehold 0.25 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.25 1 Reparation.

Faldstammer, afløbsskåle

Funktion: Faldstammer er et lodret afløbsrør, der sikrer afløb fra boliger i flere etager.  Faldstammer anvendes til transport af spildevand, typisk fra ejendommens køkken og bad, til kloakken. Hvor afløbsskål er risten til faldstammen.

Årligt vedligehold:

 • Rensning: Der kan være behov for hyppig rengøring af afløbsskål. Ved stoppede eller langsomt afløb, kan der være behov for rensning af afløb op til flere gange om året. Specielt i ældre boliger.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Af defekte dele (ingen fast interval). Der kan være behov for fornyelse af kloakrør
 • Rensning: Ved defekte faldstammer/afgræninger er der behov for rensning og strømpeforing ved en let renovering af rørerne. Gamle rør er som oftest sat til med rust, fedt og aflejringer. Ved afløb fra toilet skal toilettet afmonteres, og risten fra gulvafløb fjernes.

Godt at vide:

 • Afløbsinstallationer og hovedafløbssystem må ikke tilføres stoffer, der kan skade eller forringe funktionen af afløbsinstallationer,hovedafløbssystem, renseanlæg eller
 • Hvis en defekt faldstamme ignoreres, kan det udover lugtgener i lejlighederne føre til utætheder, hvor vandet kan sive ud og give rustaflejringer. Det kan i værste tilfælde betyde angreb af skimmelsvamp, og at beboerne må fraflytte boligen gennem længere tid, mens bygningen renoveres.
 • Slid og utætheder ses ved skjolder, aflejringer, huller og dårligt udtræk
 • Man skal passe på med kemikalier til rens af faldstammen, da det i længden slider på rørets emalje
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 60
Årligt vedligehold 0.25 1 Resning.
Periodisk vedligehold 0.25 1 Reparation. Resning.

Altaner

Betonaltan

Materiale/fremstilling: Beton, terrazzo og cementmørtel.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion og reparation: Betonaltaner er vedligeholdelsesfrie, der blot skal rengøres jævnligt og tjekkes for skader fx afskalling, rustydslaf eller andre synlige forandringer.
 • Rensning: Af altan for alle former for snavs, gamle blade og lignende fjernes efter behov med vand og/eller evt. skurebørste.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: Overfladen af betonen bør vedligeholdes hver 25 år.

Godt at vide:

 • Strø aldrig salt på din altan og husk at vedligeholde silikone fuger. Der må heller ej anvendes syreholdige rengøringsmidler på betonoverflader.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
15000 m2 80
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning.
Periodisk vedligehold 0.9 25 Overfladebehandling.

Stålaltan

Materiale/fremstilling: Jern, stål &rustfrit stål

Årligt vedligehold:

 • Rensning: Af altan for alle former for snavs, gamle blade og lignende fjernes efter behov med vand og/eller evt. skurebørste.
 • Inspektion og reparation: Betonaltaner er vedligeholdelsesfrie, der blot skal rengøres jævnligt og tjekkes for skader fx afskalling, rustydslaf eller andre synlige forandringer.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: Galvanisering på stålet skal vedligeholdes hver 10 år.

Godt at vide:

 • Det er en god ide ved riser i maleringen eller galvaniseringen at benytte en reparations malekit eller galvaniserings spray.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
9000 m2 80
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning.
Periodisk vedligehold 0.9 25 Overfladebehandling.

Træaltan

Materiale/fremstilling: Imprægneret træ

Årligt vedligehold:

 • Rensning: Af altan for alle former for snavs, gamle blade og lignende fjernes efter behov med vand og/eller evt. skurebørste.
 • Inspektion og reparation: Betonaltaner er vedligeholdelsesfrie, der blot skal rengøres jævnligt og tjekkes for skader fx afskalling, rustydslaf eller andre synlige forandringer. Se efter råd eller svampeangreb.

Periodisk vedligehold:

Overfladebehandling: Af rækværk i form af oliering eller maling hver 8 år. Dette kan være at foretrække ved træ eller stålrækværker.

Godt at vide:

 • Hvis solen står meget på altanen, kan der være behov for at oliere træet to gange om året. Men undgå at oliere i en varm sommerdag med høj solskin, da olien så vil tørre inden den trænger ned i træet. Oliering skal helst ske i det tidlige efterår for optimal påføring.
 • Altaner der vender mod nord, er specielt i risici for alge dannelse, men dette har ingen skadelighed for træet. Dette kan fjernes med vand og hård børste og er dette ikke nok, så kan algefjerner benyttes.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
9000 m2 60
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning.
Periodisk vedligehold 1.9 25 Overfladebehandling.

Elevator

Elevator

Årligt vedligehold:

 • Overvågning: Typisk følger dette med i en service aftale.
 • Inspektion: Af tilstanden af elevatoren

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Ved en periode på 10 år kan der forekomme et behov for større reparationer.

Godt at vide:

 • Elevatorer mv. må kun anvendes, hvis de opfylder de krav, der gælder for deres konstruktion, udstyr, sikring mv. ifølge bekendtgørelse om indretning af elevatorer, bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv., og bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.
 • Elevatoren mv. skal være forsynet med en servicebog til notering af foretagne anmeldelser, besigtigelser, afprøvninger, eftersyn og andre væsentlige hændelser vedrørende elevatoren mv. Antallet af årlige eftersyn skal angives i servicebogen. Servicebogen kan være på elektronisk form eller i papirudgave og skal opbevares let tilgængelig i nærheden af anlægget.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
350000 stk 25
Årligt vedligehold 0.5 1 Overvågning. Inspektion.
Periodisk vedligehold 4.5 10 Reparation.

Elinstallationer

Forsynings- og hovedfordelingsanlæg

Funktion: Forsynings- og hovedfordelingsanlæg betegner de elektriske installationer, som forsyner bygningen med elektricitet.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Årlig test af relæer og løbende kontrol af funktion.

Periodisk vedligehold:

 • Reparation: Omfornødent udskifte defekte dele.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 80
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.9 1 Reparation.

El-tekniske anlæg

Funktion: El-tekniske anlæg betegner de elektriske installationer, som forsyner boligen med elektricitet.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Årlig test af eltavle og løbende kontrol af funktion.

Periodisk vedligehold:

 • Reparation: Omfornødent udskifte defekte dele.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
500 m2 20
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.9 1 Reparation.

Belysningsanlæg

Funktion: Belysningsanlæg betegner de elektriske installationer, som bidrager til indendørs og udendørs belysning.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Løbende kontrol af funktion.

Periodisk vedligehold:

 • Reparation: Omfornødent udskifte defekte dele.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
13000 stk 25
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.9 1 Reparation.

Elvarme

Funktion: Elvarme betegner de elektriske installationer, som forsyner bygningen med varme fra el.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Løbende kontrol af funktion.

Periodisk vedligehold:

 • Reparation: Omfornødent udskifte defekte dele.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 25
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.9 1 Reparation.

Sikrings- og kommunikationsanlæg

Funktion: Sikrings- og kommunikationsanlæg betegner de elektriske installationer, som bidrager til sikkerhed og kommunikation i bygningen fx dørtelefoner, overvågning mv.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Årlig test af funktion, alternativt ved brugerhenvendelser om uregelmæssig drift.
 • Pasning: Løbende overvågning og opgradering af anlægget (især software) i henhold til leverandørens specifikationer.

Periodisk vedligehold:

 • Reparation: Bygningsejer skal om fornødent udskifte defekte dele.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 20
Årligt vedligehold 0.25 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.75 1 Reparation.

It- og dataanlæg

Funktion: It- og dataanlæg betegner de elektriske installationer, som fx telefoni, kabeltv, internet mv.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Årlig test af funktion, alternativt ved brugerhenvendelser om uregelmæssig drift.
 • Pasning: Løbende overvågning og opgradering af anlægget (især software) i henhold til leverandørens specifikationer.

Periodisk vedligehold:

 • Reparation: Bygningsejer skal om fornødent udskifte defekte dele.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 15
Årligt vedligehold 0.25 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.75 1 Reparation.

Etageadskillelser

Betondæk

Materiale/fremstilling: Beton fremstilles ved en blanding af cement, vand, sand og sten som tilsætningsstof.

Produkt: Dæk som massive jernbetonplader og støbt på stedet findes som enkelt- eller krydsarmerede dæk – afhængig af mængde og placering af de bærende vægge. Herudover kan huldæk (Hollow core slabs/ block floors) benyttes som etagedæk.

Årligt vedligehold:

Periodisk vedligeholdelse:

 • Reparation: Der kan være behov for en reparation af dækket efter 15 år.

Godt at vide:

 • Vær opmærksom på sætningsskader, buler og revner i konstruktionen. Skaderne opstår bl.a. pga. for lidt tilsat cement/bindemiddel, forkert fugtindhold, for korte blandetider, og fordi tykkelsen på afretningslaget ikke er rigtig. Gulve med tilslag af ekspanderet polystyren (EPS-beton) som undergulv for cementbaserede afretningslag på etagedæk er specielt i risiko herfor.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1000 m2 120
Årligt vedligehold 0.1 1
Periodisk vedligehold 0.9 15 Reparation.

Letklinkerbetondæk

Materiale/fremstilling: Brændte ler kugler indstøbt i beton.

Produkt: Fås som elementer eller mindre blokke.

Årligt vedligehold:

Periodisk vedligeholdelse:

 • Reparation: Der kan være behov for en reparation af dækket efter 15 år.

Godt at vide:

 • Vær opmærksom på sætningsskader, buler og revner i konstruktionen. Skaderne opstår bl.a. pga. for lidt tilsat cement/bindemiddel, forkert fugtindhold, for korte blandetider, og fordi tykkelsen på afretningslaget ikke er rigtig. Gulve med tilslag af ekspanderet polystyren (EPS-beton) som undergulv for cementbaserede afretningslag på etagedæk er specielt i risiko herfor [4].
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
700 m2 100
Årligt vedligehold 0.1 1
Periodisk vedligehold 0.9 15 Reparation.

Trædæk

Materiale/fremstilling: Et etagedæk kan bestå af træbjælker af limtræ eller massive træbjælker.

Produkt: Konstruktionstræ (træbjælker af limtræ eller massive træbjælker) eller træelementer såsom Cross Laminated Timber (CLT)

Årligt vedligehold:

Periodisk vedligeholdelse:

 • Reparation: Der kan være behov for en reparation af dækket efter 15 år.

Godt at vide:

 • Ved korrekt anvendelse af konstruktionstræ, således det ikke er udsat for vind og vejr, kræver træet i sig selv intet vedligehold.
 • Ved ændringer i eksisterende byggeri, vær her opmærksom på udsparinger i bjælkelaget og ført installationer gennem etageadskillelsen, da disse indgreb kan forringe brandmodstandevnen og lydisolering. Ved udskiftning af gulvbrædder forekommer det, at indskudsmaterialet fjernes. Konsekvensen er både væsentligt kraftigere generende trinlyd og forringelse af de brandmæssige egenskaber. Det er vigtigt at pointere, at indskudsmaterialet og de andre lag i etageadskillelsen er væsentlige for at opretholde både de brandmæssige og de lydmæssige egenskaber [5].
 • Ved gulvslibning skal det i forhold til brandsikring sikres, at gulvbræddernes tykkelse ikke bliver mindre end 28 mm. Mod tørrelofter ses det ofte, at der laves huller i gulvet for at efterisolere med granulat-isolering. Her er det vigtigt, at huller lukkes på en måde, der sikrer, at brandsikringen ikke forringes.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
800 m2 100
Årligt vedligehold 0.1 1
Periodisk vedligehold 0.9 15 Reparation.

Forvaltning

Ejendomsskatter

Ejendomsskatter omfatter både grundskyld (ejendomsskat) og ejendomsværdiskat. Grundskyld (ejendomskat) beregnes af grundens værdi i ubebygget stand. Personer, som ejer deres egen bolig, betaler også ejendomsværdiskat (beregnes af værdien af boligen i henhold til den offentlige ejendomsvurdering).

Ejendomsskatter kan ændre sig i forbindelse med omfattende bygningsmæssige ændringer eller forbedringer.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse

Forsikringer

Forsikringer omfatter bygningsmæssige forsikringer til dækning ved fx brand, råd og svamp mv. Forsikringer omfatter ikke indboforsikringer i denne sammenhæng.

Forsikringer kan ændre sig i forbindelse med omfattende bygningsmæssige ændringer eller forbedringer.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse

Facader og sokler

Overflader

Skiferfacade

Produkt: Fås som sten i forskellige farver.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Efterse facaden for løse sten, utætte tagrender og nedløbsrør samt udbedre og fastgøre løse plader eller brædder.
 • Rensning: Rense overflader for snavs og begroninger.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Der kan forekomme større reparationer ved 50 år.

Godt at vide:

 • Efterse facader regelmæssigt for at imødegå eventuelle skader og fugt- og skimmelproblemer.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
2000 m2 120
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning.
Periodisk vedligehold 0.9 50 Reparationer.

Betonfacade

Produkt: Fås som plader.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Efterse facader regelmæssigt for at imødegå eventuelle skader og fugt- og skimmelproblemer.
 • Rensning: Rense overflader for snavs og begroninger.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: Betonfacader er som udgangspunkt vedligeholdelsesfri i 50 år.
  • Hvis facader af porebetonblokke er kalkede, skal overfladen afkalkes hvert 10. år.
  • Hvis facader af porebetonblokke er pudsede, skal pudsen vedligeholdes hver 10. år.

Godt at vide:

 • Bagmuren er afgørende for, om ydervæggen defineres som tung eller let. Tunge ydervægge med isoleringsmateriale kan være opbygget således:
  • Teglsten i formur og beton i bagmur.
  • Teglsten i formur og letbeton i bagmur.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
2000 m2 120
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning.
Periodisk vedligehold 0.9 25 Overfladebehandling.

Letbetonfacade

Materiale: Fibercement fremstilles ved en blanding af kalk, vand, cement og fibre.

Produkt: Fås som plader og blokke.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Efterse facaden for løse sten, utætte tagrender og nedløbsrør samt udbedre og fastgøre løse plader eller brædder.
 • Rensning: Rense overflader for snavs og begroninger.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: 25 år.

Godt at vide:

 • Efterse facader regelmæssigt for at imødegå eventuelle skader og fugt- og skimmelproblemer.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1400 m2 80
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning.
Periodisk vedligehold 0.9 25 Overfladebehandling.

Teglfacade

Produkt: Fås typisk som røde eller gule mursten, men kan også fås i mange andre farver.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Efterse facaden for løse sten, utætte tagrender og nedløbsrør samt udbedre og fastgøre løse plader eller brædder.
 • Rensning: Rense overflader for snavs og begroninger.
 • Små reparationer: Udbedre mørtelfuger i murværk. Udbedre revner og afskalninger i pudsen, udbedre eller udskifte revnede mursten og mørtelfuger.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: 50 år.
  • Er murværket pudset, skal pudsen vedligeholdes hvert 10 år.

Godt at vide:

 • Farven på mursten varieres ved at variere mængden af forskellige stoffer i leret inden brænding – fx giver indhold af calciumkarbonat gule mursten og jernoxid røde mursten. Mursten har blandt andet de egenskaber, at de ikke kan brænde og er meget modstandsdygtige over for det danske vejr.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
2500 m2 120
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning. Små reparationer.
Periodisk vedligehold 1.9 50 Overfladebehandling.

Stålfacade

Produkt: Fås som plader.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Efter se facaden for løse sten samt utætte tagrender og nedløbsrør. Udbedre og fastgøre løse plader eller brædder.
 • Rensning: Rense overflader for snavs og begroninger.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: Er stålpladerne malet skal dette vedligeholdes hvert 25 år.

Godt at vide:

 • Typisk ved letteydervægge.
 • Mange stålplader har en belægning af et metal eller af plast, så det ikke ruster. Man kan derfor få stålplader, der er sorte eller i en anden farve.
 • Da metal lukker helt tæt, kan der være risiko for kondens og herefter fugtskader og svamp i konstruktionen. Det er derfor vigtigt, at der er mulighed for ventilation.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
800 m2 120
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning.
Periodisk vedligehold 0.9 25 Overfladebehandling.

Aluminiumsfacade

Produkt:  Fås i forskellige udformninger fx plader og ruller, der bearbejdes på stedet.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Efterse facaden for løse sten samt utætte tagrender og nedløbsrør. Udbedre og fastgøre løse plader eller brædder.
 • Rensning: Rense overflader for snavs mv.

Periodisk vedligehold:

 • Reparation: Defekte dele skal repareres hurtigst muligt for at undgå, at vand trænger ind i konstruktionen (ingen fast interval).

Godt at vide:

 • Typisk ved letteydervægge.
 • Da metal lukker helt tæt, kan der være risiko for kondens og herefter fugtskader og svamp i konstruktionen. Det er derfor vigtigt, at der er mulighed for ventilation.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
2400 m2 120
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning.
Periodisk vedligehold 0.4 25 Overfladebehandling.

Kobberfacade

Produkt: Fås som plader.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Efter se facaden for løse sten samt utætte tagrender og nedløbsrør. Udbedre og fastgøre løse plader eller brædder.
 • Rensning: Rense overflader for snavs og begroninger.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: Er stålpladerne malet skal dette vedligeholdes hvert 25 år.

Godt at vide:

 • Typisk ved letteydervægge.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
2400 m2 120
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning.
Periodisk vedligehold 0.9 25 Overfladebehandling.

Zinkfacade

Produkt:  Fås i forskellige udformninger fx plader og ruller, der bearbejdes på stedet.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Efterse facaden for løse sten samt utætte tagrender og nedløbsrør. Udbedre og fastgøre løse plader eller brædder.
 • Rensning: Rense overflader for snavs mv.

Periodisk vedligehold:

 • Reparation: Defekte dele skal repareres hurtigst muligt for at undgå, at vand trænger ind i konstruktionen (ingen fast interval).

Godt at vide:

 • Typisk ved letteydervægge.
 • Kobber starter med at være gyldent, men patinerer hurtigt og bliver mørkebrunt, når det reagerer med luften. Efter 15 – 30 år irrer det og bliver helt grønt, som man kender det fra slotte og gamle bygninger i København.
 • Da metal lukker helt tæt, kan der være risiko for kondens og herefter fugtskader og svamp i konstruktionen. Det er derfor vigtigt, at der er mulighed for ventilation.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
2400 m2 120
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning.
Periodisk vedligehold 0.9 25 Overfladebehandling.

Træfacade

Funktion: Træbrædder eller plader kan fremstilles af forskellige typer træ, som kan være trykimprægneret eller varmebehandlet.

Produkt: Fås som brædder eller plader.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Efterse facaden for løse sten, utætte tagrender og nedløbsrør samt udbedre og fastgøre løse plader eller brædder.
 • Rensning: Rense overflader for snavs og begroninger.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: Træfacader bør overfladebehandles hver 10. år.

Godt at vide:

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1000 m2 120
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning.
Periodisk vedligehold 1.9 10 Overfladebehandling.

Konstruktioner

Let ydervæg

Funktion: Lette ydervægge i en bygning er karakteriseret ved, at de vejer mindre end 100 kg/m2. Vægten måles fra indvendig side til det ventilerede hulrum. Ved en traditionel opbygning af den lette ydervæg medregnes en isolerings tykkelse på 285mm iht. BR18.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Efterse ydervæggen for fugt mv.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Af defekte dele (ingen fast interval).

Godt at vide:

 • Disse konstruktioner opbygges typisk med træ- eller stålprofiler, som er bærende.
 • Kan konstrueres direkte på sokkel.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1500 m2 120
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.9 50 Reparationer.

Tung ydervæg

Funktion: Tunge ydervægge i en bygning er karakteriseret ved, at de vejer mere end 100 kg/m2. Vægten måles fra indvendig side til det ventilerede hulrum. Ved en traditionel opbygning af den tunge ydervæg medregnes en isolerings tykkelse på 240 mm iht. BR18

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Efterse ydervæggen for fugt mv.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Af defekte dele (ingen fast interval).

Godt at vide:

 • Tunge ydervægge er kendetegnet ved, at den bærende del af væggen er tung og består af enten en muret væg (teglsten), en gasbetonvæg (porebeton), en væg af lecabeton (letklinkerbeton) eller en væg af betonelementer.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
2000 m2 120
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.9 50 Reparationer.

Efterisolering

Udvendig efterisolering af let ydervæg

Funktion: Udvendig efterisolering af let ydervægge er en god løsning til gamle bygninger med ringe isoleringsevne. Der anbefales en isolerings tykkelse på 300 mm for lette ydervægge.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Efterse ydervæggen for fugt mv.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Af defekte dele (ingen fast interval).

Godt at vide:

 • Isoleringen tager ikke plads i de indvendige rum, så boligarealet forbliver uændret.
 • Udvendig efterisolering benyttes i stigende grad ved renovering af typehuse fra 60’erne og 70’erne i forbindelse med ombygninger eller hovedrenovering, der indebærer nye facader
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1500 m2 60
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.9 25 Reparationer.

Udvendig efterisolering af tung ydervæg

Funktion: Udvendig efterisolering af tung ydervægge er en god løsning til gamle bygninger med ringe isoleringsevne. Der anbefales en isolerings tykkelse på 200 mm for tunge ydervægge.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Efterse ydervæggen for fugt mv.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Af defekte dele (ingen fast interval).

Godt at vide:

 • Isoleringen tager ikke plads i de indvendige rum, så boligarealet forbliver uændret.
 • Udvendig efterisolering benyttes i stigende grad ved renovering af typehuse fra 60’erne og 70’erne i forbindelse med ombygninger eller hovedrenovering, der indebærer nye facader
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1500 m2 60
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.9 25 Reparationer.

Forsyning

Forsyningsudgifter

Drikkevand

Omkostninger til drikkevand kan variere meget fra forsyningsområde til forsyningsområde. Enhedspriserne, som anvendes her, er nationale gennemsnitsværdier. Det er derfor en god at undersøge de lokale omkostninger hos forsyningsselskabet eller kommunen. Enhedspriserne er opgjort ekskl. moms.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
19.2 m3

Spildevand

Omkostninger til spildevand kan variere meget fra forsyningsområde til forsyningsområde. Enhedspriserne, som anvendes her, er nationale gennemsnitsværdier. Det er derfor en god at undersøge de lokale omkostninger hos forsyningsselskabet eller kommunen. Enhedspriserne er opgjort ekskl. moms.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
29.6 m3

Varme – fjernvarme

Varmetabet kan variere meget for forskellige typer af vinduer, facader mv. Det er derfor ofte en god ide at beregne varmetabet, når man sammenligner alternative løsninger.

Omkostninger til varme fra fjernvarme kan variere meget fra forsyningsområde til forsyningsområde. Enhedspriserne, som anvendes her, er nationale gennemsnitsværdier. Det er derfor en god at undersøge de lokale omkostninger hos forsyningsselskabet eller kommunen. Enhedspriserne er opgjort ekskl. moms.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
0.52 kWh

Varme – oliefyr

Varmetabet kan variere meget for forskellige typer af vinduer, facader mv. Det er derfor ofte en god ide at beregne varmetabet, når man sammenligner alternative løsninger.

Omkostninger til varme fra oliefyr kan variere meget. Enhedspriserne, som anvendes her, er nationale gennemsnitsværdier. Det er derfor en god at undersøge de konkrete omkostninger hos olieleverandøren men vær opmærksom på, at priserne kan ændre sig i løbet af fyringssæsonen og over årene. Enhedspriserne er opgjort ekskl. moms.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1.11 kWh

Varme – naturgas

Varmetabet kan variere meget for forskellige typer af vinduer, facader mv. Det er derfor ofte en god ide at beregne varmetabet, når man sammenligner alternative løsninger.

Omkostninger til varme fra naturgas kan variere meget fra forsyningsområde til forsyningsområde. Enhedspriserne, som anvendes her, er nationale gennemsnitsværdier. Det er derfor en god at undersøge de lokale omkostninger hos forsyningsselskabet eller kommunen. Enhedspriserne er opgjort ekskl. moms.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
0.65 kWh

Varme – træpiller

Varmetabet kan variere meget for forskellige typer af vinduer, facader mv. Det er derfor ofte en god ide at beregne varmetabet, når man sammenligner alternative løsninger.

Omkostninger til varme fra træpiller kan variere meget. Enhedspriserne, som anvendes her, er nationale gennemsnitsværdier. Det er derfor en god at undersøge de konkrete omkostninger hos leverandøren, men vær opmærksom på, at priserne kan ændre sig i løbet af fyringssæsonen og over årene. Enhedspriserne er opgjort ekskl. moms.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
0.4 kWh

Electricitet

Elforbruget kan variere meget for forskellige typer af fx installationer. Det er derfor ofte en god ide at beregne elforbruget, når man sammenligner alternative løsninger.

Omkostninger til elektricitet kan variere meget fra forsyningsområde til forsyningsområde. Enhedspriserne, som anvendes her, er nationale gennemsnitsværdier. Det er derfor en god at undersøge de lokale omkostninger hos forsyningsselskabet. Enhedspriserne er opgjort ekskl. moms.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1.77 kWh

Forsyningsindtægter

Solcellestrøm

Solceller kan lokalt producere elektricitet. Solceller kan placeres på taget, på facader eller på jorden ved siden af ejendommen. Solcelleanlæg kan fås som integrerede tag- eller facadeløsninger. Effektiviteten afhænger af mange forhold fx type af anlæg, placering og skyggeforhold.

Værd at vide:

Der er mange regler for produktion af elektricitet på egen ejendom, herunder afregning og betaling for elektricitet. Reglerne ændrer sig hyppigt, og det er derfor en god ide at undersøge de konkrete regler hos fx Energistyrelsen og det lokale forsyningsselskab.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse

Vindmøllestrøm

Små lokale vindmøller kan lokalt producere elektricitet. Den mindste type vindmøller kan placeres på taget, mens lidt større møller placeres på jorden ved siden af ejendommen. Effektiviteten afhænger af mange forhold fx type af anlæg, placering og vindforhold.

Værd at vide:

Der er mange regler for produktion af elektricitet på egen ejendom, herunder afregning og betaling for elektricitet. Reglerne ændrer sig hyppigt, og det er derfor en god ide at undersøge de konkrete regler hos fx Energistyrelsen og det lokale forsyningsselskab. Det kræver offentlig tilladelse at opsætte en vindmølle på ejendommen.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse

Solvarmeanlæg

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse

Gasinstallationer

Naturgas, stikledninger

Funktion: Naturgas tilhører Gasreglementets 2. gasfamilie. (Er naturligt forekommende gas primært bestående af metan med et metan indhold, der normalt er over 80 pct.). Stikledningerne fører gassen fra distributionsledningerne til forbrugernes husinstallationer og ligger normalt på tværs af vejen.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Ledningsejere skal sikre, at eksisterende stik- og distributionsledninger fortsat lever op til sikkerhedskravene.

Periodisk vedligehold:

 • Reparation: Ledningsejer skal systematisk med passende mellemrum foretage lækagesøgning på ledningsnettet. Hyppigheden og omfang baseres på ledningsnettets driftsbetingelser og risikopotentiale. Fabrikantens anvisninger skal følges for komponenter, udstyr og apparater.

Godt at vide:

 • Distributions- og stikledninger er lavet af gult plast (PE). De kan være overtrukket (coated) med et hvidligt gennemsigtigt plastlag eller være lagt i beskyttelsesrør (B-rør). B-rør er normalt gule, men kan også være sorte. Distributions- og stikledninger kan også være lavet af stål eller støbejern.
 • Stikledninger placeres med en mindste jorddækning på 0,6 m.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
300 lbm 50
Årligt vedligehold 0.25 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.25 1 Reparation.

Forsyningsanlæg (kompressorer, målere, beholdere mm.)

Funktion: Forsyningsanlæg er den varmeproducerende enhed til sikring af boligens opvarmning samt produktion af varmt brugsvand. Forsyningsanlæg opdeles i primære anlæg, der dækker hele varmebehovet og sekundære anlæg, der dækker en del af varmebehovet.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Tjekke driften an lægget hvert år.

Periodisk vedligehold:

 • Holde opstillingsrummet og luftindtaget til kedlen ren, da naturgasfyret bruger luften til forbrændingen fra det rum det står i.
 • Rensning: Filter ved hovedhanen kontrolleres for type, korrekt placering og renhed. Snavset filter renses

Godt at vide:

 • Gas-skab viser, at der er en stikledning i nærheden. Skabene er som regel anbragt på eller ved husmuren. Da stikledninger typisk ikke er afmærket med standere.
 • Et dårligt vedligeholdt naturgasfyr bruger ofte mere naturgas end nødvendigt..
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 40
Årligt vedligehold 0.25 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 2.75 2 Rensning.

Distributionsanlæg (rør, ventiler mm.)

Funktion: Fordelingsanlægget føre røret om muligt i en længde enten langs gulvet i fodpanel eller synligt lodret i rummet med rørbærere.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Jordventiler og ventilbrønde skal lækagesøges hvert år.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Overtid kan der forekomme behov for reparationer eller udskiftning af defekte dele.
 • Rensning: Lodningerne skal være afrenset for flusmiddel og uden forbrændinger. Overskydende pak materialer fjernes mv.

Godt at vide:

 • Distributions- og stikledninger er lavet af gult plast (PE). De kan være overtrukket (coated) med et hvidligt gennemsigtigt plastlag eller være lagt i beskyttelsesrør (B-rør). B-rør er normalt gule, men kan også være sorte. Distributions- og stikledninger kan også være lavet af stål eller støbejern.
 • Distributionsledninger placeres med en mindste jorddækning på 0,8 m og fordelingsledninger med en mindste jorddækning på 1 m.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 40
Årligt vedligehold 0.25 1 Inspektion. Reparation.
Periodisk vedligehold 0.75 1 Reparation. Overfladebehandling.

Forbrugsanlæg (armaturer, gasradiatorer mm.)

Funktion: En gasradiator kan enten have åbent eller lukket forbrændingskammer. I typen med åbent forbrændingskammer fødes forbrændingen med luft fra friskluftåbning i opstillingsrummet, og aftræk føres til aftrækskanal eller skorsten over tag (giver et vist luftskifte i rummet). I typen med lukket forbrændingskammer fødes forbrændingen med luft gennem en dobbeltdør for henholdsvis forbrændingsluft og røggas. Røret føres direkte gennem væg. Herved elimineres risiko for røggasser i opstillingsrummet.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: visuel inspektion minimum 1 gang om året.

Periodisk vedligehold:

 • Inspektion: Det anbefales at forbrugsanlægget serviceres hver 3 år.
 • Reparationer: Overtid kan der forekomme behov for reparationer eller udskiftning af defekte dele.

Godt at vide:

 • Gasradiatorer anvendes typisk i rum, der kun benyttes lejlighedsvis, fx udestue eller vinterhave. Gasradiatoren styres enten manuelt eller med termostat.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 30
Årligt vedligehold 0.25 1 Inspektion. Reparation.
Periodisk vedligehold 0.75 3 Reparation. Overfladebehandling.

Gulve

Opbyggede trægulve

Materiale/fremstilling: Trægulve er opbygget af flere lag træ. De bedste kvaliteter er baseret på enten fyr, gran eller andre hårde træsorter. Almindeligvis forbindes træets slidstyrke med træets hårdhed og dermed modstandsevnen over for trykmærker i overfladen, fx fra stoleben og stilethæle.

Produkt: Fås som lamel, parket, planker og brædder

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Af gulvet for løse plader, brædder mv.
 • Rensning: Flere gange om året bør gulvet renses for skidt og snavs.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Det kan forventes at der vil være behov for større reparation hver 40 år.
 • Overfladebehandling: Alle trægulve kan overfladebehandles på flere måder:
  • Lakeres med forskellige former for lak hver 10 år.
  • Oliebehandles hver 3 år.
  • Males hver 10 år.

Godt at vide:

 • Alle trægulve bør overfladebehandles, et råt gulv er meget sart overfor snavs, slid og væsker. De forskellige behandlingstyper giver dog et meget forskelligt look til dit gulv, så det er med at vælge rigtigt.
 • Et gulv skal ligge på det rigtige underlag, gulvet bliver aldrig bedre end det underlag det lægges på.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
800 m2 80
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning.
Periodisk vedligehold 0.9 40 Reparation. Overfladebehandling.

Opbyggede ædeltræs gulve

Materiale/fremstilling: Trægulve er opbygget af flere lag træ. De bedste kvaliteter er baseret på enten fyr, gran eller andre hårde træsorter. Almindeligvis forbindes træets slidstyrke med træets hårdhed og dermed modstandsevnen over for trykmærker i overfladen, fx fra stoleben og stilethæle.

Produkt: Fås som lamel, parket, planker og brædder

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Af gulvet for løse plader, brædder mv.
 • Rensning: Flere gange om året bør gulvet renses for skidt og snavs.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Det kan forventes at der vil være behov for større reparation hver 40 år.
 • Overfladebehandling: Alle trægulve kan overfladebehandles på flere måder:
  • Lakeres med forskellige former for lak hver 10 år.
  • Oliebehandles hver 3 år.
  • Males hver 10 år.

Godt at vide:

 • Alle trægulve bør overfladebehandles, et råt gulv er meget sart overfor snavs, slid og væsker. De forskellige behandlingstyper giver dog et meget forskelligt look til dit gulv, så det er med at vælge rigtigt.
 • Et gulv skal ligge på det rigtige underlag, gulvet bliver aldrig bedre end det underlag det lægges på.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1200 m2 100
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning.
Periodisk vedligehold 0.9 40 Reparation. Overfladebehandling.

Opbyggede træfiner gulve

Materiale/fremstilling: Trægulve er opbygget af flere lag træ. De bedste kvaliteter er baseret på enten fyr, gran eller andre hårde træsorter. Almindeligvis forbindes træets slidstyrke med træets hårdhed og dermed modstandsevnen over for trykmærker i overfladen, fx fra stoleben og stilethæle.

Produkt: Fås som lamel, parket, planker og brædder

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Af gulvet for løse plader, brædder mv.
 • Rensning: Flere gange om året bør gulvet renses for skidt og snavs.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Det kan forventes at der vil være behov for større reparation hver 40 år.
 • Overfladebehandling: Alle trægulve kan overfladebehandles på flere måder:
  • Lakeres med forskellige former for lak hver 10 år.
  • Oliebehandles hver 3 år.
  • Males hver 10 år.

Godt at vide:

 • Alle trægulve bør overfladebehandles, et råt gulv er meget sart overfor snavs, slid og væsker. De forskellige behandlingstyper giver dog et meget forskelligt look til dit gulv, så det er med at vælge rigtigt.
 • Et gulv skal ligge på det rigtige underlag, gulvet bliver aldrig bedre end det underlag det lægges på.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
500 m2 80
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning.
Periodisk vedligehold 0.9 40 Reparation. Overfladebehandling.

Opbyggede træfiber gulve

Materiale/fremstilling: Trægulve er opbygget af flere lag træ. De bedste kvaliteter er baseret på enten fyr, gran eller andre hårde træsorter. Almindeligvis forbindes træets slidstyrke med træets hårdhed og dermed modstandsevnen over for trykmærker i overfladen, fx fra stoleben og stilethæle.

Produkt: Fås som lamel, parket, planker og brædder

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Af gulvet for løse plader, brædder mv.
 • Rensning: Flere gange om året bør gulvet renses for skidt og snavs.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Det kan forventes at der vil være behov for større reparation hver 40 år.
 • Overfladebehandling: Alle trægulve kan overfladebehandles på flere måder:
  • Lakeres med forskellige former for lak hver 10 år.
  • Oliebehandles hver 3 år.
  • Males hver 10 år.

Godt at vide:

 • Alle trægulve bør overfladebehandles, et råt gulv er meget sart overfor snavs, slid og væsker. De forskellige behandlingstyper giver dog et meget forskelligt look til dit gulv, så det er med at vælge rigtigt.
 • Et gulv skal ligge på det rigtige underlag, gulvet bliver aldrig bedre end det underlag det lægges på.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
500 m2 60
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning.
Periodisk vedligehold 0.9 40 Reparation. Overfladebehandling.

Svømmende trægulve

Materiale/fremstilling: Et svømmende gulv er et gulv, hvor selve gulvbelægningen ikke er fastgjort til underlaget, men ligger på et mellem læg, så det frit kan bevæge sig (svinde/udvide sig) i forhold til underlaget.

Produkt: Fås som planker, parket og brædder.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Af gulvet for løse plader, brædder mv.
 • Rensning: Flere gange om året bør gulvet renses for skidt og snavs.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Det kan forventes at der vil være behov for større reparation hver 40 år.
 • Overfladebehandling: Alle trægulve kan overfladebehandles på flere måder:
  • Lakeres med forskellige former for lak hver 10 år.
  • Oliebehandles hver 3 år.
  • Males hver 10 år.

Godt at vide:

 • Alle trægulve bør overfladebehandles, et råt gulv er meget sart overfor snavs, slid og væsker. De forskellige behandlingstyper giver dog et meget forskelligt look til dit gulv, så det er med at vælge rigtigt.
 • Hele gulvfladen udgør en sammenhængende flade, og derfor skal der langs alle vægge være plads til de bevægelser i gulvet, der kan opstå på grund af ændringer i fugt og temperatur.
 • Ved meget store flader/lokaler, kan det også være nødvendigt at opdele gulvfladen i mindre felter ved at udføre dilatationsfuger i gulvfladen, så der skabes plads til bevægelser i gulvet. Er der dilatationsfuger i undergulvet, skal man også sørge for, at disse føres videre op gennem gulvbelægningen.
 • Mellemlag anvendes i svømmende gulve for at sikre, at gulvpladen kan bevæge sig frit i forhold til den bærende konstruktion. Mellemlag kan bestå af fx gummikork, polystyren, skumplast, trindæmpende isolering, skumplast, korkmuldpap og lignende produkter.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
600 m2 80
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning.
Periodisk vedligehold 0.9 40 Reparation. Overfladebehandling.

Svømmende ædeltræs gulve

Materiale/fremstilling: Et svømmende gulv er et gulv, hvor selve gulvbelægningen ikke er fastgjort til underlaget, men ligger på et mellem læg, så det frit kan bevæge sig (svinde/udvide sig) i forhold til underlaget.

Produkt: Fås som planker, parket og brædder.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Af gulvet for løse plader, brædder mv.
 • Rensning: Flere gange om året bør gulvet renses for skidt og snavs.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Det kan forventes at der vil være behov for større reparation hver 40 år.
 • Overfladebehandling: Alle trægulve kan overfladebehandles på flere måder:
  • Lakeres med forskellige former for lak hver 10 år.
  • Oliebehandles hver 3 år.
  • Males hver 10 år.

Godt at vide:

 • Alle trægulve bør overfladebehandles, et råt gulv er meget sart overfor snavs, slid og væsker. De forskellige behandlingstyper giver dog et meget forskelligt look til dit gulv, så det er med at vælge rigtigt.
 • Hele gulvfladen udgør en sammenhængende flade, og derfor skal der langs alle vægge være plads til de bevægelser i gulvet, der kan opstå på grund af ændringer i fugt og temperatur.
 • Ved meget store flader/lokaler, kan det også være nødvendigt at opdele gulvfladen i mindre felter ved at udføre dilatationsfuger i gulvfladen, så der skabes plads til bevægelser i gulvet. Er der dilatationsfuger i undergulvet, skal man også sørge for, at disse føres videre op gennem gulvbelægningen.
 • Mellemlag anvendes i svømmende gulve for at sikre, at gulvpladen kan bevæge sig frit i forhold til den bærende konstruktion. Mellemlag kan bestå af fx gummikork, polystyren, skumplast, trindæmpende isolering, skumplast, korkmuldpap og lignende produkter.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1000 m2 100
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning.
Periodisk vedligehold 0.9 40 Reparation. Overfladebehandling.

Svømmende træfiner gulve

Materiale/fremstilling: Et svømmende gulv er et gulv, hvor selve gulvbelægningen ikke er fastgjort til underlaget, men ligger på et mellem læg, så det frit kan bevæge sig (svinde/udvide sig) i forhold til underlaget.

Produkt: Fås som planker, parket og brædder.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Af gulvet for løse plader, brædder mv.
 • Rensning: Flere gange om året bør gulvet renses for skidt og snavs.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Det kan forventes at der vil være behov for større reparation hver 40 år.
 • Overfladebehandling: Alle trægulve kan overfladebehandles på flere måder:
  • Lakeres med forskellige former for lak hver 10 år.
  • Oliebehandles hver 3 år.
  • Males hver 10 år.

Godt at vide:

 • Alle trægulve bør overfladebehandles, et råt gulv er meget sart overfor snavs, slid og væsker. De forskellige behandlingstyper giver dog et meget forskelligt look til dit gulv, så det er med at vælge rigtigt.
 • Hele gulvfladen udgør en sammenhængende flade, og derfor skal der langs alle vægge være plads til de bevægelser i gulvet, der kan opstå på grund af ændringer i fugt og temperatur.
 • Ved meget store flader/lokaler, kan det også være nødvendigt at opdele gulvfladen i mindre felter ved at udføre dilatationsfuger i gulvfladen, så der skabes plads til bevægelser i gulvet. Er der dilatationsfuger i undergulvet, skal man også sørge for, at disse føres videre op gennem gulvbelægningen.
 • Mellemlag anvendes i svømmende gulve for at sikre, at gulvpladen kan bevæge sig frit i forhold til den bærende konstruktion. Mellemlag kan bestå af fx gummikork, polystyren, skumplast, trindæmpende isolering, skumplast, korkmuldpap og lignende produkter.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
400 m2 80
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning.
Periodisk vedligehold 0.9 40 Reparation. Overfladebehandling.

Svømmende træfiber gulve

Materiale/fremstilling: Et svømmende gulv er et gulv, hvor selve gulvbelægningen ikke er fastgjort til underlaget, men ligger på et mellem læg, så det frit kan bevæge sig (svinde/udvide sig) i forhold til underlaget.

Produkt: Fås som planker, parket og brædder.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Af gulvet for løse plader, brædder mv.
 • Rensning: Flere gange om året bør gulvet renses for skidt og snavs.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Det kan forventes at der vil være behov for større reparation hver 40 år.
 • Overfladebehandling: Alle trægulve kan overfladebehandles på flere måder:
  • Lakeres med forskellige former for lak hver 10 år.
  • Oliebehandles hver 3 år.
  • Males hver 10 år.

Godt at vide:

 • Alle trægulve bør overfladebehandles, et råt gulv er meget sart overfor snavs, slid og væsker. De forskellige behandlingstyper giver dog et meget forskelligt look til dit gulv, så det er med at vælge rigtigt.
 • Hele gulvfladen udgør en sammenhængende flade, og derfor skal der langs alle vægge være plads til de bevægelser i gulvet, der kan opstå på grund af ændringer i fugt og temperatur.
 • Ved meget store flader/lokaler, kan det også være nødvendigt at opdele gulvfladen i mindre felter ved at udføre dilatationsfuger i gulvfladen, så der skabes plads til bevægelser i gulvet. Er der dilatationsfuger i undergulvet, skal man også sørge for, at disse føres videre op gennem gulvbelægningen.
 • Mellemlag anvendes i svømmende gulve for at sikre, at gulvpladen kan bevæge sig frit i forhold til den bærende konstruktion. Mellemlag kan bestå af fx gummikork, polystyren, skumplast, trindæmpende isolering, skumplast, korkmuldpap og lignende produkter.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
400 m2 60
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning.
Periodisk vedligehold 0.9 40 Reparation. Overfladebehandling.

Indervægge og skillevægge

Beton indervægge

Materiale/fremstilling: Beton, terrazzo og cementmørtel.

Produkt: Fås som plader.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: For revner og løse sten mv.
 • Rensning: Hver år bør væggen renses for skidt og snavs.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Det kan forventes at der vil være behov for større reparation hver 40 år.
 • Overfladebehandling: Er betonen pudset, kan det forventes at dette skal vedligeholdes hver 15 år.

Godt at vide:

 • Beton indervægge er af kategorien tunge indervægge, hvilket normalt bærende og kan samtidig være stabiliserende.
 • Tunge indervægge har den store fordel, at de akkumulerer (optager) varme, når det er varmt, og afgiver den igen, når det er køligt.
 • Betonvægge er som udgangspunkt vedligeholdelsesfri.
 • Ved små revner, 1–2 mm, kan det normalt være tilstrækkeligt at udfylde med en akrylfugemasse, som udglattes. Overfladebehandlingen med maling eller tapet repareres eller udskiftes.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1400 m2 100
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.9 1 Reparation. Overfladebehandling.

Porebeton indervægge

Materiale/fremstilling: Fremstillet af kalk, cement, sand, vand og aluminiumpulver.

Produkt: Fås som plader.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: For revner og løse sten mv.
 • Rensning: Hver år bør væggen renses for skidt og snavs.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Det kan forventes at der vil være behov for større reparation hver 40 år.
 • Overfladebehandling: Er porebetonen pudset, kan det forventes at dette skal vedligeholdes hver 15 år.

Godt at vide:

 • Porebeton indervægge er af kategorien lette indervægge, hvilket sjældent er bærende eller stabiliserende. Men det frarådes at rive indvendig væg af porebeton ned uden at have undersøgt, om væggen er bærende eller stabiliserende.
 • Porebeton indervæggen kræver et underlag og kan ikke stilles på et trægulv. Men er der tale om et betongulv, kan væggen fint placeres ovenpå dette
 • Porebeton isolerer relativt godt på grund af lufthullerne i betonen. Den er også god til at modstå fugt og skimmelsvamp.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1100 m2 100
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.9 1 Reparation. Overfladebehandling.

Letklinkerbeton indervægge

Materiale/fremstilling: Letklinkerbeton er beton bestående af sand, cement og vand, hvori der er kommet letklinkernødder i stedet for sten, som blandes i beton. Indervæggene af letklinker/letklinkerbeton kan specialfremstilles efter mål til det enkelte hus, men kan også mures op i blokke.

Produkt: Fås som blokke.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: For revner og løse sten mv.
 • Rensning: Hver år bør væggen renses for skidt og snavs.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Det kan forventes at der vil være behov for større reparation hver 40 år.
 • Overfladebehandling: Er letklinkerbetonen pudset, kan det forventes at dette skal vedligeholdes hver 15 år.

Godt at vide:

 • Letklinker indervægge er af kategorien tunge indervægge, hvilket normalt bærende og kan samtidig være stabiliserende.
 • Tunge indervægge har den store fordel, at de akkumulerer (optager) varme, når det er varmt, og afgiver den igen, når det er køligt.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1200 m2 100
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.9 1 Reparation. Overfladebehandling.

Gips indervægge

Materiale/fremstilling: Består af gips der typisk benyttes som skillevægge, der sømmes eller skrues fast på en træ- eller stålopsætning.

Produkt: Fås som plader.

Årligt vedligehold:

 • Rensning: Hver år bør væggen renses for skidt og snavs.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: Bør males hver 10 år.

Godt at vide:

 • Gips indervægge er af kategorien lette indervægge, hvilket sjældent er bærende eller stabiliserende. Men det frarådes at rive indvendig væg af porebeton ned uden at have undersøgt, om væggen er bærende eller stabiliserende.
 • Herudover har det en god brandisolerende effekt og er lydisolerende.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
700 m2 80
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.9 1 Reparation. Overfladebehandling.

Tegl indervægge

Materiale/fremstilling: Tegl.

Produkt: Fås typisk som røde og gule mursten.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Af løse sten, revner mv.
 • Rensning: Hver år bør væggen renses for skidt og snavs.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: Er det indvendige murværk pudset, skal dette vedligeholdes hver 15 år.

Godt at vide:

 • Tegl indervægge er af kategorien tunge indervægge, hvilket normalt bærende og kan samtidig være stabiliserende.
 • Tunge indervægge har den store fordel, at de akkumulerer (optager) varme, når det er varmt, og afgiver den igen, når det er køligt.
 • Murstensvæggens tyngde er med til at isolere støj, og samtidig har væggen lang holdbarhed, kræver lidt vedligeholdelse, og er forholdsvis nem at rengøre. Mursten er derudover brandhæmmende. Væggen kan både fremstå rå eller overfladebehandlet alt efter ønsket udtryk. Ulempen ved en tung indervæg som fx en murstensvæg er dog, at den ikke kan flyttes, og det giver derfor mindre fleksibilitet, hvis man gerne vil lege med husets rum og opbygning.
 • En indervæg af mursten kræver et fundament eller et andet fast underlag at stå på, da den vejer meget. Oftest er den også bærende og stabiliserende for huset.
 • En indvendig skillevæg kan også filtses (et tyndt lag puds, hvor konturen af stenene anes igennem), eller der kan males direkte på murstenene. Den kan også først filtses og derefter males.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1700 m2 100
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.9 1 Reparation. Overfladebehandling.

Konstruktionstræ indervægge

Materiale/fremstilling: Træbrædder eller plader kan fremstilles af forskellige typer træ.

Produkt: Fås som brædder og eller elementer.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion:
 • Rensning: Hver år bør væggen renses for skidt og snavs.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Det kan forventes at der vil være behov for større reparation hver 40 år.
 • Overfladebehandling: Bliver typisk malet eller pudset.
  • Maling af træindervægge bør ske hver 10 år.
  • Er træbrædder pudset, kan det forventes at dette skal vedligeholdes hver 15 år.

Godt at vide:

 • Træ indervægge er af kategorien lette indervægge, hvilket sjældent er bærende eller stabiliserende.
 • En let væg kan uden problemer placeres oven på en træbjælke, på tværs af træbjælkerne (OBS: undersøg mulighederne for evt. lydgennemgang under væg), oven på en etageadskillelse af træ med indskudsler eller oven på et terrændæk eller en etageadskillelse af beton.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
900 m2 100
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.9 1 Reparation. Overfladebehandling.

Kælder og fundamenter

Betonfundament

Materiale/fremstilling: Beton, terrazzo og cementmørtel.

Produkt: Støbes på stedet.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Efterse kældergulve, kældervægge og sokkel for fugt og revner.
 • Små reparation: Udbedre revner og fugtproblemer.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: Som udgangspunkt vedligeholdelsesfrit, men er fundamentet pudsede, skal pudsen vedligeholdes hver 50. år.

Godt at vide:

 • Linie fundamenter udføres ved at udgrave render som efterfølgende støbes med beton
 • Pælefundamenter og brøndfundamenter hører under kategorien punktfundamenter. Både pæle- og brøndfundamenter anvendes, hvis jordens bæreevne ikke er tilstrækkelig.
  • Pæle- og brøndfundamenter er også egnet til lette konstruktioner
  • Brøndfundamenter udføres ved at udgrave huller som efterfølgende støbes med beton. Anvendes, hvis den bærende jord ligger i en dybde på 2-3 meter.
  • Pælefundamenter udføres ved at banke betonpæl ned i jorden. Betonpæle anvendes, hvis den bærende jord ligger dybere end 3 meter.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1100 m2 120
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Småreparation.
Periodisk vedligehold 0.4 50 Overfladebehandling af puds.

Skifer kælderydervæg

Materiale/fremstilling: Natursten.

Produkt: Fås som sten.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Efterse kældergulve, kældervægge og sokkel for fugt og revner og løse sten.
 • Små reparation: Udbedre revner og fugtproblemer

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Som udgangspunkt vedligeholdelsesfrit, men der kan forekomme reparationer ved 50 år.

Godt at vide:

 • Efterse kælderydervægge regelmæssigt for at imødegå eventuelle skader og fugt- og skimmelproblemer.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
2500 m2 120
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Småreparation.
Periodisk vedligehold 0.9 50 Reparation. Overfladebehandling.

Beton kælderydervæg

Materiale/fremstilling: Beton, terrazzo og cementmørtel.

Produkt: Fås som blokke og elementer.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Efterse kældergulve, kældervægge og sokkel for fugt og revner.
 • Små reparation: Udbedre revner og fugtproblemer.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Som udgangspunkt vedligeholdelsesfrit, men der kan forekomme reparationer ved 50 år.
 • Overfladebehandling: Betonkælderydervæggen er som udgangspunkt vedligeholdelsesfri 50 år.
  • Hvis beton kældervæggen er kalkede, skal overfladen afkalkes hvert 10 år.
  • Hvis betonkældervæggen er pudsede, skal pudsen vedligeholdes hver 10 år.

Godt at vide:

 • Efterse kælderydervægge regelmæssigt for at imødegå eventuelle skader og fugt- og skimmelproblemer.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
2500 m2 120
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Småreparation.
Periodisk vedligehold 0.4 50 Reparation. Overfladebehandling.

Beton kælderindervæg

Materiale/fremstilling: Beton, terrazzo og cementmørtel.

Produkt: Fås som blokke og elementer.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Efterse kældergulve, kældervægge og sokkel for fugt og revner.
 • Små reparation: Udbedre revner og fugtproblemer.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Der kan forekomme behov for reparationer ved 25 år.
 • Overfladebehandling: Hvis betonkældervæggen er pudsede, skal pudsen vedligeholdes hver 25 år.

Godt at vide:

 • Efterse kælderydervægge regelmæssigt for at imødegå eventuelle skader og fugt- og skimmelproblemer.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1500 m2 120
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Småreparation.
Periodisk vedligehold 0.9 25 Reparation. Overfladebehandling.

Letklinkerbeton kælderindervæg

Materiale/fremstilling: Letklinkebeton

Produkt: Fås som blokke.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Efterse kældergulve, kældervægge og sokkel for fugt og revner.
 • Små reparation: Udbedre revner og fugtproblemer.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Der kan forekomme behov for reparationer ved 25 år.
 • Overfladebehandling: Hvis kældervæggen er pudsede, skal pudsen vedligeholdes hver 25 år.

Godt at vide:

 • Efterse kælderydervægge regelmæssigt for at imødegå eventuelle skader og fugt- og skimmelproblemer.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1200 m2 120
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Småreparation.
Periodisk vedligehold 0.9 25 Reparation. Overfladebehandling.

Tegl kælderindervægge

Materiale/fremstilling: Tegl.

Produkt:  Fås i forskellige størrelses sten.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Efterse kældergulve, kældervægge og sokkel for fugt og revner.
 • Små reparation: Udbedre revner og fugtproblemer.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Der kan forekomme behov for reparationer ved 50 år.
 • Overfladebehandling: Er murværket pudsede, skal pudsen vedligeholdes hvert 50 år.

Godt at vide:

 • Mursten er et tungt materiale, der akkumulerer varme og kulde. Det giver et behageligt indeklima og sparer på energien.
 • Farven på mursten varieres ved at variere mængden af forskellige stoffer i leret inden brænding – fx giver indhold af calciumkarbonat gule mursten og jernoxid røde mursten. Mursten har blandt andet de egenskaber, at de ikke kan brænde og er meget modstandsdygtige over for det danske vejr.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1500 m2 120
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Småreparation.
Periodisk vedligehold 0.9 25 Reparation. Overfladebehandling.

Beton kælderdæk og krybekælderdæk

Materiale/fremstilling: Beton, terrazzo og cementmørtel.

Produkt: Fås som blokke og elementer. Kan også støbes på stedet.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Efterse kældergulve, kældervægge og sokkel for fugt og revner.
 • Små reparation: Udbedre revner og fugtproblemer.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Der kan forekomme behov for reparationer ved 50 år.
 • Overfladebehandling: Er murværket pudsede, skal pudsen vedligeholdes hvert 50 år.

Godt at vide:

 • Ventilere kælderen for at undgå fugtproblemer
 • Revner i sokkel, kælderdæk eller kældervægge skal udbedres hurtigst muligt.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1500 m2 120
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Småreparation.
Periodisk vedligehold 0.9 50 Reparation. Overfladebehandling.

Tegl kælderdæk og krybekælderdæk

Materiale/fremstilling: Tegl.

Produkt: Fås i forskellige størrelses sten.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Efterse kældergulve, kældervægge og sokkel for fugt og revner.
 • Små reparation: Udbedre revner og fugtproblemer.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Der kan forekomme behov for reparationer ved 50 år.
 • Overfladebehandling: Er murværket pudsede, skal pudsen vedligeholdes hvert 50 år.

Godt at vide:

 • Ventilere kælderen for at undgå fugtproblemer
 • Revner i sokkel, kælderdæk eller kældervægge skal udbedres hurtigst muligt.
 • Mursten er et tungt materiale, der akkumulerer varme og kulde. Det giver et behageligt indeklima og sparer på energien.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1500 m2 100
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Småreparation.
Periodisk vedligehold 0.9 50 Reparation. Overfladebehandling.

Lofter

Nedhængt gipsloft

Materiale/fremstilling: Gipspladerne monteres på et underlag af bjælker, lægter, forskalling eller stålprofiler, eller som et påbygget loft. Loftbeklædningen udføres med ét, to eller tre lag gipsplader, der spartles til en loftflade uden synlige samlinger.

Produkt: Fås som plader.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: For revner og løse plader.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: Maling skal vedligeholdes hver 15 år.

Godt at vide:

 • Et nedhængt gipsloft er ideelt til at skjule installationer i loftet og samtidig giver afstanden mellem etagedæk og loft en god lydisoleringsevne.
 • Et gipsloft kræver ikke meget vedligeholdelse. Det har ikke tendens til at revne, og når det er malet færdigt, holder det sin farve og sit udseende godt.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
500 m2 40
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.9 15 Overfladebehandling.

Pudset loft

Materiale/fremstilling: Lofterne er opbygget med brædder, hvor der er påsat terrakottavæv, som så er pudset

Produkt: Kalkpuds.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: For revner.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Pudsede lofter kan undertiden få revner. De kan nemt repareres ved at spartle revnerne med spartelmasse og eventuelt lægge en strimmel glasfiber inden der spartles. Derefter kan loftet males. Hvis underlaget sidder løst, vil revnerne hurtigt komme igen. I så fald kan det være nødvendigt at gøre bræddeunderlaget under pudsen bedre fast, så loftet ikke kan give sig.

Godt at vide:

 • Har du problemer med dårlig lyd i et rum, kan du få akustiskpuds, som er lyddæmpende og giver en meget god akustik.
 • Det tager cirka 3 gange så lang tid at etablere et pudset loft inkl. underlag, grov puds og finpuds, som det tager at opsætte et gipsloft.
 • Revner er det mest almindelige problem i pudsede lofter. Revnerne kan som regel repareres nemt ved at spartle revnerne med spartelmasse. Hvis revnerne kommer igen, er årsagen formentlig, at bræddeunderlaget arbejder eller er løst. I så fald kan det være nødvendigt at gøre brædderne bedre fast.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
400 m2 80
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.9 15 Overfladebehandling. Reparationer.

Beton loft

Materiale/fremstilling: Beton, terrazzo og cementmørtel.

Produkt: Fås som plader.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: For revner.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: Sæbe, bivoks eller olie/lak på loftet bør vedligeholdes hver 15 år.

Godt at vide:

 • Har du købt et færdigt betonprodukt, kan det godt være forbehandlet. Er det det, bør du sætte dig ind i, hvilket produkt der er anvendt, da det er vigtigt, du holder dig til det samme og følger producentens anvisninger.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
200 m2 100
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.9 15 Overfladebehandling.

Gipsloft

Materiale/fremstilling: Gipspladerne monteres på et underlag af bjælker, lægter, forskalling eller stålprofiler, eller som et påbygget loft. Loftbeklædningen udføres med ét, to eller tre lag gipsplader, der spartles til en loftflade uden synlige samlinger.

Produkt: Fås som plader.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: For revner og løse plader.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: Maling skal vedligeholdes hver 15 år.

Godt at vide:

 • Et gipsloft kræver ikke meget vedligeholdelse. Det har ikke tendens til at revne, og når det er malet færdigt, holder det sin farve og sit udseende godt.

Materiale/fremstilling: Gipspladerne monteres på et underlag af bjælker, lægter, forskalling eller stålprofiler, eller som et påbygget loft. Loftbeklædningen udføres med ét, to eller tre lag gipsplader, der spartles til en loftflade uden synlige samlinger.

Produkt: Fås som plader.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: For revner og løse plader.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: Maling skal vedligeholdes hver 15 år.

Godt at vide:

 • Et nedhængt gipsloft er ideelt til at skjule installationer i loftet og samtidig giver afstanden mellem etagedæk og loft en god lydisoleringsevne.
 • Et gipsloft kræver ikke meget vedligeholdelse. Det har ikke tendens til at revne, og når det er malet færdigt, holder det sin farve og sit udseende godt.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
500 m2 60
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.9 15 Overfladebehandling.

Træloft

Materiale/fremstilling: Trælofter er normalt lavet af lister eller profilbrædder af nåletræ, som evt. er lakeret eller malet.

Produkt: Fås i brædder og plader.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: For revner og løse plader.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: Maling skal vedligeholdes hver 15 år.

Godt at vide:

 • Trælofter monteret direkte på et dampspærre bør ikke males med en tæt maling (høj PAM-værdi), idet fugtighed i træet derved ikke kan undslippe.
 • Trælofter kræver næsten ingen løbende vedligeholdelse. Du skal blot tørre loftet af for skidt og pletter en gang imellem, og måske skal du sømme et par søm efter eller i værste fald udskifte et bræt eller en liste, hvis den er fuld af huller fra knaster, der er faldet ud
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
600 m2 80
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.9 15 Overfladebehandling.

Lofts tapet

Materiale/fremstilling: Papir og pap mv.

Produkt: Fås som banevare og plader.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: For revner og løse plader.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: Maling på tapetet kan vedligeholdes hver 15 år.

Godt at vide:

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
400 m2 30
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.9 15 Overfladebehandling.

Træbeton loft

Materiale/fremstilling: Komposit materiale af cement og træ.

Produkt: Fås som plader.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: For revner og løse plader.
 • Rensning: Rens for eventuelt med støvsuger.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: Maling på pladerne skal vedligeholdes hver 15 år.

Godt at vide:

 • Træbetonlofter er gode til at lydisolere, men de har mindre gode egenskaber med hensyn til støv. Støvet ophober sig i træfibrene, og loftet er svært at gøre rent, da materialet er meget porøst og nemt smuldrer. Træbetonplader er ikke særligt brugt i boliger.
 • Cementen giver akustikpladerne deres formstabilitet og fugttolerance, mens træet sikrer, at pladerne er lette at bearbejde og skruefaste.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
500 m2 60
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning.
Periodisk vedligehold 0.9 15 Overfladebehandling.

Porte og gennemgange

Stålport

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Port skal efterses mindst 1 gange om året og hængsler smøres.
 • Rensning: 1 gang årligt skal overfladen på porten rengøres. Dette gøres for at opretholde levetiden på malingen/lakering på døren.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: Malingen bør vedligeholdes hver 15 år.

Godt at vide:

 • Misfarvninger kan forekomme hvis ikke rengøring af døren foretages.
 • Værktøj som skal bruges til rengøring, er følgende:
  • Mild sæbe med vand
  • Fnugfri klude, som ikke må være slibende
  • Blød børste eller en svamp
 • Ved rengøring af døren må der ikke bruges en vandslange, da dette kan medføre defekter i glas enheder, og tillade vand at komme ind i strukturen.
 • Undgå at bruge metal redskaber, barberblade eller andre skarpe genstande og slibende rengøringsmidler. De kan beskadige dørens overflader, ridse glas og fjerne belægninger. Undgå overdreven gnidning og over-rengøring, og rengør og skyl ét område ad gangen.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 60
Årligt vedligehold 0.5 1 Inspektion. Rensning.
Periodisk vedligehold 4.5 15 Overfladebehandling.

Aluminiumsport

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Port skal efterses mindst 1 gange om året og hængsler smøres.
 • Rensning: 1 gang årligt skal overfladen på porten rengøres. Dette gøres for at opretholde levetiden på malingen/lakering på døren.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: Malingen bør vedligeholdes hver 15 år.

Godt at vide:

 • Misfarvninger kan forekomme hvis ikke rengøring af døren foretages.
 • Værktøj som skal bruges til rengøring, er følgende:
  • Mild sæbe med vand
  • Fnugfri klude, som ikke må være slibende
  • Blød børste eller en svamp
 • Ved rengøring af døren må der ikke bruges en vandslange, da dette kan medføre defekter i glas enheder, og tillade vand at komme ind i strukturen.
 • Undgå at bruge metal redskaber, barberblade eller andre skarpe genstande og slibende rengøringsmidler. De kan beskadige dørens overflader, ridse glas og fjerne belægninger. Undgå overdreven gnidning og over-rengøring, og rengør og skyl ét område ad gangen.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 60
Årligt vedligehold 0.5 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 4.5 15 Overfladebehandling.

Træport

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Port skal efterses mindst 1 gange om året og hængsler smøres.
 • Rensning: 1 gang årligt skal overfladen på porten rengøres. Dette gøres for at opretholde levetiden på malingen/lakering på døren.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: Malingen bør vedligeholdes hver 10 år.

Godt at vide:

 • Misfarvninger kan forekomme hvis ikke rengøring af døren foretages.
 • Værktøj som skal bruges til rengøring, er følgende:
  • Mild sæbe med vand
  • Fnugfri klude, som ikke må være slibende
  • Blød børste eller en svamp
 • Ved rengøring af døren må der ikke bruges en vandslange, da dette kan medføre defekter i glas enheder, og tillade vand at komme ind i strukturen.
 • Undgå at bruge metal redskaber, barberblade eller andre skarpe genstande og slibende rengøringsmidler. De kan beskadige dørens overflader, ridse glas og fjerne belægninger. Undgå overdreven gnidning og over-rengøring, og rengør og skyl ét område ad gangen.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 40
Årligt vedligehold 0.5 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 4.5 10 Overfladebehandling.

Massiv træport

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Port skal efterses mindst 1 gange om året og hængsler smøres.
 • Rensning: 1 gang årligt skal overfladen på porten rengøres. Dette gøres for at opretholde levetiden på malingen/lakering på døren.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: Malingen bør vedligeholdes hver 10 år.

Godt at vide:

 • Misfarvninger kan forekomme hvis ikke rengøring af døren foretages.
 • Værktøj som skal bruges til rengøring, er følgende:
  • Mild sæbe med vand
  • Fnugfri klude, som ikke må være slibende
  • Blød børste eller en svamp
 • Ved rengøring af døren må der ikke bruges en vandslange, da dette kan medføre defekter i glas enheder, og tillade vand at komme ind i strukturen.
 • Undgå at bruge metal redskaber, barberblade eller andre skarpe genstande og slibende rengøringsmidler. De kan beskadige dørens overflader, ridse glas og fjerne belægninger. Undgå overdreven gnidning og over-rengøring, og rengør og skyl ét område ad gangen.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 60
Årligt vedligehold 0.5 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 4.5 10 Overfladebehandling.

Plastport

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Port skal efterses mindst 1 gange om året og hængsler smøres.
 • Rensning: 2 gang årligt skal overfladen på porten rengøres.

Periodisk vedligehold:

Godt at vide:

 • Rammerne og porten skal ikke males. Går porten går i stykker, kan de ikke repareres, og du er nødt til at skifte det ud.
 • Misfarvninger kan forekomme hvis ikke rengøring af døren foretages.
 • Værktøj som skal bruges til rengøring, er følgende:
  • Mild sæbe med vand
  • Fnugfri klude, som ikke må være slibende
  • Blød børste eller en svamp
 • Ved rengøring af døren må der ikke bruges en vandslange, da dette kan medføre defekter i glas enheder, og tillade vand at komme ind i strukturen.
 • Undgå at bruge metal redskaber, barberblade eller andre skarpe genstande og slibende rengøringsmidler. De kan beskadige dørens overflader, ridse glas og fjerne belægninger. Undgå overdreven gnidning og over-rengøring, og rengør og skyl ét område ad gangen.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 40
Årligt vedligehold 0.5 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 4.5 1

Renhold

Grønne områder – naturpræg

Renhold af grønne områder afhænger af områdets beskaffenhed. Der skelnes mellem tre niveauer: Naturpræg, hvor området henligger naturligt og med lille behov for renhold. Parkpræg, hvor området har et vist behov for renhold. Havepræg, hvor området skal fremstå velpasset og har et krævende behov for renhold.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
5 m2

Grønne områder – parkpræg

Renhold af grønne områder afhænger af områdets beskaffenhed. Der skelnes mellem tre niveauer: Naturpræg, hvor området henligger naturligt og med lille behov for renhold. Parkpræg, hvor området har et vist behov for renhold. Havepræg, hvor området skal fremstå velpasset og har et krævende behov for renhold.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
25 m2

Grønne områder – havepræg

Renhold af grønne områder afhænger af områdets beskaffenhed. Der skelnes mellem tre niveauer: Naturpræg, hvor området henligger naturligt og med lille behov for renhold. Parkpræg, hvor området har et vist behov for renhold. Havepræg, hvor området skal fremstå velpasset og har et krævende behov for renhold.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
60 m2

Faste og løse belægninger

Renhold af faste og løse belægninger omfatter fx fejning og rivning med håndkraft eller maskinkraft. Hertil kommer snerydning og saltning.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
15 m2

Graffitifjernelse

Overflader som fx facader kan have brug for graffitifjernelse, ligesom der kan være behov for at fjerne opklæbning af plakater, klistermærker mv. Der findes tre primære former for graffitirens alt efter hvilken overflade, der skal renses: – Afrensning med varmt vand. – Afrensning med varmt vand og kemiske rensemidler. – Højtryksspuling.

Værd at vide: Det er vigtigt, at man vælger den rette og mest skånsomme behandling, så overfladen ikke bliver ødelagt.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
225 m2

Vinduespudsning – let

Vinduespudsning omfatter omkostninger til pudse vinduer/glasflader. Med let menes, at udvendige vinduesarealer kan nås fra stående på terræn, dvs. overkant ca. 3,5 meter, mens indvendige vinduesarealer kan nås fra stående på gulv. Der er ingen eller sparsom møblering.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
20 m2

Vinduespudsning – almindelig

Vinduespudsning omfatter omkostninger til pudse vinduer/glasflader. Med almindeligt menes, at udvendige vinduesarealer kan nås fra pudsekondol eller med teleskopstang. Bemærk at ved vinduer tilbagetrukket fra facade kan det være vanskeligt at benytte teleskopstang. Det gælder også vinduer, der kan vendes og pudses indefra. Almindeligt tilgængelige vinduesarealer kan indvendigt nås fra gulv eller mindre trappestige. Der er møblering.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
30 m2

Vinduespudsning – krævende

Vinduespudsning omfatter omkostninger til pudse vinduer/glasflader. Med krævende menes, at udvendige vinduesarealer kan nås lift eller ved brug af klatreseler.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
40 m2

Gulve – let

Renhold af gulve omfatter fx omkostninger til vask, fejning eller støvsugning. Med let menes, at eventuelle radiatorer er vægthængt og med tilstrækkelig frihøjde under; eventuelle søjler er fritstående; og der er sparsom møblering eller rengøringsvenlig møblering med gode pladsforhold.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1.1 m2

Gulve – almindelig

Renhold af gulve omfatter fx omkostninger til vask,fejning eller støvsugning. Med almindeligt menes, at der er almindelig møblering og med nogle forhindringer fx radiatorrør til gulv.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1.5 m2

Gulve – krævende

Renhold af gulve omfatter fx omkostninger til vask, fejning eller støvsugning. Med krævende menes hårdt belastede trafikarealer fx indgangsarealer, gangarealer mv.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
2.5 m2

Trapper – let

Renhold af trapper omfatter fx omkostninger til vask, fejning eller støvsugning. Med let menes, at der ikke er nogen balustre (værn), eller balustre er fastgjort på siden af trappetrin.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
2.25 m2

Trapper – almindelig

Renhold af trapper omfatter fx omkostninger til vask, fejning eller støvsugning. Med almindelig menes, at balustre er fastgjort på trappetrin.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
2.8 m2

Trapper – krævende

Renhold af trapper omfatter fx omkostninger til vask, fejning eller støvsugning. Med krævende menes, at trapper er hårdt belastede af brug som fx hovedtrappe og eventuelt personaletrappe.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
3.2 m2

Tag

Overflader

Skifertagsten

Materiale/fremstilling: Natursten.

Produkt: Fås i sort eller grå farve, og kan have mat eller glat overflade.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Tagsten, rygning, inddækninger, tagrender, skotrender, gavle, vindskeder, understrygninger og undertag.
 • Reparation: Defekte dele skal repareres hurtigst muligt for at undgå, at vand trænger ind i konstruktionen.
 • Rensning: Fjerne blade, grene, mos og alger fra tagoverflade, skotrender og tagrender.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: Maling af træværk som gavl, vindskeder, sternbrædder hvert 10. år.

Godt at vide:

 • Klassificeres som let tag.
 • Anvendes på tage, der har en hældning på minimum 18 grader, hvis der er undertag, og mindst 34 grader hvis ikke der er undertag.
 • Kræver undertag, hvis tagets hældning er under 34 grader.
 • Skal monteres på bærende konstruktion fx træspær.
 • Eternitskifer kræver ingen vedligehold.
 • Ved udvendigt vedligehold eller udskiftning af tagoverfladen, vil der være behov for stillads mv. (se under Generelt).
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1300 m2 80
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning. Reparation.
Periodisk vedligehold 0.4 10 Overfladebehandling.

Betontagsten

Materiale/fremstilling: Fremstilles ved at blande cement, vand og sand.

Produkt: Fås som vingetagsten, falstagsten og flade tagsten.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Af tagsten, rygning og understrygning for revner samt tagrender og nedløbsrør for utætheder.
 • Rensning: Tagrender og skotrender for blade og begroninger.
 • Reparation: Udskifte knækkede tagsten, udbedre revner i tagsten og utætheder i tagrender og nedløbsrør.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: Af betontagsten, træværk samt understrygning af betontagsten hvert 10 år.

Godt at vide:

 • Klassificeres som tungt tag.
 • Normalt bliver overfladen akrylbehandlet for at mindske risikoen for kalkudfældning og for at forhindre, at mos og alger sætter sig på tagoverfladen.
 • Ved udvendigt vedligehold eller udskiftning af tagoverfladen, vil der være behov for stillads mv. (se under Generelt).
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
650 m2 50
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning. Reparation.
Periodisk vedligehold 1.9 10 Overfladebehandling.

Tegltagsten

Materiale/fremstilling: Teglsten fremstilles ved at brænde ler, og kan have forskellige udformninger.

Produkt: Fås som vingetagsten og falstagsten.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Tagsten, rygning, inddækninger, tagrender, skotrender, gavle, vindskeder, understrygninger og undertag.
 • Rensning: Fjerne blade, grene, mos og alger fra tagoverflade, skotrender og tagrender.
 • Reparation: Knækkede eller revnede tagsten udskiftes, og defekte dele repareres hurtigst muligt for at undgå, at vand trænger ind i konstruktionen.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: Maling af træværk som gavl, vindskeder, sternbrædder, samt understrygning af tegltagsten hvert 10. år.

Godt at vide:

 • Klassificeres som tungt tag.
 • Anvendes på tage, der har en hældning på minimum 40 grader, hvis der ikke er undertag, og minimum hældning på 20 grader, hvis der er undertag.
 • Tag af teglsten er ikke vandtæt, så derfor vil der normalt være behov for undertag.
 • Ved udvendigt vedligehold eller udskiftning af tagoverfladen, vil der være behov for stillads mv. (se under Generelt).
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
750 m2 60
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning. Reparation.
Periodisk vedligehold 0.9 10 Overfladebehandling.

Glaseret tegltagsten

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
800 m2 80
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning. Reparation.
Periodisk vedligehold 0.9 10 Overfladebehandling.

Ståltagflade

Materiale/fremstilling: Stålplader er normalt galvaniseret for at modstå korrosion og klimapåvirkninger.

Produkt: Fås i forskellige farver og udformninger, men mest anvendte former er plader eller formet som tagsten.

Funktion: Beskytter huset mod klimapåvirkninger.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Tagsten, rygning, inddækninger, tagrender, skotrender, gavle, vindskeder, understrygninger og undertag.
 • Rensning: Fjerne blade, grene, mos og alger fra tagoverfladen, skotrender og tagrender.
 • Reparation: Defekte dele skal repareres hurtigst muligt for at undgå, at vand trænger ind i konstruktionen.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: Maling af træværk som gavl, vindskeder, sternbrædder hvert 10. år.

Godt at vide:

 • Klassificeres som let tag.
 • Anvendes på tage, der har en hældning på mindst 5 grader.
 • Kræver mindre vedligehold, da regnvand kan skylle begroninger af. Hvis der er behov for at rengøre tagoverfladen, kan det gøres med vand og eventuelt autoshampoo.
 • Hvis stålplader ikke monteres korrekt, kan det medføre rust.
 • Ståltag er vandtæt, men der kan være risiko for kondens under tagplader, derfor vil det normalt kræve et undertag. Hvis du lægger stålplader oven på det eksisterende tag, vil det eksisterende tag fungere som undertag.
 • Ved udvendigt vedligehold eller udskiftning af tagoverfladen, vil der være behov for stillads mv. (se under Generelt).
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
500 m2 40
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning. Reparation.
Periodisk vedligehold 0.9 10 Overfladebehandling.

Alumniumstagflade

Materiale/fremstilling: Aluminium kan patineres, så det kan modstå korrosion og klimapåvirkninger.

Produkt:  Fås i forskellige udformninger fx plader og ruller, der bearbejdes på stedet.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Tagsten, rygning, inddækninger, tagrender, skotrender, gavle, vindskeder, understrygninger og undertag.
 • Rensning: Fjerne blade, grene, mos og alger fra tagoverfladen, skotrender og tagrender.
 • Reparation: Defekte dele skal repareres hurtigst muligt for at undgå, at vand trænger ind i konstruktionen.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: Maling af træværk som gavl, vindskeder, sternbrædder hvert 10. år.

Godt at vide:

 • Klassificeres som let tag.
 • Anvendes på tage, der har en hældning på mindst 3 grader.
 • Kræver et fast underlag af fx træ brædder eller krydsfiner.
 • Kræver mindre vedligehold, da regnvand kan skylle begroninger af. Hvis der er behov for at rengøre tagoverfladen, kan det gøres med vand og eventuelt autoshampoo.
 • Aluminiumstag er vandtæt, men der kan være risiko for kondens under tagplader, derfor vil det normalt kræve et undertag.
 • Ved udvendigt vedligehold eller udskiftning af tagoverfladen, vil der være behov for stillads mv. (se under Generelt).
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1600 m2 50
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning. Reparation.
Periodisk vedligehold 0.4 10 Overfladebehandling.

Kobbertagflade

Materiale/fremstilling: Kobber kan patineres, så det kan modstå korrosion og klimapåvirkninger.

Produkt: Fås i forskellige udformninger fx plader og ruller, der bearbejdes på stedet.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Tagsten, rygning, inddækninger, tagrender, skotrender, gavle, vindskeder, understrygninger og undertag.
 • Rensning: Fjerne blade, grene, mos og alger fra tagoverfladen, skotrender og tagrender.
 • Reparation: Defekte dele skal repareres hurtigst muligt for at undgå, at vand trænger ind i konstruktionen.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: Maling af træværk som gavl, vindskeder, sternbrædder hvert 10. år

Godt at vide:

 • Klassificeres som let tag.
 • Anvendes på tage, der har en hældning på mindst 3 grader.
 • Kræver et fast underlag fx brædder af træ eller krydsfiner. Egetræ kan forårsage nedbrydning af kobber på grund af indhold af garvesyre, derfor skal kobbertag ikke komme i direkte kontakt med egetræ.
 • Kræver mindre vedligehold, da regnvand kan skylle begroninger af.
 • Kobbertag er vandtæt, men der kan være risiko for kondens under tagplader, derfor vil det normalt kræve et undertag.
 • Kommune kan stille krav om, at regnvand ikke skal ledes til faskiner, men til kloakken. Undersøg derfor kravene i din kommune.
 • Ved udvendigt vedligehold eller udskiftning af tagoverfladen, vil der være behov for stillads mv. (se under Generelt).
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1600 m2 80
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning. Reparation.
Periodisk vedligehold 0.4 10 Overfladebehandling.

Zinktagflade

Materiale/fremstilling: Zink kan patineres, så det kan modstå korrosion og klimapåvirkninger.

Produkt: Fås i forskellige udformninger fx plader og ruller, der bearbejdes på stedet.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Tagsten, rygning, inddækninger, tagrender, skotrender, gavle, vindskeder, understrygninger og undertag.
 • Rensning: Fjerne blade, grene, mos og alger fra tagoverfladen, skotrender og tagrender.
 • Reparation: Defekte dele skal repareres hurtigst muligt for at undgå, at vand trænger ind i konstruktionen.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: Maling af træværk som gavl, vindskeder, sternbrædder, samt understrygning af tegltagsten hvert 10. år.

Godt at vide:

 • Klassificeres som let tag.
 • Anvendes på tage, der har en hældning på mindst 3 grader.
 • Kræver et fast underlag fx brædder af træ eller krydsfiner.
 • Kræver mindre vedligehold, da regnvand kan skylle begroninger af.
 • Zinktag er vandtæt, men der kan være risiko for kondens under tagplader, derfor vil det normalt kræve et undertag.
 • Kommune kan stille krav om, at regnvand ikke skal ledes til faskiner, men til kloakken. Undersøg derfor kravene i din kommune.
 • Ved udvendigt vedligehold eller udskiftning af tagoverfladen, vil der være behov for stillads mv. (se under Generelt).
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1300 m2 50
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning. Reparation.
Periodisk vedligehold 0.4 10 Overfladebehandling.

Eternittagflade

Materiale/fremstilling: Fibercement

Produkt: Fås i plader og blev tidligere betegnet som et eternittag.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Tagsten, rygning, inddækninger, tagrender, skotrender, gavle, vindskeder, understrygninger og undertag.
 • Rensning: Fjerne blade, grene, mos og alger fra tagoverflade, skotrender og tagrender.
 • Reparation: Defekte dele skal repareres hurtigst muligt, for at undgå, at vand trænger ind i konstruktionen.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: Maling af træværk som gavl, vindskeder, sternbrædder, samt understrygning 10 år.

Godt at vide:

 • Klassificeres som let tag.
 • Ved nedrivning/udskiftning af ældre tagoverflader skal der tages forbehold for, at der kan være asbest i taget. Da asbest er sundhedsskadeligt, er der meget strenge krav til, hvordan bølgeeternit med asbest skal håndteres.
 • Kræver et fast underlag, fx træ brædder eller krydsfiner.
 • Eternittag er vandtæt, men der kan være risiko for kondens under tagplader, derfor vil det normalt kræve et undertag.
 • Ved udvendigt vedligehold eller udskiftning af tagoverfladen, vil der være behov for stillads mv. (se under Generelt).
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1200 m2 40
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning. Reparation.
Periodisk vedligehold 0.9 10 Overfladebehandling.

Tagpap tagflade

Materiale/fremstilling: Tagpap er en bitumenbaseret banevare og bliver overfladebehandlet, da UV-stråler fra sollys kan nedbryde bitumen.

Produkt: Fås som ruller og brændes på stedet.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Tagfladen, inddækninger, gennemføringer, tagrender, skotrender, gavle, vindskeder og overstrygninger.
 • Rensning: Tagrender og skotrender for blade og begroninger.
 • Reparation: Defekte dele skal repareres hurtigst muligt for at undgå, at vand trænger ind i konstruktionen.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling: Maling af træværk som gavl, vindskeder, sternbrædder hvert 10. år.

Godt at vide:

 • Klassificeres som let tag.
 • Anvendes på tage, der har en hældning på mindst 1,4 grader, men en hældning på 3-4 grader anbefales for at sikre, at vand ledes væk fra taget. Der skal være fald mod skotrender.
 • Kræver et fast underlag af fx brædder eller krydsfiner.
 • Der kan lægges et ekstra lag tagpap på eksisterende tag.
 • Ved udvendigt vedligehold eller udskiftning af tagoverfladen, vil der være behov for stillads mv. (se under Generelt).
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
500 m2 20
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning. Reparation.
Periodisk vedligehold 0.9 10 Overfladebehandling.

Konstruktioner

Bjælkespær

Funktion: Denne type konstruktion kan anvendes, hvor man ønsker loftet parallelt med tagfladen. For at kunne benytte denne konstruktion skal der etableres kiprem.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Årlig inspektion af tagets tilstand.

Periodisk vedligehold:

 • Reparation: Reparation af defekte dele (ikke fast interval).

Godt at vide:

 • Denne type konstruktion kan anvendes, hvor man ønsker loftet parallel med tagfladen. For at kunne benytte denne konstruktion skal der etableres kiprem.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1500 m2 80
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.4 10 Reparation.

Builtup (fladt)

Funktion: Built-up taget er en ældre type træbaseret tagkonstruktion med lav hældning, dækket med to eller flere lag tagpap og i nogle tilfælde afsluttet med et lag flydende asfalt/tjære og et lag sten.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Årlig inspektion af tagets tilstand.

Periodisk vedligehold:

 • Reparation: Reparation af defekte, utætheder og overstrygning af tagasfalt mv. (ikke fast interval).

Godt at vide:

 • Hældningen er typisk mellem 1:100 og 1:40.
 • Udvendig efterisolering er en sikker metode til forbedring af både varme- og fugtforhold i tagkonstruktionen. Ved udvendig efterisolering bibeholdes den eksisterende isolering mellem spær, og den nye isolering udlægges direkte ovenpå den eksisterende tagdækning. Den gamle tagdækning kommer til at fungere som dampspærre.
 • Ved ældre built-up tage, der er belagt med sten, skal løse sten fjernes, inden isoleringen foretages. For at undgå ujævnheder og luftlommer udlægges der først en blød isolering, som de resterende sten kan presses ind i. Herefter udlægges hård tagisolering.
 • Resultaterne af manglende vedligeholdelse ses ofte som fugtskader med skimmel og råd i de organiske konstruktioner og forøget varmeudgift til følge og deraf følgende forværring/ødelæggelse af bygningens indeklima.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
1300 m2 80
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.4 10 Reparation.

Let tagkonstruktion til skure mv.

Funktion: Denne type konstruktion kan anvendes til skure mv., hvor der ikke er behov for opvarmning.

 • Inspektion: Årlig inspektion af tagets tilstand.

Periodisk vedligehold:

 • Reparation: Reparation af defekte (ingen fast interval).

Godt at vide:

De mest anvendte tagoverflade på skur mv. er plastikplader, bølgeplader og tagpap. Valget af tagoverflade er meget afhængigt af, om det ønskes, at taget skal isoleres eller ej.

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
400 m2 80
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.4 10 Reparation.

Efterisolering

Efterisolering af fladt tag

Funktion: Den nye isolering kan lægges direkte oven på det eksisterende tagpap, hvis taget er i god stand. Samtidig kiles den nye isolering op således, at der bliver skabt et svagt fald på det færdige tag.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Årlig inspektion af tagets tilstand.

Periodisk vedligehold:

 • Reparation: Reparation af defekte dele (ingen fast interval).

Godt at vide:

 • Det er ikke tilladt at opføre helt flade tage. Taghældningen skal være mindst 1:40 (2,5%). Hældningen er ofte større, men mindstehældningen gør, at vandet løber af taget. Desuden er kvaliteten af tagpap også blevet meget bedre.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
400 m2 80
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.4 10 Reparation.

Efterisolering af rejst tag

Funktion: I forbindelse med udskiftning af hele tagbelægningen vil det være muligt at isolere udefra mellem tagspærene, inden der evt. etableres et nyt undertag og ny tagbelægning. Det kan være nødvendigt at montere ekstra afstandslægter oven på spærene for at få plads til den ønskede isoleringstykkelse.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Årlig inspektion af tagets tilstand.

Periodisk vedligehold:

 • Reparation: Reparation af defekte dele (ingen fast interval).

Godt at vide:

 • Fordelen ved denne løsning er, at det er muligt at opdatere hele tagkonstruktionen uden at røre ved den indvendige beklædning og rummet bagved. Desuden behøver du ikke at gå på kompromis med det indvendige brugsareal, da efterisoleringen kan foregå udvendigt.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
400 m2 80
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.4 10 Reparation.

Trapper

Stentrappe, udvendig

Materiale/fremstilling: Natursten

Produkt: Granit, marmor, sandsten og skifer.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Af tilstanden af trappen.
  • Revner, forårsaget af utilsigtet brug
  • Gennemsivende vand
  • Nedbrydning af vederlag
  • Rustangreb
  • Samlinger, fuger
  • Lav, mos og algedannelse
 • Rensning: For alle former for snavs, gamle blade og lignende fjernes efter behov med vand og/eller evt. skurebørste.
 • Småreparationer: Der kan være behov for småreparationer, hvis disse tages løbende, kan man forebygge større reparationer.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Ved en periode på 25 år kan der forekomme et behov for større reparationer.

Godt at vide:

 • Sandsten og skifer tåler saltspredning om vinteren, så du kan roligt lægge den på fx din hovedtrappe osv. Ved nogle natursten såsom granit, er det slet ikke nødvendigt med salt om vinteren da de er skridsikre.
 • Ved udvendig vedligehold eller udskiftning af trapper, kan der være behov for stillads mv. (se under Generelt).
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
23000 m2 80
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning. Småreparation.
Periodisk vedligehold 0.9 1 Reparation.

Betontrappe, udvendig

Materiale/fremstilling: Beton fremstilles ved en blanding af cement, vand, sand og sten som tilsætningsstof.

Produkt: Beton, fiberbeton.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Af tilstanden af trappen.
  • Revner, forårsaget af utilsigtet brug
  • Gennemsivende vand
  • Nedbrydning af vederlag
  • Rustangreb
  • Samlinger, fuger
  • Lav, mos og algedannelse
 • Rensning: For alle former for snavs, gamle blade og lignende fjernes efter behov med vand og/eller evt. skurebørste.
 • Småreparationer: Der kan være behov for småreparationer, hvis disse tages løbende, kan man forebygge større reparationer.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Ved en periode på 25 år kan der forekomme et behov for større reparationer.

Godt at vide:

 • Udvendige trapper vedligeholdes som indvendige trapper. Dog med den tilføjelse, at der aldrig må anvendes salt på udvendige trapper. Er det nødvendigt at udføre glatførebekæmpelse må der kun anvendes tø midler der er godkendte til betonoverflader.
 • Reparation af betonskader bør kun udføres af fagfolk, der har viden og erfaring i udbedring af betonskader
 • Ved udvendig vedligehold eller udskiftning af trapper, kan der være behov for stillads mv. (se under Generelt).
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
23000 m2 60
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning. Småreparation.
Periodisk vedligehold 0.9 1 Reparation.

Ståltrappe, udvendig

Materiale/fremstilling: Jern, stål & rustfrit stå

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Af tilstanden af trappen.
  • Revner, forårsaget af utilsigtet brug
  • Gennemsivende vand
  • Nedbrydning af vederlag
  • Rustangreb
  • Samlinger, fuger
  • Lav, mos og algedannelse
 • Rensning: For alle former for snavs, gamle blade og lignende fjernes efter behov med vand og/eller evt. skurebørste.
 • Småreparationer: Der kan være behov for småreparationer, hvis disse tages løbende, kan man forebygge større reparationer.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Ved en periode på 25 år kan der forekomme et behov for større reparationer.

Godt at vide:

 • Udvendige ståltrappe har næsten ingen vedligeholdelse, og samtidig vil en galvaniseret overfladebehandling betyde at man har en trappe som kan modstå alt vind og vejr.
 • Udvendige trapper vedligeholdes som indvendige trapper. Dog med den tilføjelse, at der aldrig må anvendes salt på udvendige trapper. Er det nødvendigt at udføre glatførebekæmpelse må der kun anvendes tø midler der er godkendte til betonoverflader.
 • Ved udvendig vedligehold eller udskiftning af trapper, kan der være behov for stillads mv. (se under Generelt).
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
15000 m2 50
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning. Småreparation.
Periodisk vedligehold 0.9 1 Reparation.

Trætrappe, udvendig

Materiale/fremstilling: Konstruktionstræ

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Af tilstanden af trappen.
  • Revner, forårsaget af utilsigtet brug
  • Gennemsivende vand
  • Nedbrydning af vederlag
  • Rustangreb
  • Samlinger, fuger
  • Lav, mos og algedannelse
 • Rensning: For alle former for snavs, gamle blade og lignende fjernes efter behov med vand og/eller evt. skurebørste.
 • Småreparationer: Der kan være behov for småreparationer, hvis disse tages løbende, kan man forebygge større reparationer.
 • Overfladebehandling: Indvendige trapper der er med i olieret træ flader, skal vedligeholdes ved efterolieres min. 1 gang årligt.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Ved en periode på 10 år kan der forekomme et behov for større reparationer.
 • Normalt kan du vente ca. 10 år med at få malet dit træværk igen.

Godt at vide:

 • Brug ikke sæbespåner, da det udtørrer træet.
 • Grønalger skal fjernes, før du giver træbeskyttelse, ellers binder det dårligt. Påfør et godkendt svampe-/algemiddel.
 • Ved udvendig vedligehold eller udskiftning af trapper, kan der være behov for stillads mv. (se under Generelt).
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
15000 m2 50
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning. Småreparation.
Periodisk vedligehold 1.9 1 Reparation. Overfladebehandling.

Stentrappe, indvendig

Materiale/fremstilling: Natursten

Produkt: Granit, marmor, sandsten og skifer.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Af tilstanden af trappen.
  • Revner, forårsaget af utilsigtet brug
  • Gennemsivende vand
  • Nedbrydning af vederlag
  • Rustangreb
  • Samlinger, fuger
 • Rensning: For alle former for snavs, gamle blade og lignende fjernes efter behov med vand og/eller evt. skurebørste.
 • Småreparationer: Der kan være behov for småreparationer, hvis disse tages løbende, kan man forebygge større reparationer.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Ved en periode på 25 år kan der forekomme et behov for større reparationer.

Godt at vide:

 • Sandsten og skifer tåler saltspredning om vinteren, så du kan roligt lægge den på fx din hovedtrappe osv. Ved nogle natursten såsom granit, er det slet ikke nødvendigt med salt om vinteren da de er skridsikre.
 • Ved udvendig vedligehold eller udskiftning af trapper, kan der være behov for stillads mv. (se under Generelt).
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
26000 m2 100
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning. Småreparation.
Periodisk vedligehold 0.9 1 Reparation.

Betontrappe, indvendig

Materiale/fremstilling: Beton fremstilles ved en blanding af cement, vand, sand og sten som tilsætningsstof.

Produkt: Beton, fiberbeton.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Af tilstanden af trappen.
  • Revner, forårsaget af utilsigtet brug
  • Gennemsivende vand
  • Nedbrydning af vederlag
  • Rustangreb
  • Samlinger, fuger
 • Rensning: For alle former for snavs, gamle blade og lignende fjernes efter behov med vand og/eller evt. skurebørste.
 • Småreparationer: Der kan være behov for småreparationer, hvis disse tages løbende, kan man forebygge større reparationer.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Ved en periode på 25 år kan der forekomme et behov for større reparationer.

Godt at vide:

 • Udvendige trapper vedligeholdes som indvendige trapper. Dog med den tilføjelse, at der aldrig må anvendes salt på udvendige trapper. Er det nødvendigt at udføre glatførebekæmpelse må der kun anvendes tø midler der er godkendte til betonoverflader.
 • Reparation af betonskader bør kun udføres af fagfolk, der har viden og erfaring i udbedring af betonskader
 • Ved indvendig vedligehold eller udskiftning af trapper, kan der være behov for stillads mv. (se under Generelt).
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
26000 m2 100
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning. Småreparation.
Periodisk vedligehold 0.9 1 Reparation.

Ståltrappe, indvendig

Materiale/fremstilling: Jern, stål & rustfrit stå

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Af tilstanden af trappen.
  • Revner, forårsaget af utilsigtet brug
  • Gennemsivende vand
  • Nedbrydning af vederlag
  • Rustangreb
  • Samlinger, fuger
 • Rensning: For alle former for snavs, gamle blade og lignende fjernes efter behov med vand og/eller evt. skurebørste.
 • Småreparationer: Der kan være behov for småreparationer, hvis disse tages løbende, kan man forebygge større reparationer.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Ved en periode på 25 år kan der forekomme et behov for større reparationer.

Godt at vide:

 • Udvendige ståltrappe har næsten ingen vedligeholdelse, og samtidig vil en galvaniseret overfladebehandling betyde at man har en trappe som kan modstå alt vind og vejr.
 • Udvendige trapper vedligeholdes som indvendige trapper. Dog med den tilføjelse, at der aldrig må anvendes salt på udvendige trapper. Er det nødvendigt at udføre glatførebekæmpelse må der kun anvendes tø midler der er godkendte til betonoverflader.
 • Ved indvendig vedligehold eller udskiftning af trapper, kan der være behov for stillads mv. (se under Generelt).
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
14000 m2 100
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning. Småreparation.
Periodisk vedligehold 0.9 1 Reparation.

Trætrappe, indvendig

Materiale/fremstilling: Konstruktionstræ

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Af tilstanden af trappen.
  • Revner, forårsaget af utilsigtet brug
  • Gennemsivende vand
  • Nedbrydning af vederlag
  • Rustangreb
  • Samlinger, fuger
 • Rensning: For alle former for snavs, gamle blade og lignende fjernes efter behov med vand og/eller evt. skurebørste.
 • Småreparationer: Der kan være behov for småreparationer, hvis disse tages løbende, kan man forebygge større reparationer.
 • Overfladebehandling: Indvendige trapper der er med i olieret træ flader, skal vedligeholdes ved efterolieres min. 1 gang årligt.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Ved en periode på 10 år kan der forekomme et behov for større reparationer.
 • Normalt kan du vente ca. 10 år med at få malet dit træværk igen.

Godt at vide:

 • Brug ikke sæbespåner, da det udtørrer træet.
 • Grønalger skal fjernes, før du giver træbeskyttelse, ellers binder det dårligt. Påfør et godkendt svampe-/algemiddel.
 • Ved indvendig vedligehold eller udskiftning af trapper, kan der være behov for stillads mv. (se under Generelt).
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
10000 m2 100
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning. Småreparation.
Periodisk vedligehold 0.9 1 Reparation. Overfladebehandling.

Udearealer

Hegnsmure af tegl

Funktion: Hegnsmure har til funktion at adskille to områder og forhindre fri færdsel mellem dem.

Årligt vedligehold:

 • Rensning: Let rensning årligt.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Af defekte dele (ingen fast interval).

Godt at vide:

 • Hegnsloven beskriver, hvilke rettigheder og pligter grundejer har.
 • Hegnsmure med højde over 1,8 m kræver byggetilladelse.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
2700 m2 50
Årligt vedligehold 0.5 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 1.5 50 Reparation.

Hegnsmure af jern/stål

Funktion: Hegnsmure har til funktion at adskille to områder og forhindre fri færdsel mellem dem.

Årligt vedligehold:

 • Rensning: Let rensning årligt.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Af defekte dele (ingen fast interval).
 • Overfladebehandling: Hvis hegnsmuren er malet, galvaniseret eller pulverlakeret eller har en anden overfladebehandling, bør dette vedligeholdelses iht. producentens anbefalinger.

Godt at vide:

 • Hegnsloven beskriver, hvilke rettigheder og pligter grundejer har.
 • Hegnsmure med højde over 1,8 m kræver byggetilladelse.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
500 m2 40
Årligt vedligehold 1 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 2 1 Reparation.

Hegnsmure af konstruktionstræ

Funktion: Hegnsmure har til funktion at adskille to områder og forhindre fri færdsel mellem dem.

Årligt vedligehold:

 • Rensning: Let rensning årligt.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Af defekte dele (ingen fast interval).
 • Overfladebehandling: Er træet overfladebehandlet af nogen art, bør dette vedligeholdelses iht. producentens anbefalinger.

Godt at vide:

 • Hegnsloven beskriver, hvilke rettigheder og pligter grundejer har.
 • Hegnsmure med højde over 1,8 m kræver byggetilladelse.
 • Generelt er der ikke er behov for vedligeholdelse af trykimprægneret træ, da det i forvejen er blevet gjort meget modstandsdygtigt overfor regn, vind og svamp. Hvis man vil være på den sikre side, kan man dog vælge at give træet en overfladebehandling alligevel.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
700 m2 40
Årligt vedligehold 0.5 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 1.5 50 Reparation.

Hegnsmure af ædeltræ

Funktion: Hegnsmure har til funktion at adskille to områder og forhindre fri færdsel mellem dem.

Årligt vedligehold:

 • Rensning: Let rensning årligt.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Af defekte dele (ingen fast interval).

Godt at vide:

 • Hegnsloven beskriver, hvilke rettigheder og pligter grundejer har.
 • Hegnsmure med højde over 1,8 m kræver byggetilladelse.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
900 m2 40
Årligt vedligehold 0.5 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 1 50 Reparation.

Hegnsmure af hæk

Funktion: Hegnsmure har til funktion at adskille to områder og forhindre fri færdsel mellem dem.

Årligt vedligehold:

 • Vedligehold: Egen side af fælleshækken skal klippes mindst 1 gang årligt (Se Hegnsloven).

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Der kan overtid ske udtynding af hækken, hvis en jævndækning ønskes, skal dette vedligeholdes.

Godt at vide:

 • Hegnsloven beskriver, hvilke rettigheder og pligter grundejer har.
 • Hegnsmure med højde over 1,8 m kræver byggetilladelse.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
300 m2 40
Årligt vedligehold 0.5 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 1 50 Reparation.

Veje, parkeringsarealer, belægninger af natursten

Funktion: Veje, parkeringsarealer, belægninger.  Belægninger naturlige sten er stærke men kan være sårbare overfor vand og frost men pryder flot i haverne og giver et naturligt udseende.

Årligt vedligehold:

 • Rensning: Belægninger vil med tiden blive lidt mørkere pga. afsætninger af organiske og uorganiske urenheder fra luften samt gummi fra dæk. Dette problem kan reduceres ved regelmæssige (2 gange årligt) fejninger samt eventuel rengøring med et rengøringsmiddel.
 • Reparationer: Tætte fuger er med til at binde belægningsstenene sammen og hindre nedtrængende vand der vil kunne ødelægge bæreevnen. Disse skal vedligeholdes årligt, specielt ved fjernelse af ukrudt.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Af defekte dele (ingen fast interval).
 • Reparationer: Lunker er sætninger i belægninger der kan skyldes ind voksende trærødder, for stor trafikbelastning eller sætninger i kloakrør eller bærelag. Lunker bør hurtigst mulig oprettes så vandsamlinger undgås. Disse vil nemlig samle urenheder, alger og mos samt alvorligst. Sående vand trænger ned i bærelaget og sænker dermed bæreevnen.

Godt at vide:

 • Selvom der lægger ukrudtsdug under fliserne, vil der med tiden komme ukrudt i fugerne mellem fliserne.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
800 m2 40
Årligt vedligehold 0.5 1 Rensning. Reparation.
Periodisk vedligehold 1 1 Reparation. Reparation.

Veje, parkeringsarealer, belægninger af beton

Funktion: Veje, parkeringsarealer, belægninger. Stenens fysik og de mange fuger grundet dens størrelse gør at den er robust og at den kan opsuge store bevægelser fra trafik og bliver ikke påvirket af frost.

Årligt vedligehold:

 • Rensning: Belægninger vil med tiden blive lidt mørkere pga. afsætninger af organiske og uorganiske urenheder fra luften samt gummi fra dæk. Dette problem kan reduceres ved regelmæssige (2 gange årligt) fejninger samt eventuel rengøring med et rengøringsmiddel.
 • Reparationer: Tætte fuger er med til at binde belægningsstenene sammen og hindre nedtrængende vand der vil kunne ødelægge bæreevnen. Disse skal vedligeholdes årligt, specielt ved fjernelse af ukrudt.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Af defekte dele (ingen fast interval).

Godt at vide:

 • Selvom der lægger ukrudtsdug under fliserne, vil der med tiden komme ukrudt i fugerne mellem fliserne.
 • Der kan komme alger og lav på især betonfliser, som kan give terrassens overfalde et uens udtryk.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
500 m2 40
Årligt vedligehold 0.5 1 Rensning.
Periodisk vedligehold 1 1 Reparation. Reparation.

Veje, parkeringsarealer, belægninger af tegl

Funktion: Veje, parkeringsarealer, belægninger. Tegl/mursten kan anvendes til belægninger i haven, fx gangstier eller terrasse. Tegl kan fås i mange farver, kan lægges i flotte mønstre og har lang holdbarhed.

Årligt vedligehold:

 • Rensning: Belægninger vil med tiden blive lidt mørkere pga. afsætninger af organiske og uorganiske urenheder fra luften samt gummi fra dæk. Dette problem kan reduceres ved regelmæssige (2 gange årligt) fejninger samt eventuel rengøring med et rengøringsmiddel.
 • Reparationer: Tætte fuger er med til at binde belægningsstenene sammen og hindre nedtrængende vand der vil kunne ødelægge bæreevnen. Disse skal vedligeholdes årligt, specielt ved fjernelse af ukrudt.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Af defekte dele (ingen fast interval).
 • Rensning: Ukrudt i fugerne skal bekæmpes. De fremmer nedbrydningen af belægningens udseende og bæreevne ved at vokse ned i fugerne og samle jord og skidt. En hyppig og regelmæssig indsats med gasbrænder (mens ukrudtet er småt) er en overkommelig måde at holde sin belægning på. Trækkes større ukrudt op af fuger er det vigtig at efterfylde fugerne så disse forsegles med fugemateriale.

Godt at vide:

 • Det kan være meget tidskrævende at anlægge tegl. Det kræver der etableres et godt underlag og ydermere er selve belægningen ikke gør det selv-arbejde, medmindre der kan afsættes den nødvendige tid til projektet.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
600 m2 40
Årligt vedligehold 0.5 1 Rensning. Reparation.
Periodisk vedligehold 1 1 Rensning. Reparation.

Veje, parkeringsarealer, belægninger af asfalt

Funktion: Veje, parkeringsarealer, belægninger. Asfalt består af en blanding af stenmaterialer bundet sammen af bindemidlet Bitumen og anvendes primært på veje og brobelægninger.

Årligt vedligehold:

 • Rensning: Belægninger vil med tiden blive lidt mørkere pga. afsætninger af organiske og uorganiske urenheder fra luften samt gummi fra dæk. Dette problem kan reduceres ved regelmæssige (2 gange årligt) fejninger samt eventuel rengøring med et rengøringsmiddel.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Af skader bør udbedres for at sikre komfortabel færdsel (hver 4 år).
 • Reparationer: Af asfaltslidlag hver 30 år.

Godt at vide:

 • Asfalteringer er følsomme overfor olier og organiske opløsningsmidler. Al spild på belægninger bør derfor så vidt muligt undgås. Opdages et spild bør det fjernes hurtigst muligt ved opsugning med fx kattegrus.
 • En tommelfingerregel siger, at det koster 2-3 gange så meget at rette op på noget forfaldent som at vedligeholde en vej i tide.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
400 m2 40
Årligt vedligehold 2 1 Rensning. Reparation.
Periodisk vedligehold 4 30 Reparation. Reparation.

Vandinstallationer

Vand, stikledninger, brandhaner, vandposte

Funktion: Vandforsyningsnettets funktion er at levere rent vand til forbrugerne gennem stikledning/jordledning, hvor forbrugeren har adgang gennem haner og poste.

Årligt vedligehold:

 • Rensning: For at sikre systemets funktion skal alle aflejringer (anodeslam, klak) fjernes.
 • Inspektion: Der skal foretages tjek af temperaturen i vandrør, koldt-vand scisterner, varmtvandsbeholdere og udstrømningen fra Specialanlæg for væsker -haner for at sikre at temperaturen ligger inden for grænsernes angivet i DS/EN 806-5.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Af defekte dele (ingen fast interval).

Godt at vide:

 • Vedligeholdelse og ansvar for alle ledninger, på nær jordledninger, påhviler vandværket og dermed vandforsyningen. Stikledninger går fra anboringen på forsyningsledningen til forbrugerens matrikel (grundskel).
 • Vandforsyningen kan selv bestemme, hvor stophanen skal placeres. Hvis den placeres på stikledningen, er den vandværkets ejendom, og vandværket skal derfor vedligeholde den. Almindeligvis bliver stophanen placeret i fortovet ved skel.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 80
Årligt vedligehold 0.25 1 Inspektion. Rensning.
Periodisk vedligehold 0.3 1 Reparation.

Forbrugsanlæg (vaske, vaskemaskine mv. inkl. armaturer for vand)

Funktion: Forbrugsanlæg er alle typer anlæg, der udgør et forbrug i det kollektive Forsyningsnet. Vaskemaskiner, opvaskemaskiner og wc-cisterne i almindelige husholdninger betragtes som maskiner.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Systemet skal regelmæssigt kontrolleres visuelt.
 • Rensning: Afkalkning af vaske og armaturer.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Af defekte dele (ingen fast interval).

Godt at vide:

 • Ved valg og placering af varmegiveren tages hensyn til arkitekturen, fremløbstemperaturen og rummenes anvendelse.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 20
Årligt vedligehold 0.25 1 Inspektion. Rensning.
Periodisk vedligehold 1.75 1 Reparation.

Forsyningsanlæg (målere, beholdere mm.)

Funktion: Den del af varme- eller køleanlægget, der forsyner fordelingsanlægget med varme eller køling. Forsyningsanlægget er fx kedelanlæg, fjernvarmeanlæg, varmepumper eller kølemaskine.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Årlig vedligeholdelse af sikringsanordningerne og deres korrekte funktion skal kontrolleres regelmæssigt. Lækagesikring skal ydermere også efterses samt vurdere graden af til kalkning.
 • Rensning: Udslamning af beholdere, samt lækagesikring og afkalkning bør renses 1 til 2 gange om året (interval beskrives i vedligeholdes instruktionerne).
 • Inspektion: I stålbeholdere uden overfladebehandling, bør anoderne kontrollere med ca. 1 års mellem for at undgå tæring.
 • Overfladebehandling: Eventuel overfladebehandling på beholderens inderside bør jævnligt kontrolleres og udbedres om nødvendigt og muligt.

Periodisk vedligehold:

 • Inspektion: I stålbeholdere med overfladebehandling bør eventuelle anoder kontrolleres efter 1 års drift. Ud fra anodens tilstand på dette tidspunkt kan man skønne fremtidige inspektionsintervaller til hver 5 år.
 • Reparationer: Af defekte dele (ingen fast interval).

Godt at vide:

 • Korrosionen i varmforzinket stål kommer ofte på grund af kobberholdigt vand, da der bruges store mængder af rødgods og messing til ventiler, vandmålere, fordeler rør samt kobberlod­dede varmevekslere.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 30
Årligt vedligehold 0.25 1 Inspektion. Rensning.
Periodisk vedligehold 2.75 5 Inspektion. Reparation.

Distributionsanlæg (rør, ventiler mm.)

Funktion: Distributionsanlæg/ fordelingsanlæg kan forsyne med varme, køling og varmt brugsvand. Fordelingssystemet kan fx omfatte rør, kanaler, afspærringsventiler og -spjæld, forindstillingsventiler og -spjæld, pumper, ventilatorer og blandeanlæg.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Gennemgå de synlige installationer årligt for bl.a. rørbrud mv.
 • Inspektion: Kontrol af driftstilstanden ud fra visning af driftsparameter fx temperatur og tryk.
 • Rensning: Skoldning af rørene ved høje temperaturer for at undgå Legionella mv.

Periodisk vedligehold:

 • Reparation: Af defekte dele (ingen fast interval).
 • Udskiftning: Af defekte dele (ingen fast interval).

Godt at vide:

 • Indvendig korrosion kan forekomme både på beholdere og i rør. Korrosionen i varmforzinket stål kommer ofte på grund af kobberholdigt vand, da der bruges store mængder af rødgods og messing til ventiler, vandmålere, fordeler rør samt kobberlod­dede varmevekslere.
 • Installationer, der kræver tilsyn og vedligehold eller har kortere levetid end bygningen, skal være udskiftelige. Alle komponenter, der kræver pasning og vedligehold, skal desuden være let tilgængelige og skal monteres, så arbejdet kan foretages ubesværet og sikkerhedsmæssig forsvarligt.
 • Der findes forskellige typer rør. Hvor rørene kan og må anvendes afhænger af typen. I ældre boliger er det typisk galvaniseret stål, mens man i nyere boliger anvender PEX. De mest anvendte rør materialer er:
  • Galvaniseret stål (varmeforzinket stål)
  • Kobber
  • Rustfrit stål
  • PVC (polyvinylchlorid)
  • PEX (krydsbundet polythylen)
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 60
Årligt vedligehold 0.25 1 Inspektion. Resning.
Periodisk vedligehold 0.75 1 Reparation. Udskiftning.

Forbrugsanlæg (diverse aftapninger mm.)

Funktion: Forbrugsanlæg levere vand til forbrugeren, gennem vandhaner.

Årligt vedligehold:

 • Rensning: Årlig rens og afkalkning af hanetuden. Varmeflader skal holdes rene for at sikre god overføring af varmen. Varmeflader bør derfor med jævne mellemrum inspiceres og efter behov udsyres eller renses manuelt. Risikoen for kalkafsætning på varmefladen er højere, jo højere temperaturen på varmemediet er.

Periodisk vedligehold:

 • Udskiftning: Det aktive kulfilter/vandfilter som renser vandet, skal også udskiftes hvert 6 år afhængig af forbrug.

Godt at vide:

 • Hvis nitratindholdet i drikkevandet er over 50 milligram pr. liter, bør ejendommens vandforsyning gås igennem for at standse forureningen.
 • Korrosionen i varmforzinket stål kommer ofte på grund af kobberholdigt vand, da der bruges store mængder af rødgods og messing til ventiler, vandmålere, fordeler rør samt kobberlod­dede varmevekslere.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 30
Årligt vedligehold 0.25 1 Resning.
Periodisk vedligehold 0.75 6 Udskiftning.

Sprinkleranlæg

Funktion: Et sprinkleranlægs funktion er, at det med vand kan slukke en brand i dens begyndelse eller kontrollere en brand, indtil anden brandbekæmpelse tager over, og som kan afgive alarm til redningsberedskabet. Sprinkleranlægget kan desuden aktivere andre brandtekniske installationer.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Af alarmer og den generelle funktion af sprinkleranlægget.

Periodisk vedligehold:

 • Kontrol: Vand-/lufttanke der forsyner sprinkleranlægget skal kontrolleres jævnligt. Tanken bliver udluftet med jævne mellemrum for at holde brintindholdet under eksplosionsgrænsen.

Godt at vide:

 • I Bygningsreglementet og i Beredskabsstyrelsens Tekniske forskrifter står det beskrevet, hvor der skal være sprinkleranlæg til brandslukning. Myndighederne kræver også ved visse former af anvendelse af bygninger installation af sprinkleranlæg.
 • Hvis man frivilligt vælger at installere sprinkleranlæg i en bygning i Danmark, vil man alt efter omstændighederne kunne få tilladelse til at øge brandsektionsstørrelsen.
 • Forsikringsselskaberne kan også stille krav til installation af sprinkleranlæg i en bygning.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 40
Årligt vedligehold 0.25 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.75 1 Kontrol.

Vandrensningsanlæg

Funktion: Private rensningsanlæg er mindre enheder, der kan indsættes i køkkenskabe og monteres enten før eller efter vandvarmeren, hvor de på hver sin måde renser vandet, inden du bruger det i boligen.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Opsyn med tæringer, utætheder m.v.
 • Rensning: Årlig rens af kulfilter, hvis anlægget benytter det.

Periodisk vedligehold:

 • Udskiftning: Ved renseanlæg med kulfilter. Kulfilteret kan være en mulig bakteriebombe, hvis det ikke bliver gjort rent jævnligt og vedligeholdt omhyggeligt. Det skal fx skiftes, hvis du har været på ferie i 14 dage.

Godt at vide:

 • Der findes mange forskellige private vandrensningsanlæg. Nogle der renser vandet mere end myndighederne stiller krav om, andre kan blødgøre vandet, således mindre eller ingen afkalkning er nødvendigt.
 • Et drikkevandsanlæg, der gør brug af omvendt osmose, trykker vandet igennem et meget fintmasket filter, hvor vandmolekylerne spaltes og samles igen under tryk. Det fintmaskede filter fjerner op mod 99 procent af alle bakterier fra vandet og fjerner ca. 95 procent af de op mod 300.000 stoffer, der er i vandet. For eksempel fjernes eller nedsættes indholdet af pesticider, hormoner, uorganiske mineraler og nitrit.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 30
Årligt vedligehold 0.25 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.75 1 Reparation.

Varmeinstallationer

Fjernvarme, stikledninger

Funktion: Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som stikledningen.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Ledningsejere skal sikre, at eksisterende stik- og distributionsledninger til stadighed lever op til sikkerhedskravene.

Periodisk vedligehold:

 • Reparation: Ledningsejer skal systematisk med passende mellemrum foretage lækagesøgning på ledningsnettet. Hyppigheden og omfang baseres på ledningsnettets driftsbetingelser og risikopotentiale. Fabrikantens anvisninger skal følges for komponenter, udstyr og apparater.

Godt at vide:

 • Stikledningen indføres normalt gennem den ydermur i ejendommen, der er nærmest forsyningsledningen. Stikledningen afsluttes normalt umiddelbart inden for ydermuren med to hovedventiler.
 • Stikledningen skal placeres min. 0,7 m fra vandstikledningen og må ikke placeres over denne, ligesom stikledningen ikke må placeres over eller i umiddelbar nærhed af kloakledninger, tagbrønde mm.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 40
Årligt vedligehold 0.25 1 Inspektion. Vedligeholdelse.
Periodisk vedligehold 0.25 1 Reparation.

Tanke for olie og gas

Funktion: Tanke til olie og gas kan være placeret indendørs eller udendørs og enten over jord eller nedgravet.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Eftersyn af tanke.

Periodisk vedligehold:

 • Reparation: Det kan over tid være nødvendigt at foretage reparationer.
 • Renovering: Ved renovering og ændring af et tankanlæg skal de renoverede og ændrede dele af anlægget bringes i overensstemmelse med den gældende Tankbekendtgørelse.

Godt at vide:

 • Siden september 2005 har lovgivningen stillet krav om, at små olietanke i villaer skal sløjfes, når de har en vis alder. Som hovedregel skal nedgravede ståltanke udskiftes efter 40 eller 50 års brug, mens ståltanke, der står over jorden, skal udskiftes efter 30 eller 40 år. Nedgravede olietanke af plast skal sløjfes efter 45 år. Tanke af plast over jord skal sløjfes efter 25 år, hvis de har én væg, og efter 40 år, hvis væggen er dobbelt
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
stk 40
Årligt vedligehold 0.25 1 Inspektion.
Periodisk vedligehold 0.25 1 Reparation.

Ledninger mm. for jordvarme

Funktion: Jordvarmen udnytter den oplagrede, passive solenergi i jordens øverste lag. Et jordvarmeanlæg består af en lang slange og en varmepumpe. Slangen graves ned i jorden – jo længere slangen er, jo mere varme og energi kan den trække ud af jorden.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Serviceeftersyn årligt.
 • Rensning: Filter i pumpen skal renses årligt.

Periodisk vedligehold:

 • Reparation: Af ledningerne i jorden.

Godt at vide:

 • For hver kvadratmeter, der ønsker opvarmet i bygning, skal der tilsvarende bruges 2-3 m2 af udendørsarealet.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m 40
Årligt vedligehold 0.25 1 Inspektion. Rensning.
Periodisk vedligehold 0.25 1 Reparation. Renovering.

Køleanlæg

Funktion: Køleanlæg betegner aggregater, varmepumper mm., som frembringer eller fremfører køling til fordeling i bygningen. Køleanlæg vil ofte være baseret på el, gas, olie mv.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Bygningsejer skal efterse og sikre et tæt og sikkert anlæg fx ved ejendomsfunktionær eller via serviceaftale med ekstern leverandør.
 • Pasning: Løbende pasning og justering af anlægget i henhold til leverandørens specifikationer.

Periodisk vedligehold:

 • Reparation: Bygningsejer skal om fornødent udbedre skader og utætheder på forsyningsanlæg.
 • Udskiftning af defekte dele: Automatik, regulering mv. har ofte kortere levetid end selve køleaggregatet og skal derfor hyppigere skiftes ud.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 20
Årligt vedligehold 0.5 1 Inspektion. Vedligeholdelse.
Periodisk vedligehold 2.5 1 Reparation.

Varmeforsyningsanlæg

Funktion: Varmeforsyningsanlæg betegner kedler, varmevekslere, målere mm., som frembringer eller fremfører varme til fordeling i bygningen. Varmeforsyningsanlæg vil ofte være baseret på fjernvarme, men kan også være baseret på el, gas, olie mv. Automatik til regulering, herunder termostater, kan være mekanisk styret eller digitalt styret.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Bygningsejer skal efterse og sikre et tæt og sikkert anlæg fx ved ejendomsfunktionær eller via serviceaftale med ekstern leverandør.
 • Pasning: Løbende pasning og justering af anlægget i henhold til leverandørens specifikationer.

Periodisk vedligehold:

 • Reparation: Bygningsejer skal om fornødent udbedre skader og utætheder på forsyningsanlæg.
 • Udskiftning af defekte dele: Automatik, regulering mv. har ofte kortere levetid end selve forsyningsenheden (fx fjernvarmeunit) og skal derfor hyppigere skiftes ud.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 20
Årligt vedligehold 0.5 1 Inspektion. Vedligeholdelse.
Periodisk vedligehold 0.5 1 Reparation.

Distributionsanlæg – stålrør

Funktion: Distributionsanlæg betegner de rør, ventiler mv., som er nødvendige for at fordele varme i bygningen. Rør mv. kan være placeret synligt eller indbygget fx placeret under gulv. Rør vil typisk være lavet af jern/stål, kobber eller plast.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Bygningsejer skal sikre, at eksisterende distributionsanlæg er tætte.

Periodisk vedligehold:

 • Reparation: Bygningsejer skal om fornødent udbedre skader og utætheder på distributionsanlæg.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 30
Årligt vedligehold 0.25 1 Inspektion. Vedligeholdelse.
Periodisk vedligehold 4.8 1 Reparation.

Distributionsanlæg – kobberrør

Funktion: Distributionsanlæg betegner de rør, ventiler mv., som er nødvendige for at fordele varme i bygningen. Rør mv. kan være placeret synligt eller indbygget fx placeret under gulv. Rør vil typisk være lavet af jern/stål, kobber eller plast.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Bygningsejer skal sikre, at eksisterende distributionsanlæg er tætte.

Periodisk vedligehold:

 • Reparation: Bygningsejer skal om fornødent udbedre skader og utætheder på distributionsanlæg.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 80
Årligt vedligehold 0.25 1 Inspektion. Vedligeholdelse.
Periodisk vedligehold 0.75 1 Reparation.

Distributionsanlæg – plastrør

Funktion: Distributionsanlæg betegner de rør, ventiler mv., som er nødvendige for at fordele varme i bygningen. Rør mv. kan være placeret synligt eller indbygget fx placeret under gulv. Rør vil typisk være lavet af jern/stål, kobber eller plast.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Bygningsejer skal sikre, at eksisterende distributionsanlæg er tætte.

Periodisk vedligehold:

 • Reparation: Bygningsejer skal om fornødent udbedre skader og utætheder på distributionsanlæg.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 80
Årligt vedligehold 0.25 1 Inspektion. Vedligeholdelse.
Periodisk vedligehold 0.75 1 Reparation.

Forbrugsanlæg (varme)

Funktion: Forbrugsanlæg (varme) betegner de varmeflader, radiatorer, varmeventilatorer, lokal automatik og regulering mm., som styrer og afgiver varmen til bygningens rum. Forbrugsanlæg vil ofte være synligt placeret på væg under vinduer, men kan også være gemt bag en form for afskærmning. Forbrugsanlæg kan også være integreret som fx loftspaneler. Automatik til regulering , herunder termostater, kan være mekanisk styret eller digitalt styret.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Bygningsejer skal sikre, at eksisterende forbrugsanlæg er tætte.
 • Udluftning: Bygningsejer skal evt. udlufte forbrugsanlæg for at fjerne indtrængen luft, der kan få radiatorer til at støje (“banke”).

Periodisk vedligehold:

 • Reparation: Bygningsejer skal om fornødent udbedre skader og utætheder på forbrugsanlæg.
 • Udskiftning af defekte dele: Automatik, regulering mv. (termostater) har ofte kortere levetid end selve varmefladen og skal derfor hyppigere skiftes ud. Bygningsejer skal om fornødent udbedre skader og utætheder på forbrugsanlæg.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 40
Årligt vedligehold 0.25 1 Inspektion. Vedligeholdelse.
Periodisk vedligehold 0.75 1 Reparation.

Forbrugsanlæg (køling)

Funktion: Forbrugsanlæg (køling) betegner de fordampere, køleflader, regulering, automatik mm., som styrer og afgiver køling til bygningens rum. Forbrugsanlæg (køling) vil typisk være ved indblæsning af afkølet luft eller være integreret som loftspaneler. Automatik til regulering , herunder termostater, kan være mekanisk styret eller digitalt styret.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Bygningsejer skal sikre, at eksisterende forbrugsanlæg er tætte.

Periodisk vedligehold:

 • Reparation: Bygningsejer skal om fornødent udbedre skader og utætheder på forbrugsanlæg.
 • Udskiftning af defekte dele: Automatik, regulering mv. (termostater) har ofte kortere levetid end selve kølefladen og skal derfor hyppigere skiftes ud. Bygningsejer skal om fornødent udbedre skader og utætheder på forbrugsanlæg.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 40
Årligt vedligehold 0.25 1 Inspektion. Vedligeholdelse.
Periodisk vedligehold 0.75 1 Reparation.

Ventilation

Forsyningsanlæg (ventilationscentraler mm.)

Funktion: Betjener flere rum eller boliger. Luftbehandlingen foregår centralt, ofte via. Et aggregat, hvorfra luften æres via ventilationskanaler til betjeningsområdet.

Årligt vedligehold:

 • Rensning: Rensningen kan foregå manuelt eller mekanisk. Den mekaniske rensning vil normal foregå med en roterende aksel.
 • Inspektion: Efterse komponenter hver år.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Af defekte dele.

Godt at vide:

 • Energispare tiltag indenfor ventilation må ikke give anledning til kulde og trækgener samt støjgener (den foreslåede løsning skal i alle tilfælde støje mindre end den eksisterende løsning).
 • Med en varmegenvindings anlæg kan der opnås en besparelse i varmeregningen, da varmegenvind anlægget genbruger den varme luft i huset.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 25
Årligt vedligehold 1.5 1 Inspektion. Vedligeholdelse.
Periodisk vedligehold 6 1 Reparation.

Distributionsanlæg (rør, ventiler mm.)

Funktion: Ved distributionsanlægget forstås røranlægget der går fra forsyningslægget (ventilationscentral mv.) og frem til udtags poster i rum eller lejligheder mv.

Årligt vedligehold:

 • Rensning: Varme- og køleflader kræver kun lidt pasning, men for at undgå reduktion af anlæggets ydelse skal fladerne efterses og eventuelt renses ca. 1 gang årligt. Rensningen kan foregå manuelt eller mekanisk. Den mekaniske rensning vil normalt foregå med en roterende aksel.
 • Inspektion: Visuel kontrol af kanalsystemet, som skal medvirke til valg af rensemetoden, kan ske igennem indbyggede renselemme, aftagelige kanalstykker, riste eller anemostater, ved hjælp af kameravogn eller lignede. Materialet kan vedlægges den endelig afleveringsrapport som dokumentation.

Periodisk vedligehold:

 • Reparationer: Af rør og ventiler.
 • Inspektion: Periodisk eftersyn af kanalsystemet.

Godt at vide:

 • Ved vedligeholdelse eller udskiftning af ventilationsrør og ventiler, kan der være behov for stillads mv. (se under Generelt).
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
400 m2 50
Årligt vedligehold 0.2 1 Inspektion. Vedligeholdelse.
Periodisk vedligehold 0.3 1 Reparation.

Forbrugsanlæg (armaturer, emhætter, aftrækshætter mm.)

Funktion: En sammenhængende enhed som indeholder udstyr, der aktivt kan styres af ejeren af et forbrugsanlæg, enten særskilt eller som en del af aggregeringen af forbrug gennem en tredjepart.

Årligt vedligehold:

 • Kulfiltret skal normalt udskiftes 1-2 gange om året afhængigt af, hvor meget du bruger emhætten. Nogle skal dog udskiftes ca. hver 3 måned. Læs i brugsanvisningen, hvor ofte dit skal skiftes.

Periodisk vedligehold:

 • Inspektion: Periodisk eftersyn af forbrugsanlægget (interval fastsættes udefra producentens anbefalinger).

Godt at vide:

Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
m2 25
Årligt vedligehold 0.25 1 Inspektion. Vedligeholdelse.
Periodisk vedligehold 0.75 1 Reparation.

Vinduer og udvendige døre

Produkter

Ståldøre

Materiale/fremstilling: Stål

Årligt vedligehold:

 • Eftersyn: Døre/vinduer og skal efterses mindst 2 gange om året og hængsler smøres.
 • Rensning: 1 gang årligt skal overfladen på dør og karm rengøres. Dette gøres for at opretholde levetiden på malingen/lakering på døren.

Periodisk vedligehold:

 • Reparation: Der kan efter kortere tid, være brug for efterjustering. Dette skal gøres i karmskruer/ adjufixen, hvor luften mellem dør og karm skal være ensartet.
 • Udskiftning: Efter tid kan man opleve at døre og vinduer mister deres tæthed, man kan forlænge vinduet levetid ved at udskifte en gummiliste.

Godt at vide

 • Misfarvninger kan forekomme hvis ikke rengøring af døren foretages.
 • Værktøj som skal bruges til rengøring, er følgende:
  • Mild sæbe med vand
  • Fnugfri klude, som ikke må være slibende
  • Blød børste eller en svamp
 • Ved rengøring af døren må der ikke bruges en vandslange, da dette kan medføre defekter i glas enheder, og tillade vand at komme ind i strukturen.
 • Undgå at bruge metal redskaber, barberblade eller andre skarpe genstande og slibende rengøringsmidler. De kan beskadige dørens overflader, ridse glas og fjerne belægninger. Undgå overdreven gnidning og over-rengøring, og rengør og skyl ét område ad gangen.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
10000 m2 60
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning. Reparation.
Periodisk vedligehold 0.9 10 Overfladebehandling.

Aluminiumsdøre

Materiale/fremstilling: Aluminium

Årligt vedligehold:

 • Eftersyn: Døre/vinduer og karm skal efterses mindst 2 gange om året og hængsler smøres .
 • Rensning: 1 gang årligt skal overfladen på dør og karm rengøres. Dette gøres for at opretholde levetiden på malingen/lakering på døren.

Periodisk vedligehold:

 • Udskiftning: Efter tid kan man opleve at døre og vinduer mister deres tæthed, man kan forlænge vinduet levetid ved at udskifte en gummiliste.

Godt at vide

 • Hvis aluminiummets lakering beskadiges, kan den ikke repareres, uden at det er synligt. Vinduet/døren bliver dog ikke ringere af en ridse i lakken, da aluminium dækkes af et beskyttende lag korrosions materiale, hvis det korroderer.
 • Undgå at bruge metal redskaber, barberblade eller andre skarpe genstande og slibende rengøringsmidler. De kan beskadige dørens overflader, ridse glas og fjerne belægninger. Undgå overdreven gnidning og over-rengøring, og rengør og skyl ét område ad gangen.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
10000 m2 60
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning. Reparation.
Periodisk vedligehold 0.4 10 Overfladebehandling.

Trædøre

Materiale/fremstilling: Træ

Årligt vedligehold:

 • Eftersyn: Døre/vinduer og karm skal efterses mindst 2 gange om året og hængsler smøres.
 • Rensning: 1 gang årligt skal overfladen på dør og karm rengøres. Dette gøres for at opretholde levetiden på malingen/lakering på døren.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling:
 • Hårdtrævinduer – Oliering skal ske hvert 3 år.
 • Kernetræsvinduer – Malerbehandling skal ske hvert 10 år. Ses typisk i ældre boliger.
 • Standard trævinduer – Malerbehandling skal ske hvert 6 år
 • Udskiftning: Efter tid kan man opleve at døre og vinduer mister deres tæthed, man kan forlænge vinduet levetid ved at udskifte en gummiliste.

Godt at vide

 • I modsætning til plast- og træ/ alu. vinduer, som ikke kræver megen udvendig pasning, skal trævinduer jævnligt males. På selv de bedste vinduer nedbrydes først malingen og derefter selve træværket, hvis de ikke behandles.
 • Når først trævinduer er sat helt i stand og har fået den rigtige overfladebehandling, kræver de ikke ret meget vedligehold.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
7000 m2 40
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning. Reparation.
Periodisk vedligehold 1.9 10 Overfladebehandling.

Massiv trædøre

Materiale/fremstilling: Træ

Årligt vedligehold:

 • Eftersyn: Døre/vinduer og karm skal efterses mindst 2 gange om året og hængsler smøres.
 • Rensning: 1 gang årligt skal overfladen på dør og karm rengøres. Dette gøres for at opretholde levetiden på malingen/lakering på døren.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling:
 • Hårdtrævinduer – Oliering skal ske hvert 3 år.
 • Kernetræsvinduer – Malerbehandling skal ske hvert 10 år. Ses typisk i ældre boliger.
 • Standard trævinduer – Malerbehandling skal ske hvert 6 år
 • Udskiftning: Efter tid kan man opleve at døre og vinduer mister deres tæthed, man kan forlænge vinduet levetid ved at udskifte en gummiliste.

Godt at vide

 • I modsætning til plast- og træ/ alu. vinduer, som ikke kræver megen udvendig pasning, skal trævinduer jævnligt males. På selv de bedste vinduer nedbrydes først malingen og derefter selve træværket, hvis de ikke behandles.
 • Når først trævinduer er sat helt i stand og har fået den rigtige overfladebehandling, kræver de ikke ret meget vedligehold.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
10000 m2 60
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning. Reparation.
Periodisk vedligehold 0.9 10 Overfladebehandling.

Plastdøre

Materiale/fremstilling: Plast/PVC

Årligt vedligehold:

 • Eftersyn: Døre/vinduer og karm skal efterses mindst 2 gange om året og hængsler smøres.
 • Rensning: 1 gang årligt skal overfladen på dør og karm rengøres. Dette gøres for at opretholde levetiden på malingen/lakering på døren.

Periodisk vedligehold:

 • Udskiftning: Efter tid kan man opleve at døre og vinduer mister deres tæthed, man kan forlænge vinduet levetid ved at udskifte en gummiliste.

Godt at vide

 • Rammerne skal ikke males. Går plastvinduer/døre i stykker, kan de ikke repareres, og du er nødt til at skifte dem ud.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
5000 m2 30
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning.
Periodisk vedligehold 0.9 10 Overfladebehandling.

Støbejernsvinduer

Materiale/fremstilling: Stål

Årligt vedligehold:

 • Eftersyn: Døre/vinduer og skal efterses mindst 2 gange om året og hængsler smøres.
 • Rensning: 1 gang årligt skal overfladen på dør og karm rengøres. Dette gøres for at opretholde levetiden på malingen/lakering på døren.

Periodisk vedligehold:

 • Reparation: Der kan efter kortere tid, være brug for efterjustering. Dette skal gøres i karmskruer/ adjufixen, hvor luften mellem dør og karm skal være ensartet.
 • Udskiftning: Efter tid kan man opleve at døre og vinduer mister deres tæthed, man kan forlænge vinduet levetid ved at udskifte en gummiliste.

Godt at vide

 • Misfarvninger kan forekomme hvis ikke rengøring af døren foretages.
 • Værktøj som skal bruges til rengøring, er følgende:
  • Mild sæbe med vand
  • Fnugfri klude, som ikke må være slibende
  • Blød børste eller en svamp
 • Ved rengøring af døren må der ikke bruges en vandslange, da dette kan medføre defekter i glas enheder, og tillade vand at komme ind i strukturen.
 • Undgå at bruge metal redskaber, barberblade eller andre skarpe genstande og slibende rengøringsmidler. De kan beskadige dørens overflader, ridse glas og fjerne belægninger. Undgå overdreven gnidning og over-rengøring, og rengør og skyl ét område ad gangen.
 • Ved udskiftning af vinduer i etageejendomme, kan den periodiske vedligeholdelse være større end noteret her, grundet behov for stillads ifm. udskiftningen.
 • Ved udskiftning af ældre vinduer (fra 1950-1977), skal der tages forbehold for PCB i fuger mv.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
7000 m2 60
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning. Reparation.
Periodisk vedligehold 0.9 10 Overfladebehandling.

Træ/alu vinduer

Materiale/fremstilling: Aluminium

Årligt vedligehold:

 • Eftersyn: Døre/vinduer og karm skal efterses mindst 2 gange om året og hængsler smøres .
 • Rensning: 1 gang årligt skal overfladen på dør og karm rengøres. Dette gøres for at opretholde levetiden på malingen/lakering på døren.

Periodisk vedligehold:

 • Udskiftning: Efter tid kan man opleve at døre og vinduer mister deres tæthed, man kan forlænge vinduet levetid ved at udskifte en gummiliste.

Godt at vide

 • Hvis aluminiummets lakering beskadiges, kan den ikke repareres, uden at det er synligt. Vinduet/døren bliver dog ikke ringere af en ridse i lakken, da aluminium dækkes af et beskyttende lag korrosions materiale, hvis det korroderer.
 • Undgå at bruge metal redskaber, barberblade eller andre skarpe genstande og slibende rengøringsmidler. De kan beskadige dørens overflader, ridse glas og fjerne belægninger. Undgå overdreven gnidning og over-rengøring, og rengør og skyl ét område ad gangen.
 • Ved udskiftning af vinduer i etageejendomme, kan den periodiske vedligeholdelse være større end noteret her, grundet behov for stillads ifm. udskiftningen.
 • Ved udskiftning af ældre vinduer (fra 1950-1977), skal der tages forbehold for PCB i fuger mv.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
5000 m2 60
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning. Reparation.
Periodisk vedligehold 0.4 10 Overfladebehandling.

Trævinduer

Materiale/fremstilling: Træ

Årligt vedligehold:

 • Eftersyn: Døre/vinduer og karm skal efterses mindst 2 gange om året og hængsler smøres.
 • Rensning: 1 gang årligt skal overfladen på dør og karm rengøres. Dette gøres for at opretholde levetiden på malingen/lakering på døren.

Periodisk vedligehold:

 • Hårdtrævinduer – Oliering skal ske hvert 3 år.
 • Kernetræsvinduer – Malerbehandling skal ske hvert 10 år. Ses typisk i ældre boliger.
 • Standard trævinduer – Malerbehandling skal ske hvert 6 år
 • Udskiftning: Efter tid kan man opleve at døre og vinduer mister deres tæthed, man kan forlænge vinduet levetid ved at udskifte en gummiliste.

Godt at vide

 • I modsætning til plast- og træ/ alu. vinduer, som ikke kræver megen udvendig pasning, skal trævinduer jævnligt males. På selv de bedste vinduer nedbrydes først malingen og derefter selve træværket, hvis de ikke behandles.
 • Når først trævinduer er sat helt i stand og har fået den rigtige overfladebehandling, kræver de ikke ret meget vedligehold.
 • Ved udskiftning af vinduer i etageejendomme, kan den periodiske vedligeholdelse være større end noteret her, grundet behov for stillads ifm. udskiftningen.
 • Ved udskiftning af ældre vinduer (fra 1950-1977), skal der tages forbehold for PCB i fuger mv.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
4000 m2 50
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning. Reparation.
Periodisk vedligehold 1.9 10 Overfladebehandling.

Massive trævinduer

Materiale/fremstilling: Træ

Årligt vedligehold:

 • Eftersyn: Døre/vinduer og karm skal efterses mindst 2 gange om året og hængsler smøres.
 • Rensning: 1 gang årligt skal overfladen på dør og karm rengøres. Dette gøres for at opretholde levetiden på malingen/lakering på døren.

Periodisk vedligehold:

 • Overfladebehandling:
 • Hårdtrævinduer – Oliering skal ske hvert 3 år.
 • Kernetræsvinduer – Malerbehandling skal ske hvert 10 år. Ses typisk i ældre boliger.
 • Standard trævinduer – Malerbehandling skal ske hvert 6 år
 • Udskiftning: Efter tid kan man opleve at døre og vinduer mister deres tæthed, man kan forlænge vinduet levetid ved at udskifte en gummiliste.

Godt at vide

 • I modsætning til plast- og træ/ alu. vinduer, som ikke kræver megen udvendig pasning, skal trævinduer jævnligt males. På selv de bedste vinduer nedbrydes først malingen og derefter selve træværket, hvis de ikke behandles.
 • Når først trævinduer er sat helt i stand og har fået den rigtige overfladebehandling, kræver de ikke ret meget vedligehold.
 • Ved udskiftning af vinduer i etageejendomme, kan den periodiske vedligeholdelse være større end noteret her, grundet behov for stillads ifm. udskiftningen.
 • Ved udskiftning af ældre vinduer (fra 1950-1977), skal der tages forbehold for PCB i fuger mv.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
7000 m2 60
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning. Reparation.
Periodisk vedligehold 0.9 10 Overfladebehandling.

Plastvinduer

Materiale/fremstilling: Plast/PVC

Årligt vedligehold:

 • Eftersyn: Døre/vinduer og karm skal efterses mindst 2 gange om året og hængsler smøres.
 • Rensning: 1 gang årligt skal overfladen på dør og karm rengøres. Dette gøres for at opretholde levetiden på malingen/lakering på døren.

Periodisk vedligehold:

 • Udskiftning: Efter tid kan man opleve at døre og vinduer mister deres tæthed, man kan forlænge vinduet levetid ved at udskifte en gummiliste.

Godt at vide

 • Rammerne skal ikke males. Går plastvinduer/døre i stykker, kan de ikke repareres, og du er nødt til at skifte dem ud.
 • Ved udskiftning af vinduer i etageejendomme, kan den periodiske vedligeholdelse være større end noteret her, grundet behov for stillads ifm. udskiftningen.
 • Ved udskiftning af ældre vinduer (fra 1950-1977), skal der tages forbehold for PCB i fuger mv.
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
4000 m2 50
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning.
Periodisk vedligehold 0.9 10 Overfladebehandling.

Rudeskift

Udskiftning af termo- med energirude

Funktion: Både enkeltlagsruder i gamle vinduer og termoruder i nyere vinduer kan gå i stykker og udskiftes.

Årligt vedligehold:

 • Inspektion: Efterse vinduet/ruden for sprækker og utætheder.
 • Rensning: 1 gang årligt skal overfladen rengøres for at sikre udsyn.

Periodisk vedligehold:

 • Udskiftning: Efter tid kan man opleve at døre/vinduer mister deres tæthed, man kan forlænge vinduet levetid ved at udskifte en gummiliste.

Godt at vide

 • Er ruden gået itu eller punkteret, hvis forseglingen er blevet brudt, skal dette udbedes ved en udskiftning af ruden. Er der dug mellem glaslagene, er det et klart tegn på, at ruden er punkteret. Den punkterede rude er mest et problem, fordi duggen giver et dårligere udsyn. Rent isoleringsmæssigt har det mindre betydning. Ikke desto mindre bør en punkteret termorude udskiftes
Enhedspris Enhed % Interval Levetid Beskrivelse
2000 m2 50
Årligt vedligehold 0.1 1 Inspektion. Rensning.
Periodisk vedligehold 0.9 10