3.6.18
Rettet fejl ved eksport af "Sammenligning af alternativer" til regneark.
3.6.17
Mulighed for at inddatere renovering uden anskaffelsespris.
Opdatering af levetidstabel.
Engelsk skabelon opdateret.
Beskrivelsemedtages nu, når en række erstattes med een ny række.
Sidst anvendte filer bliver nu forsøgt synkroniseret mellem to eller flere åbne vinduer i LCCbyg.
Der kan nu indlæses billedfiler i JFIF billedformat.
Rækkefølge af indsatte rækker ændret.
Diverse opdatering af brugergrænsefladen, bl.a. rækketypeikoner i biblioteket.
Rettet brug af byggeindeks som prisudvikling på tom række i den engelske skabelon.
Rettet søgning, så der også findes ord når de indeholder store bogstaver.
Rettet fejl ved eksport af tekstsektion.
Tabelfarver vises nu korrekt i rapport og tabel.
Rettet fejl der resulterede i crash ved dobbeltklik på rapportsektion.
3.6.13
Rettet en fejl der resulterede i at nogle projekter ikke kunne gemmes.
 Diverse mindre tilretninger
3.6.11
Skabelonside tilrettet.
Biblioteket - renholdsopgaver omdøbt.
Bedre fejlmeddelelse ved låst Pdf.
Tilretning af Pdf, overskrifter følger nu bedre efterfølgende tekstindhold.
Låst enhed på rækker med CO2 nøgletal.
Udvidet seneste åbnede fil til 10 filer.
Rettet crash når forudsætningssæt slettedes.
Rettet manglende regnearksimport af gruppekode, vedligeholds- og genoprettelsesprocenter i biblioteket. 
Fjernet betasektion fra Rapportafsnit. 
3.6.8
Nyt installationsprogram.
Autoopdatering
Ny fane med projekttitel og stamoplysninger.
Funktioner til import, eksport og fletning af alternativer fra regneark.
Ny brugergrænseflade til nøgletalsbiblioteket.
Ny måde at indsætte, udskifte og opdele rækker på.
Resultater på gruppe og række niveau.
Visning af årsomkostning i løbende resultater.
Nye rapportafsnit, der bl.a. kan vise alle rækker med noter og beskrivelser.
Ny farvekodning af brugers egne nøgletal.
Nyt hjælpesystem.
Tilretning af brugergrænsefladen for forudsætninger.
Fejlrettelser og optimeringer.
3.4.8
Rettet en fejl der  fik programmet til at gå ned, når man klikkede på "Opret alternativ"
3.4.7
Ændret prisudviklinger fra "Byggeindeks" til "Prisudvikling generelt"
Rettet en fejl der forhindrede at nogle 3.2.x projekter ikke kunne indlæses.
Ændret markering af den aktive nøgletalsgruppe til mørk blå.
3.4.6
Rettet en fejl der fik programmet til at gå ned ved bestemte tastetryk i inddatering.
Fjernet muligheden for at skrive tomt navn på alternativ.
3.4.5
Opdateret pagineringsfunktion
Skabelonopdateringer og rettelser.
3.4.3 – RC1 + 3.4.4 – RC2
Pagineringsfunktion til inddatering.
Nye sorteringsfunktioner, bl.a. på rækketype.
Mulighed for at inddatere poster i beregningsperiodens sidste år ( f.eks. år 50).
Dynamisk indholdsikoner på grupper.
Flyttet gruppefarvevælger til gruppeikon.
Lommeregnerfunktionen er nu i alle numeriske inddateringsfelter. 
Ny måde at tilføje egen målsætning til "Målsætninger".
Opdateret inddaterings layout.
Fortryd/gendan på kode felt.
Gennerelle fejlrettelser og skabelontilpasninger.

3.4.2 – Beta 3
Hastighedsoptimering, bl.a. ved asynkron indlæsning af rapporttabeller.
Versionshistorik flyttet til web.
Ny brugerrejse for egne nøgletal, bl.a.:
. . . Fjernet muligheden for eksportere låste kontoplaner.
. . . Mulighed for "Erstat kilde", når man henter sine egne nøgledata ind. 
. . . Ny visning af rækkedetaljer for nøgletal uden redigeringsmulighed.
. . . Den enkle skabelon viser nu også nøgletalsrækkedetaljer.
Forbedring af responsivt layout i indatering.
Kommentarfelt nu tilgængeligt for alle rækkedetaljer i inddatering.
Bedre filnavns forslag ved gem/gem rapport.
Eksporterede regnearks infoark viser nu link til web.
Tilretning af skabeloner.
Opstramning af startskærm.
3.4.1 – Beta 2
Rettet udregning af restværdi.
Tilrettet skabeloner
Genetableret import af v 2.2.x (.xml) projekter.
3.4.0 – Beta 1
Ny levetidstabel med flere detaljeringsgrader.
Ny kontoplan med bygningstyper.
Ny Prisudvikling (Bygge indeks) på bygningsdele.
Nyt format til regneark import/eksport af nøgletal.
Ny brugergrænseflade til kontoplaner.
Funktioner flyttet fra faner til toolbar.
Mulighed for at erstatte rækker.
Mulighed for sortering i inddatering.
Forudsætninger flyttet til inddateringsgruppe.
Responsiv tilretning af brugergrænsefladen.
3.2.17

Slutår kan sættes til mindre end startår i gruppeegenskaber. [fix]
Arvede gruppeegenskaber vises ikke med grøn. [fix]
Hvis gruppeegenskaber slettes, hopper de ikke tilbage til default, men melder i stedet fejl. [fix]
Dobbelte grupper ved ctrl+z. [fix]
Navn på låst kilde/kontoplan kan ændres selvom kontoplanen er låst. [fix]
CO2 label vises i rækkedetaljer, selvom projektet ikke har GWP. [fix]
Sidehoved kan kopieres ind to gange. [fix]
Forkert rækkefølge af Sfb grupper i rapport. [fix]
Procentsats i rækkedetaljer vises med sort. [fix]
Indryk af rækker i Kilder/Kontoplaner.. [adjust]
Låste forudsætninger skal vises med grøn. [adjust]
Grupperne Forvaltning og Inventar fjernet fra DGNB-eksempler. [adjust]
3.2.16
Diverse tilretninger af rapport, rækkedetaljer og tooltips.
Opdateret træk/slip for grupper, så rækkefølgen kan ændres.
3.2.15
Rettet fejl hvor konvertering af ældre (v2.x xml) filer, ikke medtog brugerinddateret levetid/vedligehold og genoprettelse korrekt.

3.2.14
Prisudviklingssættet for offentlige bygherrer (kun tomme skabeloner), opdateret, så det følger Finansministeriets nye rentesæt.

3.2.13
Tilretning af forsidetekster.
3.2.12
Rettet fejl hvor der blev tilføjet udskiftning til år 0, hvis levetid var tom (f.eks. ved Tomme rækker -> Bygningsdel)
Tilføjet scrollbar på siden med forudsætninger.( til små skærme.)
Ved opstart flyttes vinduet til den aktive monitor, hvis det tidligere har været åbnet på en monitor der nu er slukket.
Rapport: Nutidsværdi tilføjet tabellen med gruppeomkostninger.
Rapport: Grafisk tilretning af "Hovedposter opgjort adskilt".
Rapport: Rettet teksten til prisudvikling og tilføjet enhed på bruttokvadratmeter.
DGNB byområde - rente og prisudvikling ændret til ”Fast nominel rente”.
DGNB skabelontekst viser at de gælder for 2020-manualen.

3.2.11

Rettet nutidsværdi visning i rapport, dublering af rapportsidehoved ved import, opdatering af frekvens i rækkedetaljer ved fortryd/gendan, samt mindre kosmetiske tilretninger til ultrawide skærme.

3.2.10

Rettet fejl der fik programmet til at gå ned ved visning af rapporter, når alternativer havde forskellig berigningsperiode.

3.2.09

Rettet fejl der fik programmet til at gå ned ved eksport af regneark fra rapporter.

3.2.08

Tilføjet manglende tabulatorstop til mængde og enhedspris i inddatering.

3.2.07

Rapportsektioner adskilles nu igen af en streg.

Rapportsektioner fremhæves når musen holdes over ikoner (slet/eksporter mv.)

Skabeloner tilrettet.

3.2.06

Rapport har nu både sidehoved og sidefod.

Dato, Forfatter/Firma, Projekttitel og sidetal vises nu i sidefod.

Projekttitel afsnittet i rapporter, opdaterer nu projektfilens beskrivelse, projektejer og dato.

Specialtegn ()[]./\ fjernes fra alternatives navne i rapporter, fordi de skaber tekniske problemer.

Procentværdi nedtones i rækkedetaljer, når der er inddateret et kronebeløb.

Enhedspris vises for alle kosttyper i kontoplaner.

Enhedspris fjernet fra inddatering -> rækkedetaljer.

Skabeloner tilrettet.

Diverse rettelser i rapportvisning.

Diverse fejlrettelser

3.2.05 RC2

Tilføjet startår til engangsudgift og engangsindtægt.

Rækkepil skifter nu farve, hvis CO2 nøgletal overskrives i rækkedetaljer.

3.2.04 RC1

Generelle fejlrettelser og tilretninger

Opdatering af skabeloner og eksempler.

Ydelsesoptimering, specielt ved skift mellem alternativer med mange rækker

3.2.01-03 Beta

Nye funktionaliteter og skabelon til DGNB Byområde med miljøpåvirkning i form af CO2 udledninger.

Opdateret Skabelonen almene boliger system til med målsætninger og karaktergivning af disse.

Fjernet skabelonen ”Almene boliger med DFK”

3.1.11

Nye eksempelprojekter Værebropark og Torpgården.

Hurtigere skift mellem alternativer, når mange rækker er klappet ud.

Rettet en fejl, der fik programmet til at gå ned, når rækker slettedes hurtigt efter hinanden.

Rækkedetaljer, (i højre spalte) åbner nu først når musen slippes, så de ikke åbner når en række trækkes ind i inddatering.

Import af regneark: Grupper importeres til deres korrekte niveau.

Når en fil ikke kan åbnes (f.eks. fordi den kommer fra en nyere version af LCCbyg), vises der nu igen en besked i statuslinjen.

Fjernet mulighed for at kunne trække nøgletals faner ind i inddatering ved en fejl.

Ændring af frekvens i inddatering->rækkedetaljer, ændrer nu også rækkedetaljepilens farve.

I tabeller, i rapporten, kan man nu vælge alle kolonnetyper, således at der kan klippe klistres til regneark.

Rapporter kan nu gemmes som Pdf, uden at stamoplysningsfelters titel behøver at være udfyldt.

Diverse rettelser og opdateringer af skabeloner.

3.1.10

Frekvenser for renhold opdateret i alle skabeloner

Rettet: Når rækkefølgen af alternativer ændres, opdateres rapport nu automatisk.

Rettet: Den enkle skabelon, havde kun [+] knap, når sidste alternativ var valgt.

Rettet : Frekvenser i renhold import/eksport til regneark virker igen.

Opdateret grafbibliotek.

3.1.09

Beskrivelser for vedligehold opdateret i den enkle skabelon.

Rettet : Beskrivelser for vedligehold medtages nu i regnearks eksport.

3.1.08

Ikonen for slet/luk er nu en skraldespand.

Funktion der forhindrer at nyere projekter indlæses.

Nøgletalsdetaljer har nu udskiftningsprocent.

Mindre rettelser i skabeloner og tekst.

3.1.07 RC 1

Man kan nu have flere rækker eller grupper åbne på samme tid.
Kontoplaner omdøbt til “Nøgletal” og flyttet.
Rettelser i alle skabeloner, bl.a. prisudvikling og gennemgang af BOSSINF grupper.
Rettelser i regnearks eksport/import, for understøttelse af nyt format.
Rettelse af fejl hvor bygningselement uden levetid, bliv tillagt restværdi.
Beregningen opdateres nu, når en række flyttes mellem grupper.

3.1.06 Beta

Inddatering og nøgletal, tillader nu flere åbne grupper samtidig, Nøgletal husker hvad der er åbent/lukket.

Nøgletal viser nu enhed, prisudvikling mv.

Tooltips på rækkedetaljer er nu infoknapper.

Prisudvikling genetableret i “Den enkle skabelon”.

BOSSINF og støttekategori genetableret i Skabelonen “Almene boliger med SfB”.

BOSSINF og støttegrupper vises nu igen korrekt.

Regneark import sikret bedre mod nedbrud.

Infoknap på rækkenavn åbner nu med ét klik.

Kalkulationsrente nu igen skjult på prisudviklingsdropdown.

Udviklerfunktion på gruppenavn.

Diverse fejlrettelser.

3.1.05 Beta

Den enkle skabelon åbner nu i enkel visning.

Mængde og Enhedspris genetableret automatisk hurtigtvalg.

Rettet fejl hvor forvaltning ikke medtoges korrekt ved åbning.

Udviklergenveje kan nu igen vises.

3.1.04 Beta

Ny beregningsmetode til vedligehold, ved intervaller der er større end 1.

Den enkle skabelon benytter nu ”Fast realrente” prisudviklingssæt.

Gruppeintervaller deaktivers nu, når de ikke har effekt for nogen af de underliggende rækker.

% skjules nu, når der er inddateret et kronebeløb i rækkedetaljer.

Menuen ”Vis” er nu kun aktiv, for projekter, der er oprettet udfra ”Den enkle skabelon”

Flere tooltips/popup hjælpetekster, nu også på rækketetaljer.

Nøgletalsvisning/redigering i Kontoplaner/nøgletal

Opdaterede skabeloner, bl.a. er ”Kontoplaner” omdøbt til ”Nøgletal og Tomme rækker” flyttet.

Version 2 (.xml) filer, kan nu åbnes i v. 3.1.x

Opdateringer af brugergrænsefladen.

Rettet fejl, der resulterede i manglende værdier, fra v. 3.0 filer.

Funktion til redigering af nodeinformation (kun til redaktører).

Platformsopdatering til .Net Core 3.1

3.1.03 Beta

Fortryd/Gendan på % feltet i rækkedetaljer.

Rettet fejl, hvor arvede værdier blev duplikeret ved åbning (sort/grøn visning).

Opdateret kontoplan i ”Den enkle” skabelon.

Ny måde til visning af rækkedetaljer på kontoplaner.

3.1.02 Beta

Startår/slutårs felter udskiftet til ”hurtigvalgsfelter”.

Infopopup har nu mulighed for længere tekster uden scrollbar.

Typefelter i rækkedetaljer, skjules nu, når de ikke bruges.

Grafen ”Opsummerede nutidsværdier” tilføjet til ”Den enkle skabelon”

3.1.01 Beta

Flyttet bemærkningsfelt i rækkedetaljer.

Flere hjælpetekster (tooltips) på knapper.

3.1.0 Beta)

Ny version med opgave kontoplan, opdateringer til interface, samt mulighed for at skifte mellem ”enkel” og ”almindelig” grænseflade.

3.0.12

Tilretning af skabeloner.

3.0.11

Opdatering af inddatering, når forudsætningsværdi ændres.

Åbning af versionshistorik.

Grafen ”opsummerede nutidsværdier” vises nu uden restværdi.

3.0.07 – 3.0.10 (RC 1)

Ny udgivelsesmodel, der ikke benytter ”single exe”

Startår er nu ”1” for poster der ikke er anskaffelser.

Genoprettelsesintervaller der ikke er bundet til levetid.

Mulighed for vedligeholdsinterval og genoprettelsesinterval på gruppeniveau.

Beskrivelser på prisudviklingssæt.

Rapportafsnit inddelt i grupper.

LCCbyg version tilføjes nu rapporter.

Mængder kan vises med decimaler.

Opdatering af BOSSINF opmærkning i skabeloner for almene boliger.

Tilretning af fejlrettelser af skabeloner, tekster, farver og interface.

3.0.06 (Beta 6)

Brugergrænseflade:

Mulighed for at ændre størrelsesforhold mellem inddatering og kilder (kontoplaner).

Mulighed for at ændre størrelsesforhold mellem kilder og resultater.

Bemærkninger bliver nu kun ombrudt når de redigeres.

Fjernet resultatvisning fra antagelser, da den ikke var intuitiv.

Rækker viser nu materiale og opgave efter navnet.

Generelle fejlrettelser

Bemærkninger bliver nu importeret fra gamle projekter.

Fjernet begrænsning af beregningsperiode ved import af gamle projekter.

Tilretning af skabeloner, bl.a.:

Tilføjet enheder hvor de manglede

Tilføjet kommentarer i hospitalseksempel fra DGNB.

Rapport medtager nu stamdata afsnit.

Fjernet 50 års begrænsning af beregningsperiode i nogle skabeloner.

Engelsk skabelon:

Tilføjet enheder (enhedstabel manglede).

Tilføjet ikoner på “Manage”.

Fjernet eksempledata.

Reportafsnit “Maingroups by classification” oversat.

Fjernet “Cost by categories”.

3.0.05 (Beta 5)

Udskiftet rækkefarver med ikoner/farvefelt for at gøre det muligt for farveblinde at skelne mellem rækketyper.

Ikoner i rapportafsnit forenklet til én ikon per afsnitstype.

Opdateret farveskema for rækker.

Tilrettet ”Tomme rækker” i alle skabeloner med bl.a. prisudvikling og navn.

Nogle specialtegn fjernes i navn på alternativer, i rapportvisning, pga. teknisk begrænsning.

DGNB skabelonbilleder opdateret til SVG format.

Mindre tekstrettelser.

3.0.04 (Beta 4)

Offentlig beta til test.

3.0.00

Beta af LCCbyg 3 og tilhørende installationsprogram

Ældre versioner her: